Hoppa till innehåll

Läs vår dataskyddsbeskrivninger:
Dataskyddsbeskrivning för koncernen John Nurminens Stiftelses kund- och sponsorregister
Dataskyddsbeskrivning avseende John Nurminens Stiftelses intressentgruppregister
Dataskyddsbeskrivning avseende John Nurminens Stiftelses Rekryterings- och manuskriptregister
John Nurminens Stiftelsens cookiepolicy

Dataskyddsbeskrivning för koncernen John Nurminens Stiftelses kund- och sponsorregister

Denna dataskyddsbeskrivning (”Dataskyddsbeskrivning”) för koncernen John Nurminens Stiftelse sr:s och dess dotterbolag Baltic Sea Services Oy:s kund- och sponsorregister (nedan ”JNS” eller ”vi”) är utfärdad 24.5.2018 och senast uppdaterad 10.5.2023. En närmare beskrivning av uppdateringarna finns i punkt 12. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen.

Denna Dataskyddsbeskrivning innehåller information om hur JNS samlar in och behandlar personuppgifter om sina kunder, donatorer och andra sponsorpartners kontaktpersoner, potentiella kunder och medarbetare som arbetar med sponsring och hållbarhetsfrågor i våra partnerföretag. I denna Dataskyddsbeskrivning hittar du också mer information om dina rättigheter med anknytning till behandlingen av dina personuppgifter.

JNS respekterar din integritet och har förbundit sig att behandla dina personuppgifter på ett adekvat sätt i enlighet med denna Dataskyddsbeskrivning samt Europeiska unionens (”EU”) allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig lagstiftning (tillsammans ”Dataskyddslagstiftning”).

1. Personuppgiftsansvarig

John Nurminens Stiftelse sr är personuppgiftsansvarig för den i beskrivningen redogjorda behandlingen i anslutning till annat än bok- och produktförsäljningen eller webbutiken:

John Nurminens Stiftelse sr
Bölegatan 2
00240 Helsingfors

Den personuppgiftsansvariga för bok- och produktförsäljningen samt webbutiken är Baltic Sea Services Oy, ett dotterbolag till John Nurminens Stiftelse sr:

Baltic Sea Services Oy
Bölegatan 2
00240 Helsingfors
myynti(a)balticseaservices.fi

2. Kontaktperson

Anni Kujala
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
rekisteri(a)jnfoundation.fi
+358 50 467 6740

3. Registrets namn

John Nurminens Stiftelse sr:s och Baltic Sea Services Oy:s kund- och sponsorregister

4. Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi använder personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan, såsom att hantera och utveckla kund-, donator- eller sponsorrelationer samt för att rikta kommunikation och marknadsföring till både privatpersoner och gemenskaper och deras kontaktpersoner. Från de registrerade samlar vi enbart in personuppgifter som är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.

Dina personuppgifter behandlas för följande syften:
– Implementering och hantering av avtal, till exempel när du beställer böcker från JNS:s webbutik
– Produktleverans och -fakturering, inkassoåtgärder
– Kundservice
– Hantering av månatliga donationer och andra donationer samt uppfyllande av bokföringsskyldigheter
– Publicering av information som du vill se i donationsregistret
– Distribution av sponsorrapporter och annan kommunikation om användningen av donationstillgångar
– Distribution av information om donatorer som har deltagit i en minnes- och jubileumsinsamling och om det totala insamlingsbeloppet till anordnaren av insamlingen
– Utveckling av verksamheten och kundupplevelsen
– Planering och utveckling av våra produkter och tjänster
– Anordnande av evenemang
– Insamling av respons
– Kommunikation om projekt som pågår hos JNS
– Ordnande av lotterier och tävlingar för marknadsföringen samt anknytande kommunikation
– Värvande av nya kunder, direktmarknadsföring och marknadskommunikation för att få donationer

Hantering av kundrelationer

När det gäller hantering av kundrelationer, hantering av donator- och sponsorrelationer samt kommunikation med partnerföretag är grunden för behandlingen av personuppgifter implementering av ett avtal eller ett berättigat intresse.

Det huvudsakliga syftet med behandlingen av personuppgifter i hanteringen av kundrelationer är att fullgöra ett avtal mellan kunden och JNS, till exempel när du bidrar med en donation till oss eller beställer produkter från Stiftelsens webbutik. Personuppgifterna kan till exempel behandlas för fakturering, kundservice, produktleverans eller för inkassoåtgärder i anslutning till faktureringen.

