Fonden för ett Rent Hav

Ett Rent Hav -fondens stadgar

1 § Fondens namn

Fondens namn på finska är Puhdas meri 2 -rahasto, på svenska Fonden för ett Rent Hav 2, på engelska Clean Sea Fund 2 och på ryska фонд ” Чистое море” 2.

2 § Fondens syfte

Fondens syfte är att verka för ett rent Östersjön på ett sätt som förbättrar Östersjöns natur- och bruksvärde. Målet är att minska de näringsutsläpp som orsakar övergödning i Östersjön och särskilt i Finska viken, eller att främja letandet efter en lösning på de övriga miljöproblemen i Östersjön samt att förbättra miljömedvetenheten med anknytning till havets tillstånd.

3 § Genomförande av fondens syfte

I enlighet med sitt syfte ska fonden främja, utveckla, finansiera och genomföra projekt som har en mätbar inverkan på Östersjöns tillstånd eller ökar miljömedvetenhet med anknytning till havets tillstånd, samt stöda eller delta i motsvarande projekt som genomförs av andra aktörer. Huvudvikten ligger vid åtgärder som snabbast och mest kostnadseffektivt påverkar Östersjöns natur- och bruksvärde på ett positivt sätt. Fondmedel kan också användas till att slutföra projektet med kemisk fosforrening i S:t Petersburg. Dessutom kan fonden idka informations-, utbildnings- och publikationsverksamhet som stöder fondens syfte samt på annat sätt förbättra verksamheten i enlighet med fonden syfte ur ett ekonomiskt perspektiv. John Nurminens Stiftelse kan ta emot donationer och testamenten som uppfyller fondens villkor.

4 § Beslutsfattande och uppföljning

John Nurminens Stiftelses styrelse fastställer fondens projekt samt ställer upp mål och tidtabeller för dessa. John Nurminens Stiftelses styrelse följer upp hur projekten genomförs med beaktande av fondens syfte enligt dessa stadgar. John Nurminens Stiftelses styrelse eller en av styrelsen befullmäktigad part fattar närmare beslut om hur de medel som anvisats fonden ska användas i enlighet med dessa stadgar. Den av styrelsen befullmäktigade parten ska rapportera till styrelsen om användningen av medlen vid styrelsens sammanträden.

5 § Fondens tillgångar och avkastning

Fondens oanvända kapital investeras säkert i lågriskinstrument som dock ger avkastning. Fondens medel kan investeras tillsammans med stiftelsens övriga medel. I detta fall redovisas varje månad på fondens kapital en avkastning some motsvarar avkastningen på stiftelsens placeringsportfölj. John Nurminens Stiftelse uppbär inget arvode för fondförvaltningen eller förvaltningen av tillgångarna.

6 § Fondens giltighetstid

Fonden och fondens stadgar gäller tills vidare, om inte styrelsen på goda grunder fattar beslut om att ändra stadgarna eller upphäva fonden. Om fonden då har oanvända tillgångar ska dessa i första hand användas till att genomföra John Nurminens Stiftelsens övriga miljöprojekt och i andra hand till ett motsvarande konkret projekt (i enlighet med syftet i paragraf 2 i fondens stadgar).