02.07.2020

HKScans, Raisios och John Nurminens Stiftelses gödselåtervinningspilot minskade näringsbelastningen i Östersjön

Totalt 510 ton separerad svinspillning flyttades från Vittis till en spannmålsgård i Sastamala. Det fasta gödselmedlet tillförde växtodlingsgårdens åkrar värdefull fosfor och organiskt material. Samtidigt minskade avrinningen av näringsämnen till Östersjön.

I årets pilotprojekt för gödselåtervinning flyttades sammanlagt 510 ton separerad svinspillning från Emomylly-gruppen till en växtodlingsgård i Sastamala. Kalkylmässigt innehåller denna mängd gödsel cirka tusen ton fosfor.

”I HKScan Agrofood Ecosystem®-arbetet vill vi utveckla nya metoder som gör det möjligt att reagera på förändringen på köttmarknaden och bidra till hållbarheten i branschen. Gödselpilotprojektet är ett konkret exempel på arbete för att skydda Östersjön som främjar en hållbar cirkulation av näringsämnen och näringsekonomi. Våra avtalsproducenter har gett positiv respons på försöket”, säger Ulf Jahnsson, direktör för strategiska projekt inom primärproduktion på HKScan.

Näringsämnena kommer rätt genom separering av spillning

Separering av spillningen är en viktig del av pilotprojektet. Genom separeringen kan man inrikta användningen av olika näringsämnen med högre precision. Separeringen minskar också transportkostnaderna eftersom det är dyrt att överföra vätska från ett område till ett annat.

I praktiken anrikas processen fosfor- och kvävefraktionerna. Fosfor är ett näringsämne som blir kvar i organiskt fast material medan kväve separeras till vätskan. I gödselpilotprojektet blev den kvävehaltiga vätskan kvar på Emomyllys gårdar i Vittis. Den fosforhaltiga organiska separerade fraktionen flyttades med lastbil till en spannmålsgård i Sastamala, som hade ett näringsunderskott.

”I pilotprojektet jämförde vi olika lastnings- och lossningstekniker. Det gav oss goda praktiska kunskaper med tanke på fortsättningen. Till exempel mellanlagringen av den torra fraktionen på ett underlag med hårt botten fungerade bra. Vi på Emomylly satsar på att minimera miljökonsekvenserna av produktionen av svinkött till ett minimum och vill utveckla lösningar för framtiden även i fortsättningen”, säger vd Kai Huovinen från Emomylly Oy.

Pilotprojektet för gödselåtervinning fortsätter våren 2021

”Gödselpilotprojektet ger oss erfarenheter om nya verksamhetsmodeller som minskar näringsbelastningen i Östersjön. Vi kommer att fortsätta att utveckla modellen och samarbetet med HKScan och Emomylly år 2021, säger projektledare Maija Salmiovirta från John Nurminens Stiftelse.

John Nurminens Stiftelse finansierade gödselöverföringen. Projektet genomfördes i samarbete med Emomylly Oy och en av Raisiokoncernens avtalsproducenter. Emomylly Oy ägs av sju av HKScans avtalsgårdar för svinkött, och det fungerar efter en satellitprincip som en sammanslutning för de medverkande svingårdarna.

Mer information:

Pilotprojektet för gödselåtervinning i Satakunta

Relaterade länkar