17.06.2020

Kutsu webinaariin: John Nurmisen Säätiön johtama Sustainable biogas -vesiensuojeluhanke käynnistyy Suomessa ja Latviassa

John Nurmisen Säätiö sekä biokaasun tuottajat ja ympäristöviranomaiset Suomessa ja Latviassa aloittavat yhteistyön edistääkseen ilmastoystävällisen biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta. Nyt käynnistyvässä Sustainable biogas -hankkeessa luodaan yhteistyössä biokaasusektorin ja eri sidosryhmien kanssa keinoja ravinnevirtojen parempaan hallintaan.

John Nurmisen Säätiö toteuttaa Sustainable biogas -hankkeen yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n, Latvian valtiollisten ympäristöpalvelujen sekä Latvian biokaasuyhdistyksen kanssa EU:n Interreg Central Baltic -ohjelman rahoituksella.

Hankekonsortio pureutuu toistaiseksi vähän esillä olleeseen haasteeseen: ilmastoystävällisen biokaasun tuotantoon liittyy rehevöittävien ravinnepäästöjen riski. Tätä voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota mädätteiden kierrätykseen ja loppusijoitukseen sekä tuotannossa syntyvien jätevesien käsittelyyn. Näin voidaan minimoida ravinteiden joutuminen vesistöihin ja Itämereen.

Fokuksessa erityisesti Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Zemgalen alue

Hankkeessa vähennetään biokaasun tuotantoon liittyviä ravinnepäästöjä vesistöihin lisäämällä tietoisuutta biokaasuntuotannossa syntyvistä ravinteista sekä luomalla biokaasulaitoksille ja viranomaisille ravinnevirtojen hallintaa parantavia työkaluja ja toimintatapoja. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa suunnittelussa ja biokaasulaitosten ympäristölupien antamisessa. Lisäksi hanke edistää biokaasun tuotannosta syntyvien ravinnepitoisten mädätteiden kestävää ja turvallista hyödyntämistä kierrätyslannoitteina.

Toimenpiteitä toteutetaan kolmella alueella: Varsinais-Suomessa, Zemgalen alueella Latviassa ja Ahvenanmaalla. Kaikilla kolmella alueella on biokaasuntuotannon lisäksi ylitarjontaa ravinteista muun muassa intensiivisen eläintuotannon vuoksi, samalla kun peltojen ravinnepitoisuudet ovat korkealla tasolla, mikä lisää ravinnepäästöjen riskiä vesistöihin.

”Varsinais-Suomi on Suomen elintarviketuotannon keskus, jossa harjoitetaan intensiivistä sika- ja siipikarjatuotantoa. Ne tarjoavat hyvän mahdollisuuden biokaasun tuotantoon, mutta samalla paine vesistöjä kohtaan kasvaa. Kehitämme hankkeessa yhteistyössä työkaluja ja toimintatapoja biokaasun tuotannon ja mädätteiden levityksen ravinnekuormituksen minimoimiseksi”, tiivistää ylitarkastaja Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Latvian valtiollisten ympäristöpalvelujen projektipäällikkö Laura Taube puolestaan toteaa: ”Zemgale on Latvian tärkein maatalousalue. Seudulla on biokaasulaitosten keskittymä, mutta se on myös nimetty kansallisesti tärkeiden vesistöjen suuren määrän vuoksi nitraattiherkäksi vyöhykkeeksi. Vuodesta 2011, jolloin Latvian hallitus käynnisti tukijärjestelmän yksityisille biokaasun tuottajille, biokaasun tuotannon ravinteiden hallintaan liittyvät kysymykset ovat olleet Latviassa yhä ajankohtaisempia ja haastavampia. Valtion tuesta johtuen biokaasun tuotanto on lisääntynyt nopeasti, mutta biokaasulaitosten ja mädätteen levityksen säätelyssä ja valvonnassa on ollut puutteita. Siksi suuria määriä rejektivesiä ja mädätteitä on levitetty ja levitetään edelleen biokaasulaitoksia ympäröiville pelloille, mikä on johtanut lisääntyviin ravinnevuotoihin vesistöihin.”