I hanteringen av donators- och samarbetsrelationer behandlar vi personuppgifter dessutom för att i ett offentligt register över donatorer publicera de uppgifter som en kund önskar eller kommunicera om användningen av medlen.

Tävlingar och lotterier

Inom ramen för vår verksamhet ordnar vi tävlingar och lotterier av olika slag på vår webbplats och i våra olika kommunikationskanaler, såsom i de sociala medierna och i våra samarbetspartners lokaler. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är John Nurminens berättigade intresse att i praktiken genomföra det lotteri och/eller den tävling för marknadsföring som du deltagit i, samt att sköta kommunikationen och den övriga verksamheten när du deltagit i en tävling eller ett lotteri som vi ordnat, eller när du gett oss tillstånd att publicera innehåll som du lämnat till oss i utställningar, på vår webbplats eller genom våra andra kommunikationskanaler (inklusive de sociala medierna).

Vi begär eventuellt ett elektroniskt samtycke när du deltar i ett lotteri.

Direktmarknadsföring

Vi kan också behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringssyften och inriktning av marknadsföringen, och då är grunden för behandlingen ett berättigat intresse. I detta fall kontaktar vi dig eventuellt per telefon eller brev för att marknadsföra exempelvis våra medelinsamlingskampanjer eller vår verksamhet. Du har rätt att när som helst förbjuda behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Elektronisk direktmarknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter för elektronisk direktmarknadsföring endast med ditt samtycke. Då kontaktar vi dig eventuellt per e-post för att marknadsföra exempelvis våra medelinsamlingskampanjer eller vår verksamhet. Vår elektroniska direktmarknadsföring innefattar också vårt nyhetsbrev som innehåller information om hur JNS:s projekt framskrider och andra aktuella frågor som vi tror att intresserar dig.

Också på basis av en ställningsfullmakt eller en tidigare kundrelation kan vi skicka elektronisk direktmarknadsföring. I detta fall är grunden för behandlingen ett berättigat intresse.

Dessutom kan dina personuppgifter, grundat på vårt berättigade intresse, användas för profilering, till exempel i marknadsföringssyfte. JNS fattar inga automatiserade beslut som kunde få rättsliga konsekvenser.

Du har rätt att när som helst förbjuda behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering med anknytning till direktmarknadsföring.

Dessutom använder vi på vår webbplats och i våra nyhetsbrev kakor och annan liknande teknik, för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att förbättra och utveckla användarupplevelsen samt för att rikta in relevant marknadsföring. Läs mer om de kakor vi använder, deras användningsändamål och lagringstider i vår Kakpolicy.

5. Vilka personuppgifter samlar vi in och var?

Vi samlar in följande personuppgifter i kund- och sponsorregistret:
– personens namn
– ålder/födelseår
– befattning och företag/organisation
– kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer
– start- och sluttidpunkt samt start- och slutsätt för relationen
– faktureringsinformation och utförda betalningar
– kundhistorik, anteckningar om kundrelationen och anteckningar från möten
– donationsinformation och information som behövs för att behandla testamentsdonationer
– skola och skolklass i samband med dagsverkesinsamlingar
– information om att tillhöra en distributionslista för olika nyhetsbrev
– iinformation som är nödvändig för att anordna och utveckla evenemang på adekvat sätt, såsom information om dieter eller födoämnesbegränsningar
– annan information som är nödvändig för tävlingen eller lotteriet såsom ett fotografi och namnet på fotografen som den som deltar i tävlingen eller lotteriet lämnat in till oss
– annan nödvändig information med anknytning till donation, kundrelation eller sponsorpartner.

I regel samlar vi in kund- och sponsorregisterinformation från dig själv, till exempel från webbformulär som du skickar till oss, per e-post eller telefon, genom sociala medietjänster, på basis av avtal, vid kundmöten, från evenemangsanmälningar, i samband med deltagande i tävlingar eller lotterier, från betalningsinformation eller i andra situationer där du lämnar ut dina uppgifter till oss.

Personuppgifter kan också samlas in från offentliga källor eller företag som tillhandahåller tjänster med uppdatering och inhämtande av personuppgifter. Dessa omfattar bland annat Posti Oy:s tjänst för uppdatering av kundregister, Suomen Asiakastieto Oy:s beslutsfattarregister och Profinders företags- och konsumentdataregister.

