16.10.2012

Konkreettisia parannuksia jätevesien puhdistukseen Itämeren alueella

– PURE-hankkeen loppukonferenssissa raportoitiin yhdyskuntajätevesien parantuneesta ravinteidenpoistosta
– Kutsu uusille kaupungeille ja vesilaitoksille osallistua talkoisiin ja tehostaa jätevesien puhdistusta HELCOMin suosittamalle tasolle

16. lokakuuta 2012, Gdansk, Puola – Vuonna 2010 käynnistetyssä PURE-hankkeessa (The Project on Urban Reduction of Eutrophication) juhlistetaan hankkeen valmistumista tänään käynnistyvässä kaksipäiväisessä tapahtumassa. Hankkeen tuloksia ja saavutuksia kokoontuu kuulemaan noin 150 vesilaitosten, kaupunkien, ympäristöviranomaisten ja muiden kansallisten ja kansainvälisten ympäristötoimijoiden edustajaa. Samalla mietitään, kuinka hankkeen aikana saavutettuja tuloksia ja käytännön tietoa saataisiin jatkossa käyttöön Itämeren valuma-alueen kaupungeissa.

PURE-hanke on onnistunut motivoimaan kaupunkeja vapaaehtoisiin toimiin Itämeren tilan parantamiseksi. Hankkeen tulokset ovat olleet rohkaisevia: hankkeisiin osallistuneet tahot ovat kokeneet, että hankkeessa tehty yhteistyö ja tiedonvaihto ovat kehittäneet johtamista ja toimintaa asiantuntevammaksi. Lisäksi kolme hankkeeseen osallistunutta vesilaitosta ovat toteuttaneet fosforinpoistoa tehostavia investointeja jätevedenpuhdistamoilleen. Investointien valmistuttua vuosittainen fosforikuormitus Itämereen vähenee 300-500 tonnilla. Määrä on noin puolet Suomen vuosittaisesta fosforikuormituksesta Suomenlahteen ja Saaristomereen.

Hankkeessa on myös identifioitu hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja jätevedenpuhdistamojen lietteenkäsittelyn parantamiseksi. Tapahtuman aikana julkaistaan lietteen käsittelyn hyvistä käytännöistä koottu kirja, ensimmäinen laatuaan Itämeren alueella. Lisäksi projekti on kehittänyt uuden online-työkalun, “PURE BenchMark” , jätevedenpuhdistamoita koskevan tiedon ja Itämeren kuormitustietojen jakamisen parantamiseksi ja visualisoimiseksi.

Hannamaria Yliruusi, projektipäällikkö UBC:n ympäristökomissiosta (Union of Baltic Cities, Commission on Environment), sanoo: “Itämeren tila vaatii nopeita ja tehokkaita toimia. Ongelmat, joiden kanssa painimme, ylittävät valtiorajat, ja siksi tarvitaan yhteistyötä. Tulosten saamiseksi täytyy tehdä enemmän kuin nykyiset päästörajat vaativat. Tähän tarvitaan motivaatiota. PURE-hanke on tarjonnut alustan, missä hankepartnerit ovat voineet onnistuneesti vertailla käytäntöjään ja löytää uusia tapoja vesilaitostoimijoiden yksilöllisten ongelmien ratkaisemiseksi, esimerkiksi jätevedenpuhdistuksessa ja lietteenkäsittelyssä. Hankepartnerit ovat saaneet jakaa tietoaan ja saavutuksiaan ja samalla motivoineet myös muita onnistumaan. UBC:n ympäristökomissiolle on tärkeää jatkossakin jatkaa tämänkaltaisen yhteistyön edistämistä ja tukea kaupunkeja parantamaan jätevesiensä käsittelyä vapaaehtoisesti.”

Rehevöityminen on Itämeren suurin ongelma. Mikhail Durkin HELCOMista sanoo: “Kaupunkien jätevedenpuhdistamot vastaavat 30 % Itämeren pistemäisestä typpikuormituksesta ja 90 % pistemäisestä fosforikuormituksesta. Yhdyskuntajätevesien käsittelyn tehostaminen HELCOMin suositusten mukaiseksi on hyvä esimerkki Itämeren toimintaohjelman, Baltic Sea Action Planin merkityksestä. Paikallisen osaamisen ja kokemusten hyödyntäminen on ensiarvoista, jotta Itämeren alueen hallitusten sopimat kunnianhimoiset parannustoimet voivat toteutua.
HELCOM arvioi ministerikokouksessaan Tanskassa lokakuussa 2013, missä määrin maakohtaisiin ravinteiden vähennystavoitteisiin on päästy.”

Yksi nopeimmista ja kustannustehokkaimmista keinoista vaikuttaa Itämeren rehevöitymiseen on pienentää fosforipäästöjä kunnallisista jätevedenpuhdistamoista. PURE-hankkeeseen osallistuneiden vesilaitosten tavoitteena on saavuttaa vuosikeskiarvona puhdistustaso 0.5 mg fosforia litrassa puhdistettua jätevettä. Tätä tasoa HELCOM suosittaa, jotta Itämeren herkän elinympäristön hyvä ekologinen tila voitaisiin saavuttaa. EU:n jätevesidirektiivi kuitenkin sallii puhdistetun jäteveden fosforipitoisuudeksi 1.0 mg fosforia litrassa.

