12.03.2019

Yara donerar gipsen till John Nurminens Stiftelses Östersjöprojekt

Yara och John Nurminens Stiftelse har undertecknat ett avtal, enligt vilket Yara donerar åt John Nurminens Stiftelse den gips som behövs för gipsbehandling av 2500 hektar i gipsprojektet för Vanda å. Gipsbehandlingen av åkrarna utförs i huvudsak under år 2019.

I gipsprojektet behandlas åkrarna i Vanda ås avrinningsområde med gips, vilket minskar belastningen av närings- och fasta ämnen i Vanda å och Finska viken. Gipsbehandlingen minskar fosforbelastningen med ca tio ton under fem år och belastningen av fasta ämnen med ca fem miljoner kilo. Gipsprojektet genomförs av de lokala odlarna, John Nurminens Stiftelse, Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf, Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral.

”Gipsbehandlingen minskar fosforavrinningen snabbt och kostnadseffektivt, och vi vill med hjälp av den minska övergödningen i Vanda å och Finska viken. Yaras donation gör det möjligt att göra denna förstahjälps -åtgärd tillgänglig för fler odlare än förut. Inom ramen för projektet gipsbehandlades hösten 2018 ett område på ca tusen hektar, och i år strävar vi till att ingå avtal med de lokala odlarna om behandlingen av upp till 2500 hektar. I och med donationen blir Yara en av John Numinens Stiftelses huvudsamarbetspartners”, säger Marjukka Porvari, ansvarig för stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön.

En utforskad och effektiv vattenskyddsmetod

Gips har undersökts i Finland alltsedan 2007 såväl i laboratorieförhållanden som i stora avrinningsområdesförsök, vilkas resultat stödde varandra: gips halverar urlakningen av fosfor från åkrarna till vattendragen och effekten varar i ca fem år. Gips minskar även utsköljningen av organiskt kol med 50 procent, vilket förbättrar jordens bördighet. Gipsbehandling av åkrarna skulle hjälpa att uppnå ett gott tillstånd i kustvattnen i Bottenhavets och Skärgårdshavets avrinningsområden och förbättra tillståndet i Finska viken. Dessutom skulle gipsbehandling av åkrarna hjälpa Finland att uppnå de mål för reduceringen av näringsämnen som skrivits in i Konventionen om skydd av Östersjöns marina miljö.

”Vi är på Yara mycket imponerade av John Nurminens Stiftelses arbete och de resultat som stiftelsen har åstadkommit för att förbättra Östersjöns tillstånd. Vi vill nu för vår del stöda detta arbete genom att donera gipsen till projektet för Vanda å”, berättar Yara Suomis kommersiella direktör Timo Räsänen.

 Gips lämpar sig för användning på åkrar

Vid gipsbehandlingen sprider man ut fyra ton jordförbättringsgips per hektar. Gipsen löses upp i åkerjorden, förbättrar jordens grynstruktur, främjar fosforns bindning vid jordpartiklarna och minskar erosionen.  Fosforn bevaras på så sätt i jorden i en form som växterna kan utnyttja.

 Att använda gips är kretsloppsekonomi

Gips är kalciumsulfat och det uppstår som en biprodukt, när apatit från Siilinjärvi anrikas till fosforsyra. Gips innehåller 23 % kalcium, 18 % svavel och 0,2 % fosfor. Yara Jordförbättringsgips lagras minst två år, under vilken tid överlopps löslig fosfor sköljs ur gipsen. Härefter krossas och sållas gipsen före lastningen och transporten till åkern.

Mer information:
Marjukka Porvari, John Nurminens Stiftelse, ansvarig för projekten Ett Rent Östersjön, tfn 041 549 1535
Timo Räsänen, kommersiell direktör, Yara Suomi Oy, tfn 050 337 4514

Yara är en global leverantör av mineralgödselmedel, industrikemikalier och miljöskyddsprodukter. Bolaget har 15 000 anställda i 50 länder. Yara har över 100 års erfarenhet av växtnäring. På Yara Suomis fabriker framställs på forskning baserade, för utmanande finländska odlingsförhållanden skräddarsydda mineralgödselmedel. Vi sysselsätter i Finland direkt 900 personer och den totala sysselsättningseffekten är drygt 4000 personer.
www.yara.fi

 John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
John Nurminens Stiftelse som grundades 1992 har som mål att rädda Östersjön och dess arv åt kommande generationer. Stiftelsen är en prisbelönt informationsförmedlare och producent av marint kulturinnehåll. I stiftelsen Ett Rent Östersjön-projekt förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder, som minskar den belastning och de miljörisker som Östersjön utsätts för. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekt.
www.johnnurmisensaatio.fi  

 Gipsprojektet för Vanda å genomförs av John Nurminens Stiftelse, Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf, Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral. Projektet finansieras av stiftelsens privata donatorer samt miljöministeriet som en del av de åtgärder som framlagts i åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvården i Finland och regeringens spetsprojekt ”Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts”.

www.johnnurmisensaatio.fi/vantaanjoki

 

Relaterade länkar