23.02.2021

SEABASED-projektet: Inget mirakelmedicin finns mot Östersjöns interna belastning

I det EU-finansierade SEABASED-projektet (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management) som leds av John Nurminens Stiftelse testades åtgärder som riktar sig till att förbättra Östersjöns situation genom att minska havets interna näringsbelastning. En del av de prövade metoderna konstaterades vara mycket lovande, men ingen av dem är i sig färdig för att användas i större skala. Vissa av metoderna som används för att skära ned på den interna näringsbelastningen kan dock hjälpa i reparationen av svårt eutrofierade, måttligt instängda små havsvikar.

I skyddandet av Östersjön måste fokus ligga på minskandet av näringsämnen från land

Åtgärder som skär ned på havets interna belastning kan vara effektiva enbart ifall man samtidigt lyckas kraftigt minska på näringsämnesbelastningen från mark till hav. Även om en del av de nya metoderna verkar lovande, kan de än så länge inte tillämpas i praktiken i så stor skala på de öppna havsområdena på grund av höga kostnader och stora risker. En del metoder kan dock användas för att stöda tillfriskningen av svårt eutrofierade, måttligt instängda, små havsvikar. En central förutsättning för detta är att man redan lyckats minska på den externa näringsbelastningen som drabbar dessa områden, och att huvudsakligen intern belastning uppehåller områdenas eutrofiering. Resultat från projektet bekräftar också att arbetet för att minska näringsämnesavrinningen från land måste fortsätta.

”En av SEABASED-projektets viktiga prestationer har varit att producera ny information om åtgärder som siktar på att minska den interna belastningen. Inom marinvård borde man fästa uppmärksamhet på och resurser till lösningar som är de mest effektiva och som man kan nå största nytta med. Med hjälp av insamlad information om åtgärdernas effekter och kostnader kan man mer realistiskt inspektera de åtgärder som minskar havets interna belastning. Information behövs då man ska göra beslut om de centrala målsättningarna för och sätten att rädda Östersjön”, summerar projektchefen Miina Mäki från John Nurminens Stiftelse.

SEABASED-projektets viktiga slutsats är den att i förberedandet av forskning som siktar på minskandet av den interna näringsbelastningen och i förberedandet av pilotprojekt måste man i planerna inkludera en flerårig uppföljning av miljöeffekterna. För att sådan uppföljning inte funnits, har man från flera tidigare pilotprojekt på Östersjön inte egentligen fått information som man på basis av skulle kunna avgöra vissa genomförda åtgärders inverkan på den interna belastningen.

Lärdomar från projektet samlas till öppna direktiv för allmänheten

Fastän man lyckats skära ned på den från land till Östersjön avrinnande näringsbelastningen, bromsar de i havsbotten lagrade näringsämnena havets återhämtning samt orsakar intern näringsämnesbelastning.

”John Nurminens Stiftelse har sedan år 2005 med konkreta åtgärder minskat näringsämnesavrinningen från kommunala och industriella punktkällor samt från jordbruket. Vi startade SEABASED-projektet för att bättre få förståelse för de nya åtgärdernas potential”, berättar John Nurminens Stiftelses VD Annamari Arrakoski-Engardt.

SEABASED-projektets resultat ger information om möjligheterna att förverkliga olika åtgärder för att minska den interna näringsbelastningen, om åtgärdernas övervakning och deras kostnadseffektivitet. Värdefull information om framtida utvecklingsbehov och om åtgärdernas nyttor samlas till anvisningar som i framtiden kan utnyttjas i skyddandet av Östersjön.

Pilotprojektens resultat och slutsatser presenterades i ett webinarium ordnat av SEABASED-projektet den 26.1.2021. En inspelning av och presentationerna från evenemanget finns publicerade projektets hemsidor.

Mer forskning och utvecklingsarbete behövs

I projektet prövade man återvinning av näringsrikt vatten till bevattningsvatten för åkrar, bindning av fosfor till bottensediment med hjälp av värmebehandlad kalksten samt vårdfiske av storspigg för att stöda rovfiskebeståndet i Sydvästra Finland, på Åland och på Sveriges kust.  Dessutom byggde man i Sverige konstgjorda rev till stöd för rovfiskarnas förökning och lade fram instruktioner för att förverkliga en gäddfabrik, dvs en liten våtmark som är lämpligt fortplantningsområde för gäddan. På Åland utvecklades i anslutning till den förnyade vattenlagen ett koncept för näringskompensationer, vilka lämpar sig för havsmiljöer. Med laboratorietester undersöktes också avlägsnandet av havsbottensedimentets ytskikt och åtgärdens inverkan på mängden fosfor och mängden syre som havsbottnen förbrukar.

Resultaten från fältpilotprojekten och information insamlad från tidigare projekt visar att en del av åtgärderna, som t.ex. avlägsnandet av det aktiva syreförbrukande ytskiktet i sedimentet, kan vara alltför dyrt och ineffektivt. Å andra sidan konstaterade man i projektet att vissa metoder, som t.ex. den som baserar sig på spridningen av kalksten och som även vunnit innovationspriset, kan vara mycket effektiva men kräver även de mer utvecklingsarbete och forskning.

”Näringsämnenas belastning från avrinningsområdet måste minskas, men samtidigt måste det utredas ifall interna havsåtgärder kan användas för att förbättra situationen i Östersjön. Det är viktigt att utöka våra kunskaper med småskaliga prov och pilotprojekt, så som man i SEABASED-projektet gjort”, konstaterar specialforskaren från Finlands miljöcentral och medlemmen av SEABASED-projektets ledningsgrupp Jouni Lehtoranta.

Ytterligare information

Miina Mäki
SEABASED-projektets projektchef
John Nurminens Stiftelse
miina.maki (at) jnfoundation.fi
tel. +358 (0)50 576 3298

Kirsi Kurki-Miettinen
Informatör
John Nurminens Stiftelse
kirsi.kurki-miettinen (at) jnfoundation.fi
tel. + 358 (0)50 463 9305

SEABASED-projektet

SEABASED-projektet leds av John Nurminens Stiftelse, samarbetspartner i projektet är NTM-centralen i Egentliga Finland, Ålands landskapsregering, Ålands fiskodlarförening, Stockholms Universitet och Länsstyrelsen Östergötland. Projektet är finansierat av EU:s Interreg Central Baltic -program. Mer information finns på projektets webbsidor: seabasedmeasures.eu

 

 

 

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för framtida generationer. Stiftelsen som har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens projekt för ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs med hjälp av mätbara resultat och effektivitet. www.johnnurmisensaatio.fi/sv

Relaterade länkar