04.12.2020

John Nurminen Stiftelses genombrottsprojekt kommersialiserade vårdfisket i Östersjön

John Nurminens Stiftelses Närfiskprojekt, som genomfördes åren 2015–2019, skapade för första gången en kommersiell värdekedja för karpfisk från Skärgårdshavet som omfattar hela vägen från havet till tallriken. Samtidigt förbättrades imagen för karpfisk som livsmedel betydligt. I projektet fiskades sammanlagt 700 ton braxen och mört från Skärgårds- och Bottenhavet. Projektet uppnådde många framgångar, men samtidigt konstaterades det att det fortfarande finns utvecklingsbehov i de värdekedjor som anknyter till kommersialiseringen av karpfisk.

Flaskhalsar och möjligheter i fråga om kommersialiseringen söktes tillsammans med fiskare och andra intressenter.

”För att åtgärda problem och osäkerhetsmoment inom kommersialiseringen behövs tekniska investeringar och ett närmare samarbete mellan primärproducenter, förädlare och aktörer inom detaljhandeln i fiskeribranschen. Det kan finnas tillräckligt med fisk och efterfrågan, men utvecklingsbehoven i de olika länkarna i värdekedjan måste tillgodoses för att det ska vara möjligt att öka produktionens och fiskets volym och lönsamhet i framtiden. Småproducenterna får inte heller lämnas i sticket, och det förutsätter flexibilitet av de stora aktörerna i kedjan, till exempel genom att de råvarumängder som behövs för produkterna uppskattas i god tid på förhand”, summerar projektchef Miina Mäki, som ledde Närfiskprojektet vid John Nurminens Stiftelse.

Tiden är mogen för en framgångshistoria för inhemsk vild fisk

Genom fiske är det möjligt att lyfta upp på land och återvinna betydande mängder näringsämnen som övergöder Östersjön. Dessutom är hållbart fångad fisk ett Östersjövänligt alternativ till intensivt producerat kött eller importerad fisk och ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser från livsmedelsproduktionen.

Konsumenternas kunskaper om fördelarna med att äta karpfisk har ökat. John Nurminens Stiftelses Närfiskprojekt lyckades med att öka medvetenheten och att genom samarbete uppnå sitt huvudmål, som var att skapa en permanent inhemsk marknad för finländska produkter av vild fisk. Tillsammans med intressentgrupperna skapade Stiftelsen principer för hållbart vårdfiske som alla aktörer i Närfiskprojektet förband sig att följa.

”Före projektet deltog vi i dialogen om de ramvillkor som ska ställas på fisket. Vi erbjöd stiftelsen vår uppfattning om hur yrkesmässigt fiske som endast riktas mot karpfisk kan ordnas på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt”, berättar Olli Saari, som är verksamhetsledare för Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation.

Stiftelsen har tillsammans med andra aktörer fungerat som en föregångare i branschen, och mängden karpfiskprodukter och producenter har ökat. Under Närfiskprojektet lanserades fem storköks- och konsumentprodukter: Arkeas närfiskbiff (Kalaliike S. Wallin), Palmias mörtfärsbiff (Lagerblad Foods) och tre Pirkka-produkter från Kesko (Apetit).

”Produkterna har fått ett utmärkt mottagande och de lättlagade fiskrätterna intresserar konsumenter. Av skärgårdsfiskprodukterna under varumärket Pirkka är biffen och biffen med spenat bland de tio mest sålda produkterna i sitt segment. Till följd av den goda åtgången kompletterade vi serien i våras med en tredje produkt, skärgårdsfiskbullen”, berättar Janne Vuorinen, som är inköps- och försäljningsdirektör för färskvaror inom dagligvaruhandelssektorn i K-gruppen.

Även om Närfiskprojektet har slutförts, fortsätter John Nurminens Stiftelse att stödja branschen genom att delta i den offentliga debatten och sprida information om fördelarna med att äga karpfisk. Dessutom stödjer stiftelsen kommersialiseringen av vårdfisket efter karpfisk i projektet Baltic Fish, som pågår i Sverige och på Åland.

John Nurminens Stiftelses mål är att överföra de kunskaper som samlats i Närfiskprojektet till fler aktörer för att trygga att produkter som tillverkats på karpfisk är tillgängliga och lämpade för marknaden även i fortsättningen.

”Utöver en lyckad dialog och en värdekedja som fungerar på marknadens villkor har vi som mål att kustfisket får mer intäkter och att fiskarna och det traditionella kustfisket får ökad uppskattning. Det här projektet har lyft fram en möjlighet att förbättra Östersjöns tillstånd och samhällsekonomin. Finland borde göra starka satsningar på fungerande ekosystem av det här slaget i framtiden”, säger John Nurminens Stiftelses VD Annamari Arrakoski-Engardt.

Stiftelsen publicerar projektets slutrapport i december.

Mer information:

Miina Mäki
Närfiskprojektets projektchef
John Nurminens Stiftelse
miina.maki (at) jnfoundation.fi
tfn +358 (0)50 576 3298

Kirsi Kurki-Miettinen
Informatör
John Nurminens Stiftelse
kirsi.kurki-miettinen (at) jnfoundation.fi
tfn + 358 (0)50 463 9305

Närfiskprojektet
Hållbart vårdfiske av underutnyttjade karpfiskar hjälper den övergödda Östersjön och erbjuder konsumenterna en ny vattendrags- och klimatvänlig proteinkälla. John Nurminens Stiftelses Närfiskprojekt, som genomfördes åren 2015–2019, avlägsnade fem ton fosfor från Östersjön och skapade en värdekedja för karpfisk som fungerar på marknadens villkor och omfattar hela leveranskedjan från havet till tallriken. Dessutom förbättrades karpfiskens image som livsmedel. Projektet tilldelades ELO-stiftelsens matkulturpris år 2018. Närfiskprojektet var åren 2015–2017 med som ett pilotprojekt i NutriTrade (NutriTrade – Piloting a Nutrient Trading Scheme in the Central Baltic) som delfinansierades av programmet EU Interreg Central Baltic (2015–2018). NutriTrade-projektet utvecklade innovativa och kostnadseffektiva åtgärder för att minska eutrofieringen av Östersjön.

 

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt förbättras Östersjöns tillstånd genom konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna.
www.johnnurmisensaatio.fi/sv

Relaterade länkar