Östersjöteman i kommunalvalet 2021

Östersjöns tillstånd är fortfarande inte bra i många av våra havsområden trots en avsevärd minskning av avloppsvattenbelastningen från städer och industri. Hur kan kommunalpolitiker påverka tillståndet i Östersjön och vattendragen? Vad kan väljarna kräva av sin kandidat? Vi har här samlat några av de viktigaste valtemana med tanke på Östersjön och inlandsvattnen.

Tips för kommunalvalskandidater:

1. Se till att det kommunala avloppsvattnet rengörs effektivt. Det är den bästa hjälpen för våra vatten.

Effektiv rengöring av kommunalt avloppsvatten är en nyckelfråga för Östersjön och inlandsvattnen. Lyckligtvis har kommuner i Finland arbetat ansvarsfullt med frågan redan länge. Näringsämnen, särskilt fosfor, har avlägsnats effektivt i årtionden, och nyligen har också kväveborttagningen från kommunalt avloppsvatten effektiviserats i hela Finland. Det är viktigt eftersom båda näringsämnena orsakar övergödning i största delen av Östersjön. Också kväve som släpps ut i vattendrag i inlandet hamnar delvis i Östersjön.

2. Mer närproducerad fisk och vegetarisk mat på kommunkökens menyer.

Den högsta andelen, nästan 60 %, av det näringsavtryck som en enskild person orsakar Östersjön, beror på valet av mat. Att öka mängden grönsaker och hållbart fångad inhemsk närfisk på tallriken är det enklaste sättet att hjälpa Östersjön och klimatet. Om till exempel bara 50 % av köttet på en Helsingforsbos tallrik ersätts med hållbart fångad fisk, minskar personens näringsavtryck med 75 %. Den förnyade upphandlingslagen gör det möjligt att föredra ekologisk lokal mat vid kommunal livsmedelsupphandling, så det är enkelt att skrida till verket.

3. Se till att de näringsämnen som kommunen producerar återvinns på ett hållbart sätt.

Näringsämnen som produceras av företag i kommunen samt av kommunala tjänster, som daghem och äldreboenden, hamnar med avloppsvattnet i reningsverkens avloppsslam och med avfallet i kommunens avfallshantering. Det är viktigt att återvinna dessa näringsrika avfall på ett smart sätt för vidare användning, så att de inte belastar vattendragen och Östersjön. Reningsverkens avloppsslam och bioavfall kan användas till att producera biogas till klimatvänlig energi genom förgasning. Näringsämnena försvinner dock inte vid förgasningen, så det är viktigt att noggrant planera hur och var näringsämnena ska utnyttjas efter biogasproduktionen.

4. Planera och bygg hållbart på stränder. Det säkerställer mångfalden och rekreationsanvändningen.

När kommunala byggprojekt planeras på strandområden är det viktigt att ta hänsyn till kustens värdefulla natur och strandområdenas rekreationsanvändning. Även om strandområden är värdefulla som tomtmark, är det också bra att utanför tät bebyggelse bevara områden där kustnaturen får bli orörd och kommuninvånarna kan koppla av.

5. Förebygg klimatförändringar. Det är viktigt också för vattendragen och Östersjön.

Klimatförändringarna förvärrar övergödningen och förlusten av biologisk mångfald i Östersjön och inlandsvattnen avsevärt bland annat på grund av avrinningen från land samt ökad syrebrist på bottnen. Därför är kommunernas klimatarbete viktigt också med tanke på vattendragen. Nyckelfrågor i kampen mot klimatförändringarna är bland annat koldioxidsnål energiproduktion, energieffektivitet i byggande, boende och kommunala fastigheter samt hållbara trafiklösningar.

6. Genom ditt parti kan du påverka Östersjö- och vattendragsfrågor som är viktiga också på riks- och EU-nivå.

Jordbruket ger upphov till den största avrinningen av näringsämnen till Östersjön och insjöarna. Det snabbaste sättet att minska avrinningen är att behandla åkrarna med jordförbättringsämnen: gips samt strukturkalk eller fiberslam vid insjöarna. Samtidigt måste åtgärder vidtas för att lösa orsakerna till avrinningen, åkrarnas höga näringsämneskoncentrationer som orsakas av centraliserad djurproduktion. Därför måste jordförbättringsämnen och överföringsstöd för gödselfosfor kunna inkluderas i Finlands landsbygdsprogram under den nya EU-programperioden. Dessutom måste finansieringen av programmet för effektiverat vattenskydd i Finland i allt större utsträckning allokeras för gipsbehandling av åkrarna.

7. Satsa på natur- och kulturmångfald. Kulturen som byggsten för hållbarheten.

Miljöns och kulturens betydelse för både individen och hela samhället framhävs i kristider. Precis som det framgått i undersökningar behövs livskraftig natur och kultur för att människan ska må bra. Parallellt med vattendragsskydd bör man således också satsa på kultur. Kommunernas social- och hälsovårdskostnader blir betydligt högre, om man sparar inom dessa områden. Med konst och kultur kan man skapa generationsöverskridande upplevelser som byggstenar för ett hållbart samhälle.

Östersjöpanel

John Nurminens Stiftelse ordnade en Östersjöpanel den 18 mars inför kommunalvalen. I Östersjöpanelen hölls anföranden av branschexperter och kommunalvalskandidater. I anförandena behandlades de valteman som med tanke på Östersjön och insjöarna är de viktigaste. I slutet av panelen stådde det klart vilka konkreta åtgärder kommunalvalskandidaterna samt partierna kommer att verka för till fördel för Östersjön och vattendragen. Se inspelning på Östersjöpanelen nedan.