01.07.2021

Sustainable Biogas -hanke seuraa ravinnevalumariskejä viherrakentamisessa

John Nurmisen Säätiö ja Varsinais-Suomen ELY-keskus seuraavat Sustainable Biogas -hankkeen puitteissa biokaasutuotannossa syntyvien mädätteiden hyödyntämisen ravinnevalumariskiä. Vuonna 2021 toteutettavassa seurannassa kartoitetaan valumavesien ja maaperänäytteiden ravinnepitoisuuksia kahdessa viherrakentamiskohteessa, joissa on käytetty mädätetyistä jätevesilietteistä valmistettuja kasvualustoja.

Biokaasutuotannon mädätteitä käytetään yleisesti viherrakentamisen multatuotteiden raaka-aineena. Sustainable Biogas -hankkeessa selvitetään pienimuotoisesti (case study -tyyppisesti), minkälaisia ravinnevalumariskejä jätevesilieteperäisen biokaasumädätteen käytöstä viherrakentamisessa saattaa ilmetä. Valumariskien tarkastelussa keskitytään erityisesti pääravinteiden fosforin ja typen päästöihin pintaveteen ja maaperään. Seurannassa monitoroidaan myös raskasmetallien ja tiettyjen haitta-aineiden pitoisuuksia.

”Viherrakentamiseen mahdollisesti liittyvästä ravinnepäästöriskistä on vain vähän tutkimustietoa saatavilla. Envirogreen -hankkeen vuonna 2010 julkaistun raportin mukaan fosforia ja typpeä huuhtoutuu etenkin mustista, vielä ilman kasvillisuutta olevista kasvualustoista. Toivomme, että Sustainable Biogas -hankkeen seurannassa saataisiin tuotettua uutta tietoa asiasta”, sanoo projektipäällikkö Anna Saarentaus John Nurmisen Säätiöstä.

Valumavesien monitorointi toteutetaan Turun seudulla Paimiossa ja Kaarinassa tavanomaisissa viherrakentamiskohteissa. Paimion kohde on maantien nurmella viherrettävä keskikaista ja Kaarinan kohde kevyen liikenteen väylän alikulkutunnelin maisemointi. Paimion kohde rakennettiin loppuvuodesta 2020 ja Kaarinan kohde viimeistellään kesällä 2021. Molemmissa käytetään multatuotteena Gasum Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen mädätteestä tehtyä multaa.

”Kohteet valittiin yhteistyössä multatuotteen valmistajan, urakoitsijoiden, Paimion ja Kaarinan kaupunkien ja ELY-keskuksen kanssa. Iloksemme kaikki tahot suhtautuivat seurantakokeiluun myötämielisesti”, kertoo Sanna Tikander Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

 

Sustainable Biogas -hanke
Ilmastoystävällinen biokaasu voi aiheuttaa riskin ravinteiden pääsemisestä vesistöihin, jos tuotannossa syntyvien mädätteiden ja biokaasulaitosten jätevesien käsittelyä ei ole suunniteltu huolellisesti. EU:n Interreg Central Baltic –ohjelman rahoittaman Sustainable Biogas -hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta. Hankkeen toteuttavat John Nurmisen Säätiö, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Latvian valtiolliset ympäristöpalvelut sekä Latvian biokaasuyhdistys.

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedonvälittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. www.johnnurmisensaatio.fi

Sustainable biogas -hankkeessa edistettiin biokaasutuotannon ravinteiden hallintaa ja ravinnepitoisten mädätteiden parempaa käsittelyä. Kuva: Vladvitek/Dreamstime

Aiheeseen liittyvää