Vi samlar också in personuppgifter genom användning av kakor och annan liknande teknik på vår webbplats och i våra nyhetsbrev.

6. Utlämnas eller överförs dina uppgifter till tredje part?

I princip lämnar vi ut dina personuppgifter endast när det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs ovan. JNS kan överföra dina personuppgifter till parter som på JNS:s vägnar deltar i produktion, utveckling eller underhåll av tjänster, kommunikation och marknadsföring, eller till andra samarbetspartner, och dessa parter kan behandla dina personuppgifter för de behandlingsändamål som beskrivs i denna Dataskyddsbeskrivning.

I kundservicen och marknadsföringen är våra partner bland annat Sanoma Media Finland Oy, Barona Oy, Gainer Oy och LiveRing Oy. Dessutom kan personuppgifter överföras till IT-tjänsteleverantörer, programadministratörer, bokföringsbyråer eller andra liknande underentreprenörer och tjänsteleverantörer. JNS ser till att nödvändiga avtal i enlighet med Dataskyddslagstiftningen tecknas för behandling av personuppgifter som utförs av dessa tredje parter.

Om du deltar i en minnes- eller jubileumsinsamling med en donation kommer vi att sända ditt namn till arrangören av den aktuella insamlingen. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje parter, till exempel då lagstiftning eller myndighetsföreskrifter förutsätter det.

Observera att tredje parter via kakor och insticksprogram för sociala medier på vår webbplats kan hantera information som har samlats in via kakor.

JNS eller dess tjänsteleverantörer kan för behandling av personuppgifter eller genomförande av tjänster anlita företag som är belägna utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Personuppgifter överförs till länder utanför EU eller EES endast med stöd av en tillämplig överföringsgrund och i enlighet med kraven i Dataskyddslagstiftningen.

7. Gemensamma personuppgiftsansvariga

När JNS administrerar sidor på Facebook och Instagram är JNS och Meta Platforms Ireland Ltd. (”Facebook”) till tillämpliga delar gemensamma personuppgiftsansvariga i fråga om JNS:s Facebook- och Instagram-sidor. Dina personuppgifter används bland annat för att informera om JNS:s arbete, evenemang som anordnas av stiftelsen och användningen av donationer, för att genomföra tävlingar och lotterier, för att ta emot respons, för marknadsföring, för köp av reklam från Facebook och för mätning av reklamens genomslagskraft samt för bättre inriktning av informationen. Grunden för behandling av personuppgifter är ett berättigat intresse.

Genom sina Facebook- och Instagram-sidor samlar JNS in information om bland annat sidornas gilla-markeringar och andra reaktioner, kommentarer, besök och inläggens synlighet, samt personuppgifter som har lämnats i samband med tävlingar. JNS får från Facebook kännedom om en enskild användares namn, offentliga profilbild samt annan offentligt synlig information. Den registrerade kan också lämna andra personuppgifter i kommentarer på gemenskapssidor eller i meddelandetjänsten.

Till tillämpliga delar är vi tillsammans med Facebook också gemensamma personuppgiftsansvariga när det gäller Facebooks insticksprogram för sociala medier och kakor med anknytning till vissa av Facebooks reklamnätverk, som finns på vår webbplats. Du kan läsa mer om kakor och insticksprogram för sociala medier i vår Kakpolicy.

FI Facebooks dataskyddsbeskrivning kan du läsa mer om hur och på vilken rättslig grund Facebook för sin del behandlar dina uppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Vi har med Facebook ingått ett avtal om förande av gemensamt register, som beskriver vårt och Facebooks ansvar för den insamlade informationen. Observera att om du vill utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen med avseende på de uppgifter som Facebook behandlar, måste du kontakta Facebook.

Du kan begränsa behandlingen av dina personuppgifter genom att ta bort dig från sidans gilla-markeringar och/eller följare. Du kan också begära att du tas bort från en konversation i meddelandetjänsten. Du kan också låta bli att lämna ditt samtycke till icke-nödvändiga kakor när du kommer till vår webbplats eller återkalla ett givet samtycke.

