17.06.2013

En undersökning gjord av John Nurminens Stiftelse bekräftade risken för stora fosforutsläpp från gipsbergen i Gdansk och Police i Polen

Stiftelsen beställde undersökningen från Östersjöns skyddskommission HELCOM som ett stöd för utredningsarbetet

John Nurminens Stiftelse har beställt en riskbedömning från konsultföretaget Pöyry gällande avfallet som kommer från gipsbergen från fosforproduktionen i Östersjöns avrinningsområde. Enligt beräkningarna är det stor risk för massiva fosforutsläpp på över 500 ton om året från Fosfory, som ligger i Gdansk i Polen. Även från Östersjöns största gipsberg Police på Polens västkust kan det rinna ut hundratals ton fosfor om året i Östersjön.

John Nurminens Stiftelse samarbetade under våren 2012 med det ryska företaget EuroChem för att förhindra fosforutsläppen i floden Luga från konstgödselfabriken i Kingisepp i nordvästra Ryssland. Samarbetet ledde till att upp till 1 700 ton årliga fosforutsläpp kunde ledas till ett reningsverk.
Avslöjandet om utsläppen i floden Luga orsakade oro bland dem som deltar i skyddsarbetet för Östersjön, att andra motsvarande källor till utsläpp skulle påträffas i avrinningsområdet. Östersjöns skyddskommission HELCOM har tillsammans med kommissionens medlemsländer utrett utsläppen från gödselfabrikerna i avrinningsområdet. Resultaten från HELCOMs utredning behandlas på kommissionens Heads of Delegation-möte i Helsingfors den här veckan.
John Nurminens Stiftelse ville ge sitt stöd till utredningsarbetet som HELCOM påbörjat genom att erbjuda en oberoende bedömning från en utomstående part om utsläppen från de gipsberg som bedöms som mest riskfyllda, samt om de åtgärder som vidtagits för miljöskyddet. Rapporten är tänkt som bakgrundsmaterial för HELCOMs möte Heads of Delegation, som är skyddskommissionens högsta beslutande organ efter ministermötet. Rapportutkastet, som blev färdigt andra veckan i juni, skickades 14.6.2013 till alla deltagare i mötet.
Enligt Pöyrys rapport finns det i Östersjöområdet två gipsberg, där det finns en stor risk för fosforutsläpp: gipsbergen i Gdansk och Police i Polen.
Gipsberget i Gdansk har otillräcklig skyddsteknik, vilket leder till att fosforutsläppen kan vara över 500 ton om året. Storleken på berget är ungefär 17 miljoner ton. I berget har man inte genomfört de grundläggande åtgärder som används för kontroll av fosforutsläpp från gipsberg, dvs. en hydraulisk isolering där filtrerat vatten från bergen samlas i diken, och där man pumpar vatten för att hålla vattennivån lägre än grundvattennivån. För att genomföra en hydraulisk isolering borde man pumpa det filtrerade vattnet till ett reningsverk, och inte tillbaka till berget som man gör nu. Dessutom borde man bygga en lodrät isolering i berget som förhindrar utsläppen i omgivningen.

Gipsberget i Police i västra Polen som är det största i Östersjöområdet, har en storlek på 90 miljoner ton. Enligt Pöyrys uppskattning rinner det ut minst 170 ton fosfor om året. Från berget pumpas filtrerat vatten till det kommunala reningsverket, och därför har den hydrauliska isoleringen kunnat genomföras. Berget har dock ingen lodrät isolering som når det nedersta jordskiktet, vilket skulle hindra utsläppen i omgivningen.

I Kingisepp orsakade avsaknaden av lodrät isolering under årtiondenas lopp utsläpp av fosfor i den närliggande myren. Man hade redan börjat åtgärda problemet för ungefär fem år sedan, då man beslöt sig för att bygga en tät isolering av lera runt berget. Dessutom började man i mars 2012 att leda fosfor som rann med grundvattnet till ett reningsverk i stället för ut i omgivningen, vilket var fallet tidigare.

Läs riskbedömning här (på engelska).

Mer information

Marjukka Porvari
Chef, projekt för fosforreducering
John Nurminens Stiftelse
tfn: +358 41 549 1535
e-post: förnamn.efternamn@jnfoundation.fi

Miljöinitiativet Ett rent Östersjön av John Nurminens Stiftelse förbättrar situationen i Östersjön. Det allvarligaste miljöproblemet för Östersjön är eutrofieringen, som syns till exempel i form av blåalgernas blomning varje sommar. Eutrofieringen motarbetas effektivast genom att minska på fosforbelastningen i havet. Stiftelsens målsättning med fosforreduceringsprojekten är att minska på de årliga fosforutsläppen i havet med 2 500 ton före år 2015, vilket är en sjättedel av HELCOMs målsättning som helhet. Målet med projektet Tankerskydd är att minska risken för oljeolyckor genom att ge alla tankfartyg som trafikerar i Finska viken den nya, förutseende ENSI®-navigationstjänsten (Enhanced Navigation Support Information) under året 2013. Stiftelsen finansierar miljöverksamheten med privata donationer och med offentlig finansiering.
www.puhdasitameri.fi

Relaterade länkar