Tavoitteena on parantaa ravinteiden hallintaa ja vähentää päästöjä noin 30 olemassa olevalla biokaasulaitoksella sekä useissa vasta suunnitteilla olevissa laitoksissa. Lisäksi tuloksia hyödynnetään koko Itämeren alueella biokaasun tuotannon ravinnepäästöjen vähentämiseksi.

Hankkeen tuloksena syntyy viranomaiselle ja laitoksille suunnattuja ohjeita mädätteiden ja rejektivesien käsittelyyn sekä kolme alueellista suunnitelmaa, joilla parannetaan Varsinais-Suomen, Zemgalen ja Ahvenanmaan ravinnetasapainoa. Lisäksi hankkeessa rakennetaan latvialaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden voimin kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmä Latviaan ja kehitetään edelleen Suomessa jo olemassa olevaa laatujärjestelmää. Hankkeessa myös laaditaan suunnitelmat jätevesilietteen ja siitä tuotettujen mädätteiden käyttömahdollisuuksista tulevaisuudessa sekä Suomeen että Latviaan.

Hanke toteutetaan runsaan kahden vuoden aikana ja sen tulokset ovat käytettävissä kesällä 2022.

Suomi ja Latvia koko Itämeren alueen suunnannäyttäjinä

”Halusimme käynnistää hankkeen, jossa ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta merkittävän ja lupaavan biokaasun tuotannon vesiensuojelullista kestävyyttä parannetaan laajapohjaisessa yhteistyössä viranomaisten ja biokaasun tuottajien kanssa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana biokaasun tuotannon ravinteiden hallinnan haasteet ovat näkyneet hankkeissamme Itämeren alueen jätevedenpuhdistamoilla sekä maataloudessa. Säätiö teetti asiasta 2017-2018 Itämeren alueen laajuisen biokaasun tuotannon vesistöpäästöjen riskinarvion, joka osoitti, että haasteet ovat koko alueen yhteisiä”, toteaa Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja Marjukka Porvari John Nurmisen Säätiöstä.

”Latviassa Sustainable biogas -hankkeen toteuttaminen on ensimmäinen askel kohti mädätteiden laatujärjestelmää. Latvian Biokaasuyhdistys odottaa innolla projektin tuloksia, koska ne auttavat parantamaan ymmärrystä mädätteiden turvallisesta käytöstä, ravinteiden hallinnasta ja kierrätyksestä sekä mädätteiden levityksen ympäristövaikutuksista, jos sitä ei toteuteta hallitusti”, sanoo Latvian Biokaasuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Andis Kārkliņš.

”Suomalainen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille kehitettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja julkaistiin maaliskuussa 2020. Sustainable biogas -hankkeessa laatujärjestelmää kehitetään edelleen ja tavoitteena on yhdessä muiden kannustimien ja välineiden kanssa luoda markkinat kierrätetyille ravinteille ja lannoitteille”, kertoo Suomen Biokierto ja Biokaasu ry: n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä.

Tervetuloa webinaariin

Hankkeen aloituswebinaari järjestään perjantaina 11.9.2020 klo 8.30-10.30. Webinaarissa kerrotaan biokaasun tuotannon vesistövaikutuksista, esitellään ideoita biokaasun ravinnepäästöjen minimoimiseksi ja kuullaan sidosryhmien näkemyksiä. Tervetuloa kuulolle! Ilmoittaudu anna.saarentaus (at) jnfoundation.fi ja lähetämme sinulle webinaarilinkin elo-syyskuussa.

Lisätietoja:

Marjukka Porvari
Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja, John Nurmisen Säätiö
Puh. 041 5491 535
marjukka.porvari (at) jnfoundation.fi

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on palkittu tiedon välittäjä ja merellisen kulttuurisisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. www.johnnurmisensaatio.fi

Sustainable biogas
Ilmastoystävällinen biokaasu voi aiheuttaa riskin ravinteiden pääsemisestä vesistöihin, jos tuotannossa syntyvien mädätteiden ja biokaasulaitosten jätevesien käsittelyä ei ole suunniteltu huolellisesti. EU:n Interreg Central Baltic –ohjelman rahoittaman Sustainable biogas -hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta.
John Nurmisen Säätiö toteuttaa hankkeen yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n, Latvian valtiollisten ympäristöpalvelujen sekä Latvian Biokaasuyhdistyksen kanssa.

Aiheeseen liittyvää