21.10.2010

Riga effektiverar fosforreningen av avloppsvatten i ett samarbetsprojekt mellan John Nurminens Stiftelse, Östersjöstädernas förbund och HELCOM

Vattenverket i Riga har för avsikt att höja fosforreningen av sitt avloppsvatten till en nivå som motsvarar HELCOM:s rekommendation.* Riga är den första staden kring Östersjön som investerar i fosforrening av avloppsvatten inom det EU-finansierade projektet PURE.

Vattenverket i Riga ansvarar för behandlingen av avloppsvatten från Riga med omnejd. Vattenverket i Daugavgrivas är dimensionerat för behandling av ca en miljon människors avloppsvatten från. Det re-nade avloppsvattnet rinner direkt ut i Östersjön via Rigabukten.

Inom projektet PURE (Project on Urban Reduction of Eutrophication) investeras 300 000 euro i fosfor-rening i Riga, av vilket EU står för 85 procent eller ca 225 000 euro. Under projektet installerar man en doserings- och mätanläggning för fosforfällning och förbättrar slamkontrollen i Riga.

”Infrastrukturen och teknologin som byggdes för vattenreningsverket i Daugavgrivas under 1980- och 1990-talen räcker inte till för att reningen ska uppnå nivån som rekommenderas av HELCOM. Nya lös-ningar och investeringar behövs. Investeringarna inom projektet PURE kommer att avsevärt minska fosforutsläppen i Daugavgrivas”, berättar Maris Zviedris som är direktör för vattenverket i Daugavgri-vas.

Kommissionen för Östersjöskyddet har satt som mål att minska fosforutsläppen i Östersjön med 15 000 ton fosfor per år. PURE står för 300–500 ton fosfor i utsläppsminskningar som genomförs i Riga och Jurmala i Lettland, i Brest i Vitryssland, i Kohtla-Järve i Estland samt i Gdańsk och Szczecin i Polen. Vattenverket i Riga är för närvarande värd för ett arbetsmöte inom PURE där man finslipar planerna för fosforreningen vid vattenreningsverk som deltar i projektet.

Samarbetet mellan John Nurminens Stiftelse och vattenverket i Riga startade förra året och har däref-ter fortsatt inom projektet PURE. Direktör Marjukka Porvari som ansvarar för stiftelsens eutrofierings-projekt konstaterar: ”Med de nya investeringarna i Riga uppnår vi en årlig fosforminskning som motsva-rar målet för hela Finland i HELCOM:s skyddsprogram för Östersjön. Det är ett betydande enskilt pro-jekt som förbättrar Östersjöns tillstånd.”

PURE är ett samarbetsprojekt som styrs av John Nurminens Stiftelse, HELCOM och Östersjöstäder-nas förbund med syfte att förbättra avloppsvattenhanteringen i utvalda städer kring Östersjön.

John Nurminens Stiftelses Ett rent Östersjön-projekt förbättrar Östersjöns tillstånd. Målet för eutrofie-ringsprojekten är att uppnå en årlig fosforminskning på 2 500 ton fosfor före år 2015, vilket är en sjät-tedel av HELCOM:s mål för fosforminskningen i Östersjön. Projektet Tankerskydd går ut på att minska risken för oljeolyckor med hjälp av den nya navigeringstjänsten ENSI som ska införas på alla tankrar på Finska viken under år 2013. Stiftelsen finansierar sin verksamhet med donerade medel http://www.puhdasitameri.fi/sw

*HELCOM:s rekommendation för fosforhalten i utflödet från vattenreningen är 0,5 mg fos-for/liter. http://www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec28E_5/

Mer information:
Marjukka Porvari, ansvarig direktör för eutrofieringsprojekt
John Nurminens Stiftelse
tfn 041 549 15 35
fornamn.efternamn@jnfoundation.fi
Tuula Putkinen, kommunikationschef
John Nurminens Stiftelse
tfn 0400 907 809
fornamn.efternamn@jnfoundation.fi
Maris Zviedris, direktör
Vattenverket i Riga
tfn +371 670 88 522
maris.zviedris@rigasudens.lv
Lotta Ruokanen,
HELCOM,
tfn 040 162 20 54,
lotta.ruokanen@helcom.fi

Relaterade länkar