12.05.2020

Gipsprojektet för Vanda å får donation från Yara

John Nurminens Stiftelse får en välkommen gåva från Yara till det avslutande året av gipsprojektet för Vanda å: Yara donerar det gipsmaterial som behövs för vattenskyddsåtgärden i projektet även år 2020. Donationen gör det möjligt att utöka området där gipsbehandling utförs inom projektet, dvs. att eftersträva större vattenskyddseffekter.

I Gipsprojektet för Vanda å, som inleddes 2018, har till dags dato gipsbehandlats 3 200 hektar åkermark på 70 gårdar. Syftet med behandlingen är att minska erosionen och avsköljningen av näringsämnen. Behandlingen går ut på att 4 ton gips per hektar sprids ut på åkern på hösten, när åkern skördats. Effekterna på avrinningsvattnets kvalitet övervakas genom automatiska mätningar och laboratorieanalyser av vattenprover.

I bekämpningen mot erosion och näringsurlakning används ett inhemskt jordförbättringsmedel, Yara Maanparannuskipsi. Gipset transporteras från Siilinjärvi, där det uppkommer som biprodukt vid produktion av fosforsyra. En välfungerande beställnings-, transport- och spridningsskedja för gipsmaterialet har inrättats i samarbete med flera aktörer, såsom ProAgria, Hankkija, Movere och Uudenmaan koneurakointi.

Yara har nu beslutat att donera det material som används i gipsprojektet 2020. ”Vi är glada över att få vara med och stödja John Nurminens Stiftelses goda arbete för att skydda Östersjön genom att donera gipset till projektet längs Vanda å även i år”, säger Timo Räsänen, kommersiell direktör för Yara Finland.

Donationen sparar projektkostnader, vilket gör att gipsbehandlingsområdet kan utökas. ”Yaras donation gör det möjligt för oss att gipsbehandla fler hektar åkermark än planerat. Vi skalar gärna upp projektet så att också dess effekt på vattenskyddet förbättras”, konstaterar Marjukka Porvari, direktör för John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt.

Gipsprojektet för Vanda å genomförs av John Nurminens Stiftelse, Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf, Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral. Projektet finansieras av stiftelsens privata donatorer samt miljöministeriet inom ramen för åtgärdsprogrammet för Finlands havsförvaltning och miljöministeriets spetsprojekt ”Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts”.

Mer information:

Marjukka Porvari
Direktör för projekten Ett Rent Östersjön
John Nurminens Stiftelse
tfn 041 549 1535

Timo Räsänen
Kommersiell direktör
Yara Suomi Oy
tfn 050 337 4514

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet med John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för framtida generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt förbättras Östersjöns tillstånd genom konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs med hjälp av mätbara resultat och effektivitet. www.johnnurmisensaatio.fi/sv

Yara
Yara är en global leverantör av mineralgödsel, industrikemikalier och miljöskyddsprodukter. Bolaget har 15 000 anställda i 50 länder. Yara har över 100 års erfarenhet av växtnäring. Yaras fabriker i Finland producerar forskningsbaserat mineralgödsel som är anpassat till de krävande odlingsförhållandena i Finland. Yara har 900 anställda i Finland och den totala sysselsättningseffekten är över 4 000 personer. www.yara.fi

Relaterade länkar