13.06.2018

Borgå vatten stöder gipsbehandling av åkrar i området vid Borgå å

Borgå vatten har beslutat att påbörja gipsbehandling av åkrarna i avrinningsområdet vid Borgå å. Vattenverket finansierar behandlingen av en åkerareal på 70 hektar för att förbättra tillståndet i havsområdet vid Borgå å och Borgå. Enligt resultaten från pilotprojektet som genomfördes i Lundo och Pemar och som publicerades i maj 2018 minskar fosforavrinningen från åkrarna omedelbart med ca 50 % genom gipsbehandling av åkrarna. Dessutom medför den en betydande minskning av åkrarnas erosion och avrinning av fasta partiklar. Enligt nuvarande kunskap varar effekten åtminstone fem år.

Åtgärden är billig jämfört med andra vattenskyddsåtgärder eftersom den är effektiv och man kan använda gips som kommer från industrin som biprodukt. Gipsbehandlingen genomförs i höst i samarbete med lokala lantbrukare och John Nurminens Stiftelse.

Verkställande direktör Risto Saarinen i Borgå vatten motiverar vattenverkets deltagande: “Genom att delta i projektet vill vi väcka en samhällelig diskussion om vart man bör rikta vattenskyddsåtgärderna. Hermansö avloppsreningsverk i Borgå avskiljer fosfor effektivt och en ytterligare intensifiering har bara en liten inverkan på kvaliteten i kustvattnen.”

“Det är fint att man i Borgå-trakten kan förbättra vattendragens tillstånd med en ny och bevisat effektiv åtgärd. Även vid Vanda å kommer man att förverkliga ett likadant koncept åren 2018–2019. Åar och kustområden i Nyland är viktiga rekreationsområden för över en miljon människor.”, säger Anna Saarentaus, projektchef i John Nurminens Stiftelse.

Näringsneutralt vatten i Borgå

Utöver gipsbehandlingen av området vid Borgå å stöder Borgå stiftelsens avloppsvattenprojekt i Vitebsk i Vitryssland. Genom dessa åtgärder minskar man fosforutsläppen sammanlagt 970 kg, vilket motsvarar det årliga utsläppet i Östersjön från Hermansö avloppsreningsverk i Borgå vatten. På så sätt neutraliserar Borgå vatten sitt näringsfotspår för andra gången.

Många vattenverk i Finland har redan neutraliserat sitt näringsfotspår genom gräsrotsfinansieringsplattformen Nutribute. Borgå vatten var ett av de första år 2017.

Mer information:

Borgå vatten
Verkställande direktör Risto Saarinen
tfn +358 40 4899 885
förnamn.efternamn@porvoo.fi

John Nurminens Stiftelse
Projektchef Anna Saarentaus, projektet NutriTrade
tfn + 358 40 7190208
fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

Ytterligare information om gipsbehandlingsmetoden: https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/livsvetenskap/akrarnas-gipsbehandling-effektiviserar-pa-vattenskyddet-inom-jordbruket

Borgå vatten, www.porvoonvesi.fi 
Borgå vatten är ett affärsverk ägt av staden och det förser sina kunder med hushållsvatten samt leder och rengör avloppsvatten. Verksamheten startade 1913. Kundantalet är cirka 44 000. 

John Nurminens Stiftelse, www.johnnurmisensaatio.fi
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön förbättrar situationen i Östersjön genom sådana konkreta åtgärder som minskar miljöriskerna och belastningen på havet. Projektet Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd. Stiftelsen är även en aktiv kulturförmedlare som publicerar bland annat fackböcker och maritim information på den avgiftsfria webbtjänsten Loki.

NutriTrade-projektet, www.nutritradebaltic.eu  
NutriTrade är ett av flaggskeppsprojekten i EU:s Östersjöstrategi. Projektet har som mål att uppnå betydande utsläppsminskningar och därigenom återställa Östersjöns bra ekologiska tillstånd. Den största finansiären av projektet NutriTrade är programmet EU Interreg Central Baltic. Projektet leds av John Nurminens Stiftelse i samarbete med Naturresursinstitutet, Helsingfors universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Anthesis Enveco.

Relaterade länkar