8. Hur behandlas och skyddas dina personuppgifter?

JNS behandlar dina personuppgifter endast för de användningsändamål som beskrivs ovan, och för vilka uppgifterna har samlats in ursprungligen. Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och när vi behandlar dina personuppgifter iakttar vi de omsorgs- och skyddsskyldigheter som föreskrivs i Dataskyddslagstiftningen och i god dataförvaltningspraxis. Vi använder oss av ändamålsenliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna skyddas på ett adekvat sätt, till exempel mot obehörig eller olaglig hantering, samt för att skydda uppgifterna mot oavsiktlig radering, utplånande eller skada. Personuppgifter som finns i registret och som behandlas elektroniskt skyddar vi exempelvis med brandmurar, lösenord och andra inom dataskyddsområdet allmänt använda och accepterade tekniska metoder. Arbetsstationer och informationssystem är skyddade genom personliga användarnamn och lösenord. Dessutom använder vi oss av sessionsautentisering av arbetsstationer. Material som underhålls manuellt förvarar vi i lokaler dit obehöriga inte har tillträde. Endast specificerade anställda hos oss eller hos företag som arbetar på uppdrag av oss har tillgång till personuppgifterna i registret i den omfattning som deras arbetsuppgifter förutsätter. Våra anställda omfattas av tystnadsplikt.

9. Hur länge lagras dina personuppgifter?

I vår verksamhet följer vi lagstadgade lagringstider och lagrar dina personuppgifter endast så länge och i den utsträckning som krävs för att genomföra de användningsändamål för personuppgifter som anges i denna Dataskyddsbeskrivning (t.ex. löptiden för ett avtal).

10. Vilka rättigheter har du som registrerad?

Som registrerad har du följande rättigheter avseende dina personuppgifter som finns lagrade i kund- och sponsorregistret:

– Rätt till åtkomst och verifiering av dina uppgifter: Du har rätt att få bekräftelse från oss på att personuppgifter om dig behandlas eller inte behandlas, och om dessa personuppgifter behandlas, har du rätt till åtkomst till alla dina personuppgifter i kund- och sponsorregistret samt att kontrollera dina personuppgifter.
– Rätt till rättelse, radering och begränsning av behandlingen av dina uppgifter: Du har rätt att kräva att vi rättar felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål. Du har rätt att be oss att radera personuppgifter om dig, om sådana personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de ursprungligen samlades in eller behandlades, eller om du misstänker att personuppgifterna behandlas i strid med lag, eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet (som tillämpas på den personuppgiftsansvarige). Du har också rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Observera att radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter kan leda till att till exempel din kundtjänstupplevelse försämras, att du inte längre kan vara månadsdonator eller att du inte längre får några nyhetsbrev från oss eller information om hur våra projekt framskrider.
– Rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter grundat på en specifik personlig situation när behandlingen baseras på JNS:s berättigade intresse. Ett undantag till detta är en situation där JNS kan påvisa att det finns en ansenligt viktig och motiverad orsak till behandlingen som går före den registrerades intresse, eller om behandlingen är nödvändig för att utarbeta, framföra eller försvara ett rättsligt anspråk. Du har dock alltid rätt att utan några motiveringar motsätta dig en behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Observera att radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter kan leda till att till exempel din kundtjänstupplevelse försämras, att du inte längre kan vara månadsdonator eller att du inte längre får några nyhetsbrev från oss eller information om hur våra projekt framskrider.
– Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat: Du har rätt att överföra personuppgifter, som du har lämnat till JNS, till en annan personuppgiftsansvarig. Överföringsrätten gäller personuppgifter som behandlas automatiskt och vars behandling baseras på ditt samtycke eller på ett avtal i vilket du är en part. JNS levererar informationen till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt direkt till den andra personuppgiftsansvariga, om det är tekniskt möjligt.
– Rätt att återkalla samtycke: I situationer där dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till den ifrågavarande behandlingen genom att kontakta oss.

Om du vill utöva dina rättigheter som beskrivs ovan, få ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter eller har några kommentarer om behandlingen av dem, kan du när som helst kontakta oss via e-post till rekisteri(a)jnfoundation.fi.

11. Klagomål till tillsynsmyndigheten

JNS:s mål är att alltid lösa tvister om behandlingen av dina personuppgifter direkt med dig. Om du anser att JNS enligt din åsikt inte har behandlat personuppgifter i enlighet med tillämplig Dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighetens kontaktinformation är följande:

Dataskyddsombudsmannens byrå
PL 800
00531 HELSINGFORS
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
e-post: tietosuoja@om.fi
växel: 029 56 66700
www.tietosuoja.fi.

