13.04.2010

Betydande stöd från Sanoma till John Nurminens stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt

Sanoma och John Nurminens Stiftelse har ingått ett treårigt avtal om understöd för Stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt. Avtalet träder i kraft omedelbart och innefattar synlighet i Sanomas olika medier.

John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt går ut på att synbart förbättra Östersjöns tillstånd på två olika fronter: genom att minska övergödningen och förbättra sjöfartens säkerhet.
Målet med övergödningsprojekten är att minska Östersjöns årliga fosforbelastning med
2 500 ton genom att effektivera fosforreningen av kommunalt avloppsvatten på hela Östersjöns avrinningsområde. Målsättningen för minskningen är ambitiös: till exempel i Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö HELCOM:s åtgärdsprogram har Finland en nationell minskningskvot på 150 ton i året, medan den årliga belastningen av avloppsvatten från fartyg på hela Östersjön uppgår till ca 120 ton i året.

Målet för Stiftelsens projekt Tankerskydd är att avsevärt minska risken för stora oljeolyckor på Finska viken. Projektet genomförs i nära samarbete med nyckelaktörer inom sjöfarten och dess mål är att skapa en ny, förutseende tjänst för fartygstrafikledning vid namn ENSI (Enhanced Navigation Support Information).

”John Nurminens Stiftelses verksamhetsprincip om att styra resurserna till platser där man så kostnadseffektivt som möjligt kan uppnå största möjliga positiva miljöresultat stöder Sanomas mål och ansvar för en god närmiljö. Som uppbackare av Ett rent Östersjön-projekten deltar Sanoma i att uppnå konkreta och mätbara resultat för Östersjöns bästa. Detta är speciellt viktigt för oss, eftersom en betydande del av Sanomas kunder kommer från platser runt Östersjön”, motiverar Sanomas styrelseordförande Jaakko Rauramo.

Sanomas insats har haft stor betydelse för Ett rent Östersjön-projektens synlighet sedan starten. ”Med hjälp av detta stöd har Stiftelsens miljökommunikation alltid varit resultatbringande och effektfull. Det nu beviljade stödet treåriga stödet ger Stiftelsen ännu bättre möjligheter än tidigare att nå sina mål”, säger John Nurminens Stiftelses styrelseordförande Juha Nurminen.

Ytterligare information:
JOHN NURMINENS STIFTELSE
Erik Båsk, ombud
erik.bask (at) jnfoundation.fi, +358 40 825 80 71
www.ettrentostersjon.fi
www.johnnurmisensaatio.fi

Relaterade länkar