17.06.2020

Inbjudan till ett webbseminarium: Vattenskyddsprojektet Sustainable biogas, som leds av John Nurminens Stiftelse, startar i Finland och Lettland

John Nurminens Stiftelse och biogasproducenter samt miljömyndigheter i Finland och Lettland inleder ett samarbete för att främja hållbarheten hos miljövänlig biogas ur vattenskyddssynpunkt. Projektet Sustainable biogas, som nu inleds, tar fram metoder för bättre hantering av näringsflöden i samarbete med biogassektorn och olika intressegrupper.

John Nurminens Stiftelse genomför Sustainable biogas-projektet i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Lettlands statliga miljötjänster och Biogasföreningen i Lettland, med finansiering från EU:s Interreg Central Baltic-program.

Projektkonsortiet arbetar tills vidare med en relativt osynlig utmaning: produktionen av miljövänlig biogas är förknippad med risken för övergödningsproducerande näringsutsläpp. Detta kan minskas genom att uppmärksamma återvinning och slutlagring av rötrester samt hantering av avloppsvatten från produktionen. På detta sätt kan man minimera utsläppet av näringsämnen i vattendrag och i Östersjön.

Särskilt fokus på Egentliga Finland, Åland och Zemgaleregionen

Projektet minskar näringsutsläpp till vattendrag från biogasproduktion genom ökad medvetenhet om de näringsämnen som bildas vid biogasproduktion, och genom att ta fram verktyg och metoder för biogasanläggningar och myndigheter för bättre hantering av näringsflöden. Projektets resultat kan utnyttjas i bland annat planering och beviljande av miljötillstånd till biogasanläggningar. Dessutom främjar projektet hållbart och säkert utnyttjande av näringsrika rötrester från biogasproduktion som återvunnet gödselmedel.

Åtgärderna genomförs i tre områden: Egentliga Finland, Zemgaleregionen i Lettland och på Åland. I samtliga tre områden finns det utöver biogasproduktion även ett överflöd av näringsämnen, bland annat p.g.a. intensiv boskapsuppfödning samtidigt som näringsinnehållen på åkrarna är höga, vilket medför en ökad risk för näringsutsläpp i vattendrag.

”Egentliga Finland är centrum för livsmedelsproduktionen i Finland. Det utövas intensiv gris- och fjäderfäproduktion i Egentliga Finland. Dessa erbjuder goda möjligheter för biogasproduktion, men samtidigt ökar trycket på vattendragen. Inom detta projekt tar vi tillsammans fram verktyg och metoder för att minimera näringsbelastningen från biogasproduktion och utspridning av rötrester”, sammanfattar överinspektör Pekka Paavilainen vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Projektchef Laura Taube på Lettlands statliga miljötjänster konstaterar för sin del: “Zemgale är det viktigaste jordbruksområdet i Lettland. Det finns en koncentration av biogasanläggningar i området, men området har också utsetts som nationellt viktig nitratkänslig zon tack vare den stora volymen av vattendrag. Sedan 2011, då den lettiska regeringen lanserade ett stödsystem för privata biogasproducenter, har frågor kring hanteringen av näringsämnen från biogasproduktion varit allt mer aktuella och utmanande i Lettland. Det statliga stödet har lett till en snabb ökning av biogasproduktion, men det har funnits brister i regleringen och kontrollen av biogasanläggningar och utspridning av rötrester. Därför har stora mängder rejektvatten och rötrester spridits ut och fortsätter att spridas ut på åkrar runt biogasanläggningar, vilket har lett till ökande näringsutsläpp till vattendrag.”

Målet är att förbättra hanteringen av näringsämnen och minska utsläppen på ca 30 befintliga biogasanläggningar, och i många anläggningar som bara befinner sig i planeringsstadiet. Dessutom utnyttjas resultaten inom hela Östersjöområdet för att minska näringsutsläppen från biogasproduktion.

Projektet kommer att resultera i anvisningar till myndigheter och anläggningar om hantering av rötrester och rejektvatten, samt tre regionala planer för förbättring av näringsbalansen i Egentliga Finland, Zemgale och på Åland. Dessutom tar man inom ramarna för projektet i samarbete mellan lettiska och finska experter fram ett kvalitetssystem för återvunna gödselmedel, samt vidareutvecklar det kvalitetssystem som redan används i Finland. Inom ramarna för projektet tar man också fram planer för framtida användningsmöjligheter för avloppsslam och tillhörande rötrester för såväl Finland som Lettland.

Projektet kommer att genomföras under drygt två års tid, och resultaten kommer att finnas tillgängliga sommaren 2022.

Finland och Lettland visar vägen i hela Östersjöområdet

“Vi ville starta ett projekt där hållbarheten i fråga om vattenvård inom den för bekämpning av klimatförändringar viktiga och lovande biogasproduktionen förbättras genom ett brett samarbete mellan myndigheter och biogasproducenter. De senaste tio åren har utmaningarna med hanteringen av näringsämnen från biogasproduktion varit synliga inom våra projekt i Östersjöområdet när det gäller avloppsreningsverk och jordbruket. Stiftelsen lät 2017-2018 göra en riskanalys av utsläpp i vattendrag från biogasproduktion i hela Östersjöområdet. Analysen visade att utmaningarna är gemensamma för hela området”, konstaterar Marjukka Porvari, direktör för projekten Ett Rent Östersjön vid John Nurminens Stiftelse.

”I Lettland är genomförandet av Sustainable biogas-projektet ett första steg mot ett kvalitetssystem för rötrester. Biogasföreningen i Lettland väntar ivrigt på projektets resultat, eftersom de kommer att ge en bättre förståelse av säker användning av rötrester, hantering och återvinning av näringsämnen samt den miljöpåverkan som orsakas av okontrollerad utspridning av rötrester”, säger Andis Kārkliņš., ordförande för Biogasföreningen i Lettland.

“Kvalitetssystemet för återvunna gödselprodukter i Finland utvecklades tillsammans med intressenter och publicerades i mars 2020. I projektet Sustainable biogas kommer kvalitetssystemet att vidareutvecklas, och målet är att tillsammans med andra incitament och verktyg skapa en marknad för återvunna näringsämnen och gödselmedel”, berättar Anna Virolainen-Hynnä, verksamhetschef på Suomen Biokierto ja Biokaasu ry.

Välkommen till webbseminariet

Projektets startwebbseminarium äger rum fredagen 11.9.2020 kl. 8.30-10.30. På webbseminariet kommer det att berättas om biogasproduktionens påverkan på vattendrag, det kommer att presenteras idéer för att minimera näringsutsläpp från biogasproduktion och man kommer att ta in synpunkter från intressenter. Välkommen att medverka!

Mer information:

Marjukka Porvari
Direktör, Projekten Ett Rent Östersjön, John Nurminens Stiftelse
Tfn 041 5491 535
marjukka.porvari(at)jnfoundation.fi

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt förbättras Östersjöns tillstånd genom konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs av mätbara resultat och verkningsfullhet. www.johnnurmisensaatio.fi

Sustainable biogas
Den miljövänliga biogasen kan medföra en risk för näringsutsläpp i vattendrag om rötrester och avloppsvatten från biogasproduktion och biogasanläggningar inte planeras omsorgsfullt. Projektet Sustainable biogas, som finansieras av EU:s Interreg Central Baltic-program, har som syfta att främja hållbarheten inom biogasproduktion ur vattenskyddssynpunkt. John Nurminens Stiftelse genomför projektet i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Lettlands statliga miljötjänster och Biogasföreningen i Lettland.

Relaterade länkar