12. Förändring av dataskyddsbeskrivningen

Vi strävar ständigt efter att utveckla våra tjänster och vår praxis gällande integritetsskyddet, och förbehåller oss därför rätt att ändra denna Dataskyddsbeskrivning, vilket vi underrättar om på denna sida. Ändringarna kan också grunda sig på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du läser dataskyddsbeskrivningen regelbundet.

Följande uppdateringar har gjorts i dataskyddsbeskrivningen:

– Uppdatering 30.11.2021. Syftena med behandlingen av personuppgifter preciserades och förtydligades, och tillägg gjordes om att vi eventuellt också samlar in personuppgifter från offentliga källor.
– Uppdatering 31.1.2023. I beskrivningen gjordes ett tillägg om att personuppgifter också kan samlas in från företag som tillhandahåller tjänster med uppdatering och inhämtande av personuppgifter.
– Uppdatering 10.5.2023. Dataskyddsbeskrivningarna för kund- och sponsorregistren samt lotteri- och tävlingsregistren sammanslogs, och namnet på dokumentet byttes till Dataskyddsbeskrivning för koncernen John Nurminen Stiftelses kund- och sponsorregister. Det specificerades från vilka offentliga datakällor personuppgifter hämtas samt till vilka av våra partner som verkar inom kundservicen och marknadsföringen personuppgifter kan lämnas ut.


Dataskyddsbeskrivning avseende John Nurminens Stiftelses intressentgruppsregister

Denna dataskyddsbeskrivning (”Dataskyddsbeskrivning”) avseende ett intressentgruppsregister för John Nurminens Stiftelse sr (i det följande ”JNS” eller ”vi”) är utfärdad 29.5.2018 och uppdaterad 30.11.2021. I denna Dataskyddsbeskrivning förklarar vi mer i detalj hur JNS samlar in och behandlar personuppgifter för personer som tillhör våra olika intressentgrupper. I denna Dataskyddsbeskrivning hittar du också mer information om dina rättigheter med anknytning till behandlingen av dina personuppgifter.

John Nurminen respekterar din integritet och har förbundit sig att behandla dina personuppgifter på ett adekvat sätt i enlighet med denna Dataskyddsbeskrivning samt Europeiska unionens (”EU”) allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig lagstiftning (tillsammans ”Dataskyddslagstiftning”).

1. Personuppgiftsansvarig

John Nurminens Stiftelse sr
Bölegatan 2
00240 Helsingfors
info(a)jnfoundation.fi

2. Kontaktperson som ansvarar för dataskyddsbeskrivningen och dataskyddsombud

Anni Kujala
Bölegatan 2
00240 Helsingfors
rekisteri(a)jnfoundation.fi
+358 50 467 6740

3. Registrets namn

John Nurminens Stiftelses intressentgruppsregister

4. Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att sköta om och utveckla kommunikationen samt samarbetsrelationerna med våra projektpartner, ministerier, myndigheter och kontaktpersoner hos våra tjänsteleverantörer, medierepresentanter, partner för Östersjödagen samt med medlemmar i de styrgrupper som har förordnats till våra projekt. Dessutom kan JNS vända sig till anställda i potentiella partnerföretag i vilkas arbetsuppgifter det ingår exempelvis intressentgruppssamarbete, sponsring eller ansvarsfrågor för att värva nya partnerföretag. Från de registrerade samlar vi enbart in personuppgifter som är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:

– Kommunicera om projekt som pågår hos JNS
– Informera om verksamheten hos JNS
– Distribuera pressmeddelanden och leverera medieinbjudningar
– Sammankalla styrgruppsmöten
– Bjuda in till möten och evenemang hos JNS
– Annan hantering av samarbets- och intressentgruppsrelationer
– Hantera evenemang, åtgärder och andra kontakter under Östersjödagen
– Kontakta nya samarbetspartner och potentiella partnerföretag.

För intressentgruppernas del är grunden för behandlingen av personuppgifter verkställande av avtal och berättigat intresse från JNS:s sida. JNS fattar inga automatiserade beslut som skulle kunna ha rättsliga konsekvenser.

