04.04.2014

Sjösättning av projektet Tankerskydd

””Projektet Tankerskydd är ett utmärkt och konkret exempel på hur sjösäkerheten kan förbättras med gemensamma krafter.” Arvo Ruotsalainen, vd för Neste Shipping

Projektet fick sin början med ett tillbud på Hogland

Idén till projektet Tankerskydd föddes när oljetankfartyget Propontis körde på grund vid Hogland. Det var endast tack vare det dubbla skrovet som en stor oljekatastrof kunde undvikas. På grund av olyckan började Juha Nurminen styrelseordförande för John Nurminens Stiftelse, undersöka vad som egentligen hade hänt och om det var möjligt att förebygga motsvarande incidenter. Först reddes händelseförloppet ut av en liten grupp.

Från preliminär utredning till projekt

Tankkeriturva-hankkeen vesillelaskutilaisuus
Sjösättningen av projektet Tankerskydd som startade 2009 firades i en imponerande miljö på Neste Oils raffinaderi i Sköldvik och i Sandvikens representationslokaler i mars 2014. Värd för evenemanget var Osmo Kammonen (i mitten), chef för kommunikation, marknadsföring och samhällsrelationer på Neste Oil, som är huvudsamarbetspartner i projektet. Deltagarna var företag som donerat arbetsinsatser för förberedelserna och genomförandet av projektet och andra viktiga samarbetspartner. (Foto: Maija Salmiovirta)

Idén mognade, men det systematiska arbetet inleddes 2008, då Pekka Laaksonen meddelade att han planerade att donera en ett års arbetsinsats till stiftelsen. Laaksonen som blivit sabbatsledig från Nokia fick i uppdrag att ta fram en preliminär utredning om Tankerskyddsprojektet. När sabbatsåret var slut återvände han dock inte till telekomsektorn utan stannade i stiftelsen som projektchef för Tankerskydd för att föra projektet vidare.
Tillsammans med arbetsgruppen träffade Pekka Laaksonen nyckelaktörer inom sjöfart på tiotals möten och intervjuer för att få en övergripande lägesbild. Våren 2009 gav också Neste Oil projektgruppen en möjlighet att följa med arbetet på kommandobryggan på ett tankfartyg under en resa från Primorsk till Sköldvik och vidare till Nådendal.
När den första Tankerskyddsworkshopen ordnades i maj 2009 på lotsön Boistö, var målet för projektet ännu inte klart, men alla huvudaktörer inom sjöfart var på plats. Enligt Juhani Kaskeala som är ordförande för projektets styrgrupp, ville man se till att projektet inte skulle bli en ”pysselklubb för teoribyggare”.
Med hjälp av Capgemini säkerställde man att alla deltagare fick påverka men samtidigt skulle de också engagera sig i slutresultatet. De tre arbetsgrupperna som samlats på Boistö ansåg att det mest konkreta sättet att främja tankertrafikens säkerhet var att skapa en praxis enligt vilken ruttplanen skulle kontrolleras på land. Resultaten av workshopen på Boistö omvandlades till ENSI-visionen i en liten grupp i september 2009. Samtidigt döptes navigeringstjänsten till ENSI (Enhanced Navigation Support Information). Projektet godkändes till projektportföljen vid stiftelsens styrelsemöte i oktober 2009.

Från prototyp till färdig produkt

Furuno och Navielektro definierade hösten 2009 ruttplaneringsformatet, varefter sändningen av ruttplaner testades först i simulerade förhållanden och senare från Neste Shippings tankfartyg till en VTS-central.
Projektets andra workshop, där det väsentliga datainnehållet i ruttplaner identifierades, ordnades i maj 2010. Projektets huvudsamarbetspartner John Nurminens Stiftelse, Trafikverket, Neste Oil och Trafiksäkerhetsverket Trafi undertecknade förbindelser om att utveckla tjänsten i juni 2010.

