30.12.2022

En effektivisering av vattenskyddet i Tilanjokis avrinningsområde är nödvändig – genom skyddsåtgärder minskar vi näringsbelastningen på vattendragen

I juni 2022 inledde skogsprojektet VALVE en insamling av vattenprover från Tilanjoki i Utajärvi, beläget i Norra Österbotten, och från skogsdiken i dess avrinningsområde, för vilka olika vattenskyddslösningar har planerats. Uppföljningsresultaten från det första halvåret bekräftar behovet av att effektivisera vattenskyddet i Tilanjokis avrinningsområde, eftersom det i nätet av diken på vissa ställen cirkulerar till och med stora mängder näringsämnen som övergöder vattendragen.

Vi hos John Nurminens Stiftelse söker efter kostnadseffektiva och belastningsreducerande lösningar samt tillvägagångssätt för skydd av vattnen i torvmarker med skogsbruk. I skogsprojektet VALVE genomför vi i Tilanjoki ett pilotprojekt som innefattar vattendragsvänlig skogsvård på avrinningsområdesnivå i samarbete med regionens privata skogsägare och Forststyrelsen som förvaltar statens marker.

Sommaren 2022 påbörjades som en del av projektuppföljningen en insamling av vattenprover från Tilanjoki och avrinningsområdets skogsdiken. Uppföljning av åtgärder är viktigt, för att vi ska få mer information om hur skyddsåtgärder påverkar och hur effektivt olika lösningar minskar belastningen på vattendragen från skogsbruket i dikade torvmarker.

I Tilanjoki tas prover i dikesnätets avloppsdiken med en eller ett par veckors mellanrum under den tid marken är upptinad och under växtsäsongen, och mindre ofta under vintersäsongen. Med hjälp av vattenproverna strävar man efter att få en god förståelse för vad som händer i nätet av skogsdiken under växtsäsongen. Även om genomförandet av de faktiska vattenskyddsåtgärderna påbörjas först nästa år, är det mycket viktigt att en igångsättning av uppföljningen sker redan i förväg, så att vi får kunskap om situationen i dikena när det gäller vattenkvaliteten. Annars skulle det vara omöjligt att i efterhand säga något mer säkert om åtgärdernas effekter än visuella observationer.

Genom skyddsåtgärder kan effekterna av klimatförändringen utjämnas i avrinningsområden

Även om vattenkvaliteten i Tilanjoki för närvarande klassificeras som utmärkt, avslöjar resultaten av uppföljningen att tidvis till och med stora mängder näringsämnen som övergöder vattendragen rinner ut i avrinningsområdets nät av diken. I Tilanjokiområdet härrör belastningen från det jordmaterial som följer med vattnet samt en gradvis nedbrytning av yttorven som en följd av gamla skogsdikningar. På basis av de preliminära uppföljningsresultaten riktas de åtgärder som ingår i vattenskyddsplanen för Tilanjokis avrinningsområde till rätt platser när det gäller att minska den inkommande belastningen på älven.

Enligt studier har de mest effektiva metoderna för vattenskydd inom skogsbruket hittills varit sådana åtgärder som får vattnet att dröja kvar i avrinningsområdena och samtidigt jämnar ut flödena i dikesnätet, även under översvämningsperioder. Klimatförändringen förutspås öka nederbörden, särskilt utanför växtsäsongen, och om vintern är mild kan det även vintertid cirkulera mycket vatten i avrinningsområdena. När vattnet fördröjs och flödet bromsas ned, till exempel genom att vattnet leds ut i odikade myrmarker, filtrerar myren bort en del av näringsämnena i avrinningsvattnet, och samtidigt kan effekterna av klimatförändringen utjämnas i torvmarkernas skogsbruksdominerade avrinningsområden.

I skogsprojektet VALVE strävar man efter att med hjälp av uppföljning få mer information om olika åtgärders effekter på vattenskyddet, och genom att observera flödena i dikesnätet fås viktig information också om vattnets rörelser efter att åtgärderna har genomförts. Vid genomförande av effektmässigt omfattande åtgärder behövs det ett brett samarbete mellan markägare och andra parter, och uppföljning är ett viktigt sätt att skaffa sig information också om resultaten av detta samarbete.

Genomförandet av de första vattenskyddsåtgärderna i projektet påbörjas under nästa år.

 

Miina Mäki
Ledande sakkunnig, havsmiljö
John Nurminens Stiftelse

FM Miina Mäki anslöt sig till stiftelsens Östersjöräddningsstyrkor år 2007. Nu arbetar hon som ledande sakkunnig av havsmiljön.

Miina är utbildad marin- och miljöbiolog och känner till havets hemligheter ovanför och under ytan, och som en del av sin utbildning till undervattensforskare har hon också dykt under ytan. Mångsidiga Miinas grafiska och litterära färdigheter har väckt beundran överallt. På fritiden vistas Miina utomhus, vandrar i naturen och gläder sina vänner med sina bilder och observationer under alla årstider, samt värnar om sitt mångsidiga sortiment av växter både hemma och i trädgården vid stugan. Som kvällssyssla har hon också skrivit Snusmumrikens fiskebok, som publicerades i mars 2021 (WSOY).

 

I juni 2022 inledde skogsprojektet VALVE en insamling av vattenprover från Tilanjoki i Utajärvi, beläget i Norra Österbotten, och från skogsdiken i dess avrinningsområde, för vilka olika vattenskyddslösningar har planerats. Bild: Elina Heikkala

Relaterade länkar