05.03.2012

Viivi Moll utnämnd till projektchef för PRESTO-projektet

DI Viivi Moll är projektchef för John Nurminens Stiftelses projektet PRESTO från och med 1 mars 2012.

Viivi kommer till stiftelsen från vetenskaps- och företagsparken i Lahtis, där hon har varit projektkoordinator inom internationaliseringstjänsterna, i teamen för Ryssland och EU-partnerskapsnätverk och huvudansvarig för pilotprojektet Clean Water för skyddet av Östersjön inom projektet StarDust. Vidare har hon deltagit i andra projekt med temat Ryssland och vatten.

Tidigare har Viivi varit anställd vid ett privat företag för att testa effektiviteten hos avskiljningen av näringsämnen i en MBR-anläggning. I hennes slutexamen ingår en studiehelhet i ryska språket och hon var utbytesstuderande i Irkutsk i Ryssland samt utförde fältarbete för sitt diplomarbete i Khwarezm, Uzbekistan. Viivi har också internationell erfarenhet inom vattenbranschen från arbete i Kirgizistan via Finlands miljöcentral SYKE samt från studieresor till Tadzjikistan och Sydostasien.

PRESTO är ett nytt samprojekt för Östersjöområdet som startade i slutet av 2011. Målet är en årlig minskning på 500 ton av fosforutsläppen som eutrofierar vattendragen i fyra vitryska städer. John Nurminens Stiftelse ansvarar för PRESTO-projektets investeringar i städernas reningsverk för avloppsvatten. Stiftelsen följer även upp förverkligandet av investeringarna. Utöver investeringar i konkret utrustning är ett av PRESTO-projektets mål att utbilda de vitryska avloppsvatteningenjörerna och öka kunskaperna i avskiljning av näringsämnen.

Relaterade länkar