Bruksanvisningar

Från 2010 till början av 2012 fokuserade projektet på att planera ENSI-tjänsten, speciellt dess användbarhet. Definitionsarbetet utfördes av ENSI-tjänstens intressenter och specifikationerna fastställdes av Capgemini. Jussi Tuurnala, som vid denna tid var anställd av Stiftelsen, ledde användbarhetsprojektet, för vilket Adage gjorde en värdefull insats. Sedan hösten 2012 har man främst fokuserat på finslipning av tjänsten och på förberedelser för lanseringen.
Sjökapten Mikko Klang, som rekryterades till stiftelsen från Neste Oil hösten 2012 presenterade videon ENSI onboard som fungerar som bruksanvisning för alla som överväger att börja använda ENSI-tjänsten.

Knapptryck i stället för anrop på VHF

hefen för Trafikverkets Sjötrafikledningsenhet Thomas Erlund vförklarade fördelarna med ENSI-tjänsten. Ett fartyg på Finska viken måste till exempel sända en GOFREP-rapport med 23 punkter. Att kommunicera rapporten via VHF är långsamt och stjäl uppmärksamhet från huvudjobbet, dvs. navigeringen. I ENSI-tjänsten fylls en stor del av uppgifterna i automatiskt och rapporten skickas i väg med en knapptryckning.

Kortsiktiga mål: expansion till rederier, involvering av ryska myndigheter

Erlund berättade att ENSI nu används vid Finska vikens sjötrafikcentral och att den enligt planerna ska införas i Västra Finlands sjötrafikcentral sommaren 2014. ENSI-tjänsten kan utvidgas till andra fartygstyper. Bland annat Tallink Silja, Sovcomflot, Royal Caribbean Cruise Line och Mta Aranda har visat intresse för tjänsten.
Världens största tillverkare av ECDIS-utrustning, ryska Transas, har integrerat ENSI-tjänsten i sin nyaste ECDIS-produkt. Transas kan även bidra till att de ryska myndigheterna börjar se fördelarna med tjänsten.

Vad kostade ENSI?

Stiftelsen har satsat ca 500 000 euro i projektet Tankerskydd. Kostnaderna består främst av projektorganisationens löner 2009–2014. Trafikverket har deltagit i projektet med motsvarande summa, som bland annat inkluderar anskaffning av ENSI-programvara.
Flera företag har donerat värdefull expertis vars värde överstiger 100 000 euro. Men det som varit ännu värdefullare än pengar är den högklassiga expertis som alltid varit tillgänglig när den behövts.

Sjösatt och nästan klart

Projektet Tankerskydd håller på att avslutas för stiftelsens del, och utvecklingen av ENSI-tjänsten fortsätter under Trafikverkets ledning. Projektet är något försenat från den ursprungliga tidtabellen, enligt vilken alla tankfartyg på Finska viken skulle ha haft tillgång till ENSI-tjänsten fram till slutet av 2013.
I december 2013 undertecknade Trafikverket och John Nurminens Stiftelse avtal om fortsatt samarbete fram till slutet av juni 2014. Under denna period åtgärdas problem och fel som upptäckts i systemet. Samtidigt utvidgas ENSI till att täcka alla fartygstyper. John Nurminens Stiftelse bistår Trafikverket vid införandet av tjänsten och fortsätter att kontakta nya rederier. Stiftelsen avser att lösgöra sig från projektet när det finns en mekanism som säkerställer att tjänsten ENSI sprids ut till hela tankerbeståndet i Finska viken.

Tack till aktörerna:
Aboa Mare, Adage, Arctia Icebreaking, Capgemini , Castrén & Snellman, Consilium Marine, Finnpilot Pilotage, Meteorologiska institutet, Furuno, Trafikverket, Merikotka, Marinen, Neste Oil , Nixu, Gränsbevakningsväsendet, Trafi , Twinspark Consulting Oy, VTT.

Relaterade länkar