Dessutom kan vi för direktmarknadsföringsändamål behandla personuppgifter för personer som arbetar för organisationer som tillhör våra intressentgrupper. Som huvudregel inkluderar vår direktmarknadsföring vårt nyhetsbrev som skickas elektroniskt eller via post, med information om hur projekt hos JNS framskrider samt andra aktuella frågor som vi tror är av intresse för våra intressentgrupper och de människor som arbetar åt dem. Stiftelsens nyhetsbrev skickas endast till de personer som uttryckligen har prenumererat på det. Grunden för behandling av personuppgifter är samtycke. Du har rätt att när som helst förbjuda behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dessutom använder vi på vår webbplats och i våra nyhetsbrev kakor och annan liknande teknik, för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att förbättra och utveckla användarupplevelsen samt för att rikta relevant marknadsföring. Läs mer om de kakor vi använder, deras användningsändamål och lagringstider i vår Kakpolicy.

5. Vilka personuppgifter samlar vi in och var?

Vi samlar bl.a. in följande personuppgifter till intressentgruppsregistret:

– personens namn
– befattning och företag/organisation
– kontaktinformation (såsom adress, e-postadress och telefonnummer)
– information om samtycke till eller förbud mot direktmarknadsföring
– information om att tillhöra en distributionslista för olika nyhetsbrev
– start- och sluttidpunkt samt start- och slutsätt för relationen
– anteckningar om intressentgruppsrelationen och anteckningar från möten
– annan eventuellt nödvändig information med anknytning till samarbete
– annan information som är nödvändig för att anordna och utveckla evenemang på adekvat sätt, såsom information om kost eller livsmedelsbegränsningar.

Vi samlar in information till intressentgruppsregistret huvudsakligen från dig själv, till exempel från webbformulär som du skickar till oss, via e-post, telefon, sociala medietjänster, avtal, möten och andra situationer där personer som tillhör våra intressentgrupper lämnar ut sin information. Dessutom kan vi också samla in personuppgifter från offentliga källor samt för icke-kommersiella ändamål från tredje parter, till exempel baserat på rekommendationer.

Vi samlar också in personuppgifter genom användning av kakor och annan liknande teknik på vår webbplats och i våra nyhetsbrev.

6. Utlämnas eller överförs dina uppgifter till tredje parter?

I princip lämnar vi ut dina personuppgifter endast när det är nödvändigt för genomförande av de användningsändamål som beskrivs ovan.

JNS kan överföra dina personuppgifter till parter som på JNS:s vägnar deltar i produktion, utveckling eller underhåll av tjänster och kommunikation eller till andra samarbetspartner, och dessa parter kan behandla dina personuppgifter för de behandlingsändamål som beskrivs i denna Dataskyddsbeskrivning. Dessutom kan personuppgifter överföras till IT-underentreprenörer eller andra motsvarande underentreprenörer och tjänsteleverantörer. JNS sköter om att nödvändiga avtal i enlighet med Dataskyddslagstiftningen tecknas för behandling av personuppgifter som utförs av sådana tredje parter.
Dina personuppgifter lämnas i princip inte ut till tredje parter utan att du har lämnat ditt samtycke till utlämnandet av dina uppgifter. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje parter även utan ditt samtycke, till exempel då lagstiftning eller myndighetsföreskrift förutsätter detta. Dessutom kan vi till projektfinansierande part, till exempel om Europeiska Unionen så förutsätter, till en finansiär lämna ut deltagarlistor för evenemang med anknytning till projektet, så att finansiären kan kontrollera att projektets mål har uppnåtts och uppfylla sina lagstadgade skyldigheter.

Observera att via kakor och plugin för sociala medier på vår webbplats kan tredje parter hantera information som har samlats in via kakor.

JNS eller dess tjänsteleverantörer kan för behandling av personuppgifter eller genomförande av tjänster anlita företag som är belägna utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Personuppgifter överförs till länder utanför EU eller EES endast med stöd av en adekvat överföringsgrund och i enlighet med kraven i Dataskyddslagstiftningen.

7. Föra gemensamt register

När JNS underhåller sidor på Facebook och Instagram är JNS och Facebook Ireland Ltd. (”Facebook”) till tillämpliga delar förare av gemensamt register när det gäller JNS:s Facebook- och Instagram-sidor. Dina personuppgifter används bl.a. för att berätta om JNS:s arbete, om evenemang som anordnas av JNS och om användning av donationer, för att genomföra tävlingar och lotterier, för att ta emot respons, för marknadsföring, för köp av annonser från Facebook och för mätning av funktionaliteten hos annonser samt för bättre inriktning av information. Grunden för behandling av personuppgifter är ett berättigat intresse. När tävlingar anordnas behandlas uppgifterna i enlighet med en separat dataskyddsbeskrivning som meddelas i samband med tävlingen.

