16.10.2012

Konkreta förbättringar inom avloppsrening i Östersjöområdet

– Förbättringar i avskiljningen av näringsämnen från avloppsvatten från tätbebyggelse rapporterades vid slutkonferensen för PURE-projektet
– Inbjudan till nya städer och vattenverk att delta i det gemensamma arbetet och effektivisera reningen av avloppsvatten till den nivå som rekommenderas av HELCOM

16 oktober 2012, Gdansk, Polen – PURE-projektet (The Project on Urban Reduction of Eutrophication), som inleddes 2010, firar slutförandet av projektet vid ett tvådagars evenemang, som inleds i dag. Omkring 150 företrädare för vattenverk, städer, miljömyndigheter och andra nationella och internationella miljöaktörer samlas för att lyssna på projektets resultat. Samtidigt diskuterar deltagarna hur de resultat och praktiska kunskaper som projektet medfört skulle kunna utnyttas i fortsättningen i städerna i Östersjöns avrinningsområde.

PURE-projektet har lyckats sporra städer till frivilliga åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd. Projektet har gett uppmuntrande resultat: de medverkande aktörerna har upplevt att samarbetet och informationsutbytet under projektet har utvecklat ledningsarbetet och verksamheten och gjort dem mer sakkunniga. Dessutom har de tre vattenverk som deltog i projektet genomfört investeringar som effektiviserar fosforavskiljningen på sina reningsverk. Efter att investeringarna blir färdiga minskar Östersjöns årliga fosforbelastning med 300–500 ton. Mängden motsvarar ungefär hälften av Finlands årliga fosforbelastning i Finska viken och i Skärgårdshavet.

I projektet har man också identifierat goda förfaranden och lösningar för förbättring av slambehandlingen vid avloppsreningsverken. Under evenemanget publiceras en bok med samlade goda förfarande inom slambehandling, den första i sitt slag i Östersjöområdet. Projektet har dessutom utvecklat ett nytt verktyg, ”PURE BenchMark”, som är avsedd att användas för att sprida och visualisera information om avloppsreningsverken och belastningen av Östersjön.

Hannamaria Yliruusi, projektchef vid UBC:s miljökommission (Union of Baltic Cities, Commission on Environment), säger: ”Östersjöns tillstånd kräver snabba och effektiva åtgärder. De problem som vi kämpar är gränsöverskridande och därför behövs samarbete mellan staterna. För att vi ska få resultat måste vi göra mer än de nuvarande utsläppsgränserna kräver. Det förutsätter motivation. PURE-projektet har erbjudit en plattform där projektaktörerna på ett framgångsrikt sätt har kunnat jämföra sina förfaranden och hitta nya sätt att lösa de enskilda vattenverksaktörernas problem exempelvis inom rening av avloppsvatten och slambehandling. Projektaktörerna har fått dela med sig av sina kunskaper och resultat, och samtidigt har de sporrat andra att lyckas. Det är viktigt för UBC:s miljökommission att främja samarbete av detta slag även i fortsättningen och stöda städer sin vidtar frivilliga åtgärder för att förbättra behandlingen av sitt avloppsvatten.”

Övergödning Östersjöns största problem Mikhail Durkin på HELCOM konstaterar: ”Städernas avloppsreningsverk står för 30 procent av punktbelastningen av kväve i Östersjön och för 90 procent av punktbelastningen av fosfor. Effektiviseringen av behandlingen av avloppsvatten från tätorter är ett utmärkt exempel på betydelsen av handlingsprogrammet för Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Det är av största vikt att utnyttja de lokala kunskaperna och erfarenheterna för att genomföra de ambitiösa förbättringsåtgärder som regeringarna i Östersjöområdet har avtalat om.
På sitt ministermöte i Danmark i oktober 2013 kommer HELCOM att bedöma i vilken omfattning de olika ländernas mål för minskning av näringsutsläppen har uppnåtts.”

En av de snabbaste och kostnadseffektivaste metoderna att påverka övergödningen av Östersjön är att minska fosforutsläppen från kommunala avloppsreningsverk. De vattenverk som deltog i PURE-projektet har som mål att uppnå en genomsnittlig årlig reningsnivå på 0,5 mg fosfor i en liter renat avloppsvatten. HELCOM rekommenderar denna nivå, som gör det möjligt att uppnå ett bra ekologiskt tillstånd i den känsliga livsmiljön i Östersjön. EU:s direktiv om avloppsvatten tillåter emellertid en fosforhalt på 1,0 mg fosfor i en liter renat avloppsvatten.

Marjukka Porvari, som är direktör för John Nurminens Stiftelses Ett Rent Hav-projekt och ansvarig för samordningen av de tekniska investeringarna vid avloppsreningsverken inom projektet, kommenterar: ”Det är av största vikt att effektivisera avskiljningen av fosfor från avloppsvatten för att rädda Östersjön. Enbart i Polen är skillnaden mellan EU:s krav och HELCOM:s rekommendation 2 500 ton fosfor om året, när man tittar på resultaten av avloppsreningen. Detta utgör cirka en sjättedel av det mål för minskning av fosforutsläppen som HELCOM ställt upp i syfte att uppnå en sund havsmiljö i hela Östersjöområdet. Genomförandet av HELCOM:s rekommendation för fosforavskiljning skulle öka de årliga driftskostnaderna för avloppsrening i Polen med cirka 12 miljoner euro, dvs. med 32 cent per invånare. Föredömliga städer såsom Szczecin, som deltar i PURE-projektet, har redan uppnått HELCOM:s rekommendationsnivå. Det är viktigt att dessa föregångare får efterföljare både i Polen och längre upp längs de stora älvar som utmynnar i Östersjön, exempelvis i Vitryssland.”

Mer om projektet www.purebalticsea.eu

Mer information:

Hannamaria Yliruusi
Projektchef, PURE-projektet
Union of the Baltic Cities, Commission on Environment
Tfn +358 44 9075 993
e-post: fornamn.efternamn@ubc.net

Mikhail Durkin
Professional Secretary
HELCOM
Tfn +358 46 850 9195
Fax: +358 207 412 645
e-post fornamn.efternamn@helcom.fi
Skype: helcom04

Marjukka Porvari
Direktör, Ett Rent Hav-projekten
John Nurminens Stiftelse
Tfn +358 41 549 1535
e-post: fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

Mer information:

Partners i PURE-projektet som leds av Förbundet för städer kring Östersjön (UBC) är utöver John Nurminens Stiftelse Östersjöns skyddskommission HELCOM, vattenverken i Riga, Jurmala, Brest, Szczecin, Lübeck och Kohtla-Järve samt städerna Gdansk och Mariehamn. HELCOM svarar för informationsspridningen och distributionen av kunnande mellan projektdeltagarna. John Nurminens stiftelse samordnar de tekniska investeringarna vid vattenverken.
PURE är ett samarbetsprojekt som delfinansieras från EU:s Östersjöprogram (INTERREG IV B Baltic Sea Region Programme 2007–2013), som omfattar investeringar på en miljon euro på effektivisering av fosforavskiljning i Riga och Jurmala i Lettland och Brest i Vitryssland. Vid avloppsreningsverken i Szczecin och Gdansk i Polen och avloppsreningsverken i Kohtla-Järve i Estland är målet att effektivisera fosforavskiljningen genom att optimera reningsprocessen. Målet med PURE-projektet är att minska fosforutsläppen som hamnar i Östersjön med 300–500 ton.
Syftet med projektet utöver effektivisering av fosforavskiljningen är att främja förmedlingen av information om fosforavskiljning och ibruktagandet av god praxis i städerna inom Östersjöns avrinningsområde. I projektet diskuterar man dessutom utmaningar i slamhanteringen vid avloppsreningsverk och producerar information om olika alternativ inom slamhantering.

Projektet har förlängts med ett halvår till juni 2013 för att slutföra investeringarna i fosforavskiljning vid vattenverket i Brest i Vitryssland.

John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt förbättrar Östersjöns tillstånd. Symptom på övergödning är bl.a. algblomningen som förekommer varje sommar. Övergödningen reduceras effektivast genom att minska havets fosforbelastning. Stiftelsens Ett Rent Hav-projekt har som mål att uppnå en årlig minskning av fosforutsläppen på 2 500 ton före 2015, vilket är en sjättedel av HELCOM:s helhetsmålsättning. Projektet Tankerskydd har som mål att minska risken för oljeolyckor genom att under 2013 introducera den nya, förutseende navigeringstjänsten ENSI® (Enhanced Navigation Support Information) på alla tankfartyg som trafikerar på Finska viken. Stiftelsen finansierar sin verksamhet med privata donationer och offentliga anslag. www.puhdasitameri.fi

Miljökommissionen för Förbundet för städerna kring Östersjön svarar för förbundets samarbete mellan utvecklingen av miljöskyddet och hållbar stadsutveckling. PURE-projektets mål är att förbättra Östersjöns tillstånd omedelbart. Övriga projekt som miljökommissionen samordnar fokuserar bland annat på effekterna av fartygens utsläpp, klimatförändringen och hållbar stadstrafik.
www.ubc-environment.net

Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö, dvs. HELCOM har verkat i snart 40 år, och dess sekretariat är förlagd till Helsingfors. HELCOM är en organisation som bildas av nio kuststater i Östersjöområdet och EU. Dess centrala uppdrag är att övervaka förverkligandet av den s.k. Helsingforskonventionen. Dess framtidsvision är ett friskt Östersjön och balans mellan de mångskiftande ekosystemen. HELCOM:s åtgärder påverkar hela Östersjöns avrinningsområde, där det bor över 85 miljoner människor i fjorton länder.

Relaterade länkar