07.02.2020

Mumin-kampanj möjliggör storskaliga åtgärder för Östersjön – över hundra organisationer, allt från scouter till börsbolag, deltar

Idag kör Östersjökampanjen #VÅRTHAV officiellt igång och fortsätter till slutet av året. Målet med Moomin Characters och John Nurminens Stiftelses gemensamma kampanj är att samla in en miljon euro till stiftelsens arbete. John Nurminens Stiftelse använder donationerna till att finansiera ett betydelsefullt nytt initiativ till förmån för Östersjön och ett nationellt havskultursprojekt. I kampanjen deltar största delen av av Mumin-licenstagarna och bland annat Supercell, Sanoma och Orion.

Kampanjen möjliggör betydande nya Östersjöprojekt

Tack vare kampanjen initierar John Nurminens Stiftelse nya Östersjöprojekt och utvidgar sin nuvarande verksamhet. På Båtmässans öppningsdag offentliggörs det nya projektet Gödselfrakt, som är ett betydelsefullt nytt initiativ i skyddet av Östersjön.

När man transporterar gödsel till havs finns det risk för att mycket näringsämnen frigörs. Näringsutsläppen uppkommer då gödseln lastas och lossas, och då gödselfartygens lastrum tvättas på öppet hav. Redan en enda hamn som hanterar gödsel kan på årsbasis släppa ut flera ton fosfor och till och med hundra ton kväve med avrinningsvattnet i havet. Det här motsvarar ungefär de årliga utsläppen från en stor stads avloppsreningsverk.

John Nurminens Stiftelses gödselfraktsprojekt bidrar till att nya tillvägagångssätt som minskar utsläpp tas i bruk i hela Östersjöområdet. Projektet genomförs i samarbete med aktörer inom branschen såsom hamnar, hamnoperatörer, gödseltillverkare och städer. Fokus är på Finland och Finska viken samt hela Östersjöområdet, speciellt sådana hamnar som hanterar gödselfrakt där ryska aktörer spelar en betydelsefull roll. På det här sättet kan man uppnå storskaliga miljöeffekter.

Stiftelsen har också gjort ett värdefullt arbete för att begränsa näringsläckage från jordbruk. JNS har varit med om att introducera gipsbehandling av åkrar – en effektiv ny metod för vattenskydd.  Metoden har tillämpats i samband med ett gipsprojekt i Savijoki å i Lundo och i Vanda å, och i år medverkar stiftelsen till att metoden tas i bruk i kuststaterna kring Östersjön.

”Gipsbehandling fungerar effektivt som första hjälp för att minska övergödning. Tack vare #VÅRTHAV-donationerna kan vi öka tempot – vi granskar nu också de viktigaste orsakerna till jordbrukens näringsutsläpp, det vill säga djuruppfödningens näringsbalans”, berättar ombudsman Annamari Arrakoski-Engardt vid John Nurminens Stiftelse i samband med lanseringen av #VÅRTHAV-kampanjen.

Förutom till de ovanstående projekten inom ramarna för Ett Rent Östersjön, används insamlingsmedlen också till det nationella kulturprojektet Minnenas hav. Målet med det här projektet är att uppmuntra finländarna till att fundera på sitt förhållande till Östersjön och samla in deras viktigaste och mest berörande Östersjöminnen. Spannet av Östersjöminnen och finländarnas förhållande till havet kurateras sedan till en mångmedial utställning.

”#VÅRTHAV-kampanjen möjliggör viktiga gärningar till förmån för Östersjön. Det här är en unik chans för oss att sätta Östersjön på världskartan, och vi gör allt för att kampanjen skall få största möjliga nytta till förmån för Östersjön”, säger Arrakoski-Engardt.

Exceptionellt stort antal deltagare – över 100 organisationer från medborgarorganisationer till storföretag

Över 100 företag och organisationer, alltifrån kulturinstitutioner till städer, skolor och föreningar runt om Östersjöns stränder är med och bygger kampanjen.