Genom sina Facebook- och Instagram-sidor samlar JNS in information bl.a. om sidornas gilla-markeringar och andra reaktioner, kommentarer, besök och synlighet hos inlägg, samt personuppgifter som har lämnats i samband med tävlingar. JNS får från Facebook kännedom om en enskild användares namn, offentliga profilbild samt annan offentligt synlig information. Den registrerade kan också lämna andra personuppgifter i kommentarer på gemenskapssidor eller i meddelandetjänsten. Utan den registrerades samtycke och informering kombineras uppgifterna inte med uppgifter i andra personregister.

Till tillämpliga delar är vi tillsammans med Facebook också förare av gemensamt register när det gäller Facebooks pluginer för sociala medier och kakor med anknytning till Facebooks annonsnätverk, som finns på vår webbplats. Du kan läsa mer om kakor och pluginer för sociala medier i vår Kakpolicy.
I Facebooks dataskyddsbeskrivning kan du läsa mer om hur och på vilken rättslig grund Facebook för sin del behandlar dina uppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Vi har med Facebook ingått ett avtal om förande av gemensamt register, som beskriver vårt och Facebooks ansvar för den insamlade informationen. Observera att om du vill utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen med avseende på de uppgifter som Facebook behandlar, måste du kontakta Facebook. Du kan begränsa behandlingen av dina personuppgifter genom att ta bort dig från sidans gilla-markeringar och/eller följare. Du kan också begära att du tas bort från en konversation i meddelandetjänsten. Du kan också låta bli att lämna ditt samtycke till icke-nödvändiga kakor när du kommer till vår webbplats eller återkalla ett givet samtycke.

8. Hur behandlas och skyddas dina personuppgifter?

JNS behandlar dina personuppgifter endast för de användningsändamål som beskrivs ovan, och för vilka uppgifterna har samlats in ursprungligen. Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och när vi behandlar dina personuppgifter iakttar vi de omsorgs- och skyddsskyldigheter som föreskrivs i Dataskyddslagstiftningen och i god dataförvaltningspraxis. Vi använder oss av ändamålsenliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna skyddas på ett adekvat sätt, till exempel mot obehörig eller olaglig hantering, samt för att skydda uppgifterna mot oavsiktlig radering, utplånande eller skada. Personuppgifter som finns i registret och som behandlas elektroniskt skyddar vi exempelvis med brandmurar, lösenord och andra inom dataskyddsområdet allmänt använda och accepterade tekniska metoder. Arbetsstationer och informationssystem är skyddade genom personliga användarnamn och lösenord. Dessutom använder vi oss av sessionsautentisering av arbetsstationer. Material som underhålls manuellt förvarar vi i lokaler dit obehöriga inte har tillträde. Endast specificerade anställda hos oss eller hos företag som arbetar på uppdrag av oss har tillgång till personuppgifterna i registret i den omfattning som deras arbetsuppgifter förutsätter.

9. Hur länge lagras dina personuppgifter?

I vår verksamhet följer vi lagstadgade lagringstider och lagrar dina personuppgifter endast så länge och i den utsträckning som krävs för att genomföra de användningsändamål för personuppgifter som anges i denna Dataskyddsbeskrivning (t.ex. löptiden för ett avtal).

10. Vilka rättigheter har du som registrerad?

Som registrerad har du följande rättigheter avseende dina personuppgifter som finns lagrade i intressentgruppsregistret:

– Rätt till åtkomst och verifiering av dina uppgifter: Du har rätt att få bekräftelse från oss på att personuppgifter om dig behandlas eller inte behandlas, och om dessa personuppgifter behandlas, har du rätt till åtkomst till alla dina personuppgifter i intressentgruppsregistret samt att kontrollera dina personuppgifter.
– Rätt till rättelse, radering och begränsning av behandlingen av dina uppgifter: Du har rätt att kräva att vi rättar felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål. Du har rätt att be oss att radera personuppgifter om dig, om sådana personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de ursprungligen samlades in eller behandlades, eller om du misstänker att personuppgifterna behandlas i strid med lag, eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet (som tillämpas på den personuppgiftsansvarige). Du har också rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Observera att radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter exempelvis kan leda till att du inte längre får nyhetsbrev eller inbjudningar till våra evenemang.
– Rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter grundat på en specifik personlig situation när behandlingen baseras på JNS:s berättigade intresse. Ett undantag till detta är en situation där JNS kan påvisa att det finns en ansenligt viktig och motiverad orsak till behandlingen som går före den registrerades intresse, eller om behandlingen är nödvändig för att utarbeta, framföra eller försvara ett rättsligt anspråk. Du har dock alltid rätt att utan några motiveringar motsätta dig en behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Observera att din begäran om att neka behandling av dina personuppgifter exempelvis kan leda till att du inte längre får nyhetsbrev eller inbjudningar till våra evenemang.
– Rätt att överföra information från ett system till ett annat: Du har rätt att överföra personuppgifter, som du har lämnat till JNS, till en annan personuppgiftsansvarig. Överföringsrätten gäller personuppgifter som behandlas automatiskt och vars behandling baseras på ditt samtycke eller på ett avtal i vilket du är en part. JNS levererar informationen till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt direkt till den andra personuppgiftsansvariga, om det är tekniskt möjligt.
– Rätt att återkalla samtycke: I situationer där dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till den ifrågavarande behandlingen genom att kontakta oss.

Om du vill utöva dina rättigheter som beskrivs ovan, få ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter eller har några kommentarer om behandlingen av dem, kan du när som helst kontakta oss via e-post till rekisteri(a)jnfoundation.fi.

11. Klagomål till tillsynsmyndigheten

JNS:s mål är att alltid lösa tvister om behandlingen av dina personuppgifter direkt med dig. Om du anser att JNS enligt din åsikt inte har behandlat personuppgifter i enlighet med tillämplig Dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighetens kontaktinformation är följande:

Dataskyddsombudsmannens byrå
PB 800
00531 HELSINGFORS
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
E-post: tietosuoja@om.fi
Växel: 029 56 66700
www.tietosuoja.fi

12. Förändring av dataskyddsbeskrivningen

Vi strävar ständigt efter att utveckla våra tjänster och vår praxis gällande integritetsskyddet, och förbehåller oss därför rätt att ändra denna Dataskyddsbeskrivning, vilket vi underrättar om på denna sida. Ändringar kan också grunda sig på att lagstiftningen har förändrats. Vi rekommenderar att du regelbundet bekantar dig med innehållet i Dataskyddsbeskrivningen.


John Nurminens Stiftelses Rekryterings- och manuskriptregister

PersonuppgiftsansvarigFrån och med den 25 maj 2018 tillämpas EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) på alla organisationer som behandlar personuppgifter. Det centrala målet i den nya förordningen är att ytterligare stärka kundens rätt att besluta om sina egna personuppgifter och hur de används. I denna dataskyddsbeskrivning för John Nurminens Stiftelse sr (nedan Stiftelsen) förklarar vi närmare vilka personuppgifter vi samlar in och hur uppgifterna används. Dataskyddsbeskrivningen innehåller även information om de registrerades rättigheter.

1. Personuppgiftsansvarig

John Nurminens Stiftelse sr
Bölegatan 2
00240 Helsingfors
rekisteri(a)jnfoundation.fi

2. Kontaktperson som ansvarar för dataskyddsbeskrivningen

Anni Kujala
Bölegatan 2
00240 Helsingfors
rekisteri(a)jnfoundation.fi
+358 50 467 674

3. Registrets namn

John Nurminens Stiftelses Rekryterings- och manuskriptregister

4. Hur kan vi använda dina uppgifter och på vilken rättslig grund?

Vi använder personuppgifter för att hantera processen i anslutning till arbetssökning när den registrerade söker jobb i John Nurminens Stiftelse eller när denne bjuder ut en bok för att förläggas. Dessutom kan vi behandla uppgifter för olika statistiska ändamål, och då har uppgifterna som behandlas i regel pseudonymiserats så att de inte längre kan kopplas till en enskild person.

Vi samlar endast in nödvändiga personuppgifter om de registrerade.

Arbetssökning
Syftet med användningen av personuppgifterna är förverkligande och hantering av rekryteringsåtgärder, behandling av ansökningar, bedömning av den arbetssökandes lämplighet samt kontakt i anslutning till arