18.01.2019

Euroclear donerade 25 000 euro på sin jubileumsdag till projekten Ett Rent Östersjön

Euroclear Finland beslutade att gå med i räddningsstyrkorna vid Östersjön genom att donera 25 000 euro till gipsprojektet för Vanda å som drivs av John Nurminens stiftelse.

”För att hedra Euroclear Groups 50-årsdag ville vi donera till två lokala välgörenhetsorganisationer. John Nurminens Stiftelses projekt Ett Rent Östersjön valdes som vårt mål eftersom en ren natur angår oss alla, och skyddet av Östersjön är viktigt även för kommande generationer ”, beskriver Euroclears VD Hanna Vainio.

Förra sommaren var den värsta algsommaren på decennier. Havet som mådde dåligt med sina algblomningar var en sorglig påminnelse om att eutrofieringen fortfarande är det största miljöproblemet i Östersjön.

John Nurminens Stiftelses projekt Ett Rent Östersjön bekämpar eutrofieringen med konkreta åtgärder. Euroclear riktade sin gåva till stiftelsens gipsprojekt för Vanda å. I projektet behandlas under åren 2018–2020 närmare 3500 hektar åkrar vid Vanda å med gips. Gipsbehandlingenav åkrarna bidrar till att göra Vanda å och Östersjön renare, eftersom gipset minskar erosionen och den eutrofierande fosforbelastningen omedelbart.

“Vi beslutade att anslå medel till gipsprojektet för Vanda å, eftersom projektet direkt förbättrar det ekologiska utrymmet och rekreationsvärdet i våra vattendrag. Behandlingens snabba och effektiva inverkan på åkrarna har undersökts, så donationsmedlen används framgångsrikt för att skydda Östersjön. Det är fint att vi kan bidra till att främja en viktig sak”, säger Vainio.

Gipsprojektet för Vanda å minskar jordbrukets fosforbelastning med 10 ton på fem år.  Stödet från Euroclear kan finansiera gipsbehandlingen av uppskattningsvis 90 hektar åker.

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens projekt för Ett Rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. www.johnnurmisensaatio.fi/sv

Euroclear Finland
Finlands Värdepapperscentral är den nationella värdepapperscentralen i Finland som sedan 1992 har svarat för clearing och lagring av värdepapper i digital form i Finland. Euroclear Finland är en del av Euroclear Group som är världens största sammanslutning för lagring och clearing av värdepapper . Euroclear Group är en koncern som ägs och förvaltas av sina kunder, och dit hör centrala värdepapperscentraler i Finland, Sverige, Frankrike, Belgien, Holland, Storbritannien och Irland samt den internationella värdepapperscentralen Euroclear Bank. År 2017 uppgick värdet av dokumenten i förvaring hos Euroclear Group för kundernas räkning till 28,6 biljoner euro. www.euroclear.fi

Mer information:

Pekka Isosomppi
Head of Communications and Public Affairs, Euroclear Finland
+358 20 770 6336
pekka.isosomppi(at)euroclear.eu

Erkki Salo
Chef för medelanskaffning, John Nurminens Stiftelse
erkki.salo(at)jnfoundation.fi
+358 (0)40 728 1859

Gipsprojektet för Vanda å: www.johnnurmisensaatio.fi/vantaanjoki/
Gipsprojektet för Vanda å genomförs av John Nurminens Stiftelse, Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf, Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral. Projektet finansieras av stiftelsens privata donatorer samt miljöministeriet inom ramen för åtgärdsprogrammet för Finlands havsförvaltning och miljöministeriets spetsprojekt ”Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts”.

Information om John Nurminens Stiftelses företagssamarbete

Euroclearin valitsemat hyväntekeväisyyskohteet John Nurmisen Säätiö ja Team Rynkeby, joka

Relaterade länkar