“Det är en fantastisk skara långvariga Mumin-licenstagare och samarbetspartners som är med – vissa har vi jobbat med i tiotals år, medan andra är nya. Viljan att göra gott hos den gemenskap som har vuxit fram runt Mumin under tiotals år kommer att synas till förmån för Östersjön det här året, säger Roleff Kråkström, Moomin Characters VD. ”Jag vill rikta ett särskilt tack till alla våra licenstagare, som i många år har deltagit i välgörenhetsprojekt tillsammans med oss. Utan deras insats skulle det här vara omöjligt.”

John Nurminens Stiftelses långvariga samarbetspartners Sanoma, Supercell och Orion deltar i kampanjen #VÅRTHAV med betydande donationer.

“Vi är glada att vara med i den här ambitiösa kampanjen, som eftersträvar konkret förbättring av havets tillstånd och en stor synlighet för Östersjöns sak”, säger Supercells VD Ilkka Paananen.

Utöver de medel som deltagarna i kampanjen bidrar med via donationer och försäljningsintäkter deltar kampanjens samarbetspartners också genom att sprida information om Östersjöns tillstånd och olika skyddsåtgärder.

”Östersjöns och naturens välmående är viktigt för Orion. Kampanjen #VÅRTHAV synliggör den här viktiga frågan för ännu fler medborgare i alla länder runt Östersjön. Genom att förena våra krafter är det möjligt att rädda Östersjön”, konstaterar Orions VD Timo Lappalainen.

En av de viktigaste värderingarna för Sanoma är att aktivera och inspirera människor att diskutera viktiga ämnen. Vi har redan länge samarbetet med John Nurminens Stiftelse och deltar med glädje i kampanjen #VÅRTHAV”, säger Sanomas VD Susan Duinhoven.Vi måste gemensamt värna om Östersjöns välmående och den unika skärgården. Östersjön är allas vårt hav, och vi vill vara med och göra vår del för att rädda det.”

Också privatpersoner kan donera till kampanjen. Redan en donation på 10 euro räcker till att avlägsna ca 40 kilogram blågröna alger, enligt erfarenheter från John Nurminens Stiftelses tidigare arbete. Moomin Characters donerar också 150 000 euro genast under början av kampanjen.

Kampanjen utmanar alla att engagera sig för Östersjön

Bland den stora grupp olika aktörer som deltar i kampanjen finns bland andra Finlands Scouter, som kommer att aktivera unga scouter med hjälp av ett program om Östersjön. Scouterna kommer att bekanta sig med Östersjöns tillstånd och skyddsarbete genom olika aktiviteter under utflykter och veckomöten. Genom att delta i aktiviteterna får scouterna ett #VÅRTHAV-märke, som visar att man är insatt i vad man kan göra för att skydda Östersjön.

Kampanjens pedagogiska aspekt syns också till exempel i samarbetet med koncernen Otava. Otava Utbildning deltar i kampanjen #VÅRTHAV genom ett digitalt pedagogiskt material, erbjuds gratis åt lärare.

Dessutom ger muminförlagen Tammi, WSOY och Förlaget ut olika muminböcker med havstema, där en del av försäljningsintäkterna doneras till kampanjen.

Alla företag och organisationer som deltar i kampanjen finns listade på kampanjsidan www.vårthav.fi. Där kan man också följa med en kalkylator som visar hur mycket pengar som samlats in på vägen mot målsumman en miljon euro.

Ytterligare information

#VÅRTHAV #OURSEA #MEIDÄNMERI
www.vårthavi.fi

Annamari Arrakoski-Engardt
Ombudsman, John Nurminens Stiftelse
Tfn +358 (0)400 477 878
annamari.arrakoski-engardt@jnfoundation.fi

Roleff Kråkström
VD, Moomin Characters
Tfn +358 (0) 40 054 9692
roleff.krakstrom@moomin.com

Bilder för journalistiskt bruk:
https://moom.in/ourseapress
https://johnnurmisensaatio.fi/tietoa-meista/mediapankki/

Bakgrund om kampanjen #VÅRTHAV

Idén till kampanjen #VÅRTHAV föddes sommaren 2018, då många människor kring Östersjöns stränder förfasades över den rikliga förekomsten av blågröna alger. ”Förskräckelsen över Östersjöns tillstånd gjorde att vi ville engagera den stora gemenskap som finns runt muminberättelserna för att skydda vårt gemensamma hav”, berättar Roleff Kråkström, som är VD på Moomin Characters.

År 2020 är ett jubileumsår för Mumin, eftersom det har gått 75 år sedan den första muminberättelsen, Småtrollen och den stora översvämningen, gavs ut. ”Det var självklart att rikta den uppmärksamhet som jubileumsåret ger till att rena och hjälpa vårt enda hav – det hav som har inspirerat så många av muminberättelserna”, tillägger Kråkström.

Målet med kampanjen #VÅRTHAV är att öka kännedomen om Östersjöns tillstånd och samla in medel för John Nurminens Stiftelses arbete till förmån för havet och dess arv.

Muministiskt kampanjprogram för alla åldrar under hela år 2020

Under kampanjåret ordnas utställningar, konserter och barnprogram med #VÅRTHAV-tema. Kampanjens program uppdateras kontinuerligt under året på adressen www.vårthav.fi.

I februari framför Emma Klingenberg för första gången resultatet av de djupgående efterforskningar hon har gjort kring Tove Janssons vistexter under en serie konserter på Svenska Teatern. Under konserten ”Tove Jansson – Visdiktaren” bjuder Klingenberg på bl.a. på aldrig förr tonsatta arkivskatter och det är också möjligt att donera till kampanjen.

Under midsommaren intas Tölöviken i Helsingfors av festivalen Midsummer Madness – ett evenemang för hela familjen, inspirerat av den älskade muminboken Farlig midsommar. Under den ett dygn långa festivalen kan man bland annat följa med teater- och musikföreställningar från en flytande scen lik den i boken.

Nationalmuseet deltar i jubileumsåret genom utställningen ”Mod, kärlek, frihet!” Mumintrollen 75 år, som öppnar 15.5 och lämpar sig för alla åldrar. Utställningen dyker ner i mumintrollens filosofi och värderingar som vänskap, kärlek, jämlikhet och respekt för naturent. Muminmuseet i Tammerfors deltar i kampanjen med utställningen ”Mumintrollen och havet”.

Kampanjen syns också internationellt bland annat i Sverige, Storbritannien och Japan. Europas största urbana naturskyddsområde för våtmarker, Walthamstow Wetlands i London, arrangerar mångsidigt program för hela familjen kring skydd av vattendrag. På området ordnas också en utställning om Tove Jansson och hennes förhållande till havet, där man bland annat skapar ett nytt musikverk, baserat bland annat på inspelningar från hennes sommarparadis, ön Klovharun. I Sverige syns kampanjen stort bland annat på båtmässan i Stockholm, ett flertal bokmässor, vid en utställning på Sjöhistoriska museet i Stockholm samt på den legendariska seglingstävlingen Gotland Runt.

Kampanjen #VÅRTHAV är med också under John Nurminens Stiftelses Östersjödag 27.8.

John Nurminens Stiftelse
John Nurminens Stiftelse grundades år 1992 med målet att rädda Östersjön och dess arv för framtida generationer. Den finländska stiftelsen är prisbelönt för sin kunskapsförmedlingoch produktion av havsrelaterad kulturinformation. Målsättningen för stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt är att minska miljörisker och utsläpp av näringsämnen i havet. Arbetet styrs av mätbara resultat. www.johnnurmisensaatio.fi/sv

Moomin Characters
Moomin Characters Oy Ltd äger och förvaltar varumärket Mumin, och ansvarar för övervakningen av alla upphovsrättsliga frågor kring varumärket. Företaget grundades på 1950-talet av Tove Jansson och brodern Lars Jansson för att ta hand om upphovsrätten till Mumindalens figurer och är än idag ett familjeföretag. Rights and Brands är Moomin Characters kommersiella agent globalt. www.moomin.com

Relaterade länkar