Marjukka Porvari, John Nurmisen Säätiön Puhdas Meri -hankkeiden johtaja, vastuussa projektin teknisten investointien koordinoinninsta jätevedenpuhdistamoilla, kommentoi: ”Jätevesien fosforinpoiston tehostaminen on ensiarvoista Itämeren pelastamiseksi. Yksin Puolassa ero jäteveden puhdistustuloksissa EU:n vaatimusten ja HELCOMin suosituksen välillä on 2,500 tonnia fosforia vuosittain, mikä on noin kuudesosa HELCOMin koko Itämeren alueelle asettamasta fosforipäästöjen vähennystavoittesta terveen meriympäristön saavuttamiseksi. Puolassa HELCOMin fosforinpoistosuosituksen toteuttaminen lisäisi vuosittaisia jätevedenpuhdistuksen käyttökuluja noin 12 miljoonalla eurolla, tai 32 sentillä asukasta kohden. Esimerkilliset kaupungit kuten Szczecin, joka osallistuu PURE-hankkeeseen, ovat jo saavuttaneet HELCOMin tavoitetason. On tärkeää, että muut kaupungit seuraisivat näitä tiennäyttäjiä, niin Puolassa kuin Itämereen laskevien suurten jokien yläjuoksulla, esimerkiksi Valko-Venäjällä.”

Lisää hankkeesta www.purebalticsea.eu

Lisätietoja:

Hannamaria Yliruusi
Projektipäällikkö, PURE-hanke
Union of the Baltic Cities, Commission on Environment
Phone: +358 44 9075 993
e-mail: etunimi.sukunimi@ubc.net

Mikhail Durkin
Professional Secretary
HELCOM
P: +358 46 850 9195
Fax: +358 207 412 645
e-mail: etunimi.sukunimi@helcom.fi
Skype: helcom04

Marjukka Porvari
Johtaja, Puhdas Meri -hankkeet
John Nurmisen Säätiö
P: +358 41 549 1535
e-mail: etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Lisätietoja:

Itämeren kaupunkien liiton (UBC) johtamassa PURE-hankkeessa partnereita ovat John Nurmisen Säätiön lisäksi Itämeren suojelukomissio HELCOM, Riian, Jurmalan, Brestin, Szczecinin, Lyypekin ja Kohta-Järven vesilaitokset sekä Gdanskin ja Maarianhaminan kaupungit. HELCOM on vastuussa hankkeen osallistujien välisestä tiedonsiirrosta ja osaamisen jakamisesta. John Nurmisen Säätiö koordinoi teknisiä investointeja vesilaitoksille.
PURE on EU:n Itämeren ohjelmasta (INTERREG IV B Baltic Sea Region Programme 2007-2013) osarahoitettu yhteistyöhanke, jossa investoidaan miljoona euroa fosforinpoiston tehostamiseen Latvian Riiassa ja Jurmalassa sekä Valko-Venäjän Brestissä. Gdanskin, Szczecinin jätevedenpuhdistamoilla Puolassa ja Kohtla-Järven jätevedenpuhdistamoilla Virossa foforinpoistoa pyritään tehostamaan puhdistusprosessia optimoimalla. PURE-hankkeen tavoitteena on vähentää Itämereen tulevia fosforipäästöjä 300-500 tonnilla.
Fosforinpoiston tehostamisen ohella hankkeen tavoitteena on edesauttaa fosforinpoistoon liittyvän tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamista ja käyttöönottoa Itämeren valuma-alueen kaupungeissa. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan jätevedenpuhdistamoiden lietteenkäsittelyn haasteita ja tuotetaan tietoa lietteenkäsittelyn vaihtoehdoista.

Hanke on saanut puolen vuoden jatkoajan kesäkuuhun 2013, valkovenäläisen Brestin vesilaitoksen fosforinpoistoinvestointien loppuunsaattamiseksi.

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet parantavat Itämeren tilaa. Rehevöitymisen oireita ovat mm. jokakesäiset sinileväkukinnat. Rehevöitymistä estää tehokkaimmin mereen valuvan fosforikuorman leikkaaminen. Säätiön Puhdas Meri -hankkeiden tavoitteena on saavuttaa 2 500 fosforitonnin vuotuinen vähenemä vuoteen 2015 mennessä, mikä on yksi kuudesosa HELCOMin kokonaistavoitteesta. Tankkeriturva-hankkeen tavoitteena on pienentää öljyonnettomuuden riskiä tuomalla kaikille Suomenlahden tankkereille uusi, ennakoiva ENSI®-navigointipalvelu (Enhanced Navigation Support Information) vuoden 2013 aikana. Säätiö rahoittaa toimintansa yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella. www.puhdasitameri.fi

Itämeren kaupunkien liiton ympäristökomissio vastaa liiton ympäristönsuojelu- ja kestävän kaupunkikehityksen yhteistyöstä. PURE-projektin tavoitteena on parantaa välittömästi Itämeren tilaa. Muut ympäristökomission koordinoimat hankkeet keskittyvät muun muassa laivojen ilmapäästöjen vaikutuksiin, ilmastonmuutokseen ja kestävään kaupunkiliikenteeseen.
www.ubc-environment.net

Itämeren suojelukomissio eli HELCOM on toiminut pian 40 vuotta ja sen sihteeristö sijaitsee Helsingissä. HELCOM on Itämeren yhdeksän rantavaltion ja EU:n välinen organisaatio, keskeisenä mandaattinaan valvoa ns. Helsingin sopimuksen (Helsinki Convention) toteutumista. Sen tulevaisuudenvisiona on terve Itämeri ja monimuotoisten ekosysteemien tasapaino. HELCOMin toimenpiteet vaikuttavat koko Itämeren valuma-alueella, jossa asuu yli 85 miljoonaa ihmistä neljässätoista maassa.

Aiheeseen liittyvää