13.06.2018

Orion blir ny huvudsamarbetspartner för John Nurminens Stiftelses projekt för Ett Rent Östersjön

Orion och John Nurminens Stiftelse har undertecknat ett avtal om att Orion blir stiftelsens huvudsamarbetspartner. Under åren 2018–2019 hör skyddet av Östersjön till Orions huvudteman när det gäller företagsansvar, och företagets engagemang i Östersjöskyddet kommer även att synas i informationsmaterialet till intressegrupper och personal.

Finländarna har överallt tillgång till en ren och levande natur, och det är en rikedom som Orion även vill skydda. Orion har redan tidigare uppfyllt lagstadgade miljökrav, men för några år sedan ställdes även ambitiösa mål för verksamheten som syftar till att minska punktutsläppen i vattendrag. År 2017 nådde Orion betydande framsteg när det gäller att hantera avloppsvatten och minska utsläpp av läkemedelsrester.

”I fjol lade vi sista handen vid det här projektet. Hanteringen av avloppsvattnen har förbättrats och i produktionsanläggningarna finns nu nya vattenuppsamlingssystem som tar hand om försköljningen. Största delen av de avloppsvatten som innehåller medicinskt verksamma ämnen samlas upp och leds vidare för att brännas och därmed förstörs resthalterna till hundra procent”, säger Orions verkställande direktör Timo Lappalainen.

Övergödningen är fortfarande det största och mest synliga problemet i Östersjön. Till de tydligaste tecknen på övergödning hör algblomning, grumligt vatten, slemmiga stränder och syrefria bottenskikt. Även klimatförändringen bidrar till övergödningen.

”I åratal har vi understött samhälleligt viktiga ändamål. Nu står Östersjön i tur. John Nurminens Stiftelses konkreta arbete har gett synliga resultat när det gäller att bekämpa det största miljöproblemet i Östersjön. Vi vill vara med och arbeta för Östersjöns bästa, och det är ett naturligt projekt för oss eftersom vår verksamhet finns i alla länder runt Östersjön, konstaterar Timo Lappalainen.

”Tillståndet i Östersjön är inte ett lokalt miljöproblem utan gäller alla oss som lever och verkar i Östersjöområdet”, säger John Nurminens Stiftelses ombud Annamari Arrakoski-Engardt.  Stiftelsen värdesätter att Orion har engagerat sig och deltar i projekten för Ett Rent Östersjön, eftersom det är just stödjande företag och olika samarbetspartner som gör det möjligt för oss att arbeta för Östersjöns bästa. ”Under drygt 10 år har vi rott i hamn närapå 20 projekt, och enbart med de projekt som nu pågår minskar vi fosformängden i Östersjön åttafalt jämfört med de årliga utsläppen av avloppsvatten som Helsingfors stad står för. Tyngdpunkten ligger fortfarande på att minska övergödningen. Trots goda resultat måste vi trycka på gasen i allt det vi gör, eftersom arbetet räcker till ännu för många år”, konstaterar Arrakoski-Engardt.

John Nurminens Stiftelse har under åren 2005–2017 inlett 29 projekt för Ett Rent Östersjön, varav 18 har färdigställts. Inom ramen för stiftelsens projekt har man lyckats få de aktörer som mest belastar Östersjön att effektivt rena sina utsläpp. Enbart i Östersjön har man på bara 10 år och med två effektiva åtgärder fått till stånd en minskning på upp till 75 procent när det gäller fosforbelastningen som bidrar till övergödningen av havet.

I stiftelsens nya projekt minskar man bland annat belastningen från jordbruket och avlägsnar sådana näringsämnen som redan har hamnat i havet. Stiftelsen är verksam inom hela Östersjöns avrinningsområde bland annat via projektet BEST, som delfinansieras av EU. Avsikten med det projektet är att förbättra hanteringen av industriellt avloppsvatten liksom söka bästa praxis när det gäller att bekämpa utsläpp av skadliga ämnen såsom läkemedelsrester. Inom stiftelsens projektverksamhet pågår redan för fjärde året vårdfiske av karpfisk, och på hösten inleds åkrarnas gipsbehandling i området kring Vanda å. Dessutom kartläggs biogasproduktionens risker liksom möjligheterna att minska på havets interna belastning.

De medel som John Nurminens Stiftelse åren 2005–2017 har samlat in för Östersjöskyddet uppgår till 14,6 miljoner euro, varav 12,0 miljoner euro har använts på projekten för Ett Rent Östersjön. Det resterande beloppet på 2,6 miljoner euro har fördelats på de projekt som nu pågår.

Orion är ett finländskt läkemedelsbolag och en välfärdsskapare med verksamhet över hela världen. Orion utvecklar, tillverkar och marknadsför humanläkemedel och veterinärläkemedel samt läkemedlens verksamma ämnen. Företaget forskar kring och utvecklar ständigt nya läkemedel och behandlingsmetoder. Orions läkemedelsforskning fokuserar på terapiområden som sjukdomar i centrala nervsystemet, cancersjukdomar och lungsjukdomar. För vård av lungsjukdomar har Orion utvecklat inhalationsläkemedlen Easyhaler®. Orions justerade omsättning år 2017 uppgick till 1 034 miljoner euro. I slutet av året hade företaget cirka 3 200 anställda. Orions A- och B-aktier noteras på Nasdaqbörsen i Helsingfors.
www.orion.fi

Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön förbättrar situationen i Östersjön genom sådana konkreta åtgärder som minskar miljöriskerna och belastningen på havet. Projektet Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd. Stiftelsen är även en aktiv kulturförmedlare som publicerar bland annat fackböcker och maritim information på den avgiftsfria webbaserade tjänsten Loki.
www.johnnurmisensaatio.fi

Mer information:

Kommunikationsdirektör Terhi Ormio
Orion Abp
Telefon 050-966 4646
E-post: terhi.ormio@orion.fi

Ombud Annamari Arrakoski-Engardt
John Nurminens Stiftelse
Telefon 0400-477 878
E-post: fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

Kommunikationsdirektör Tuula Putkinen
John Nurminens Stiftelse
Telefon 0400-907 809
E-post: fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

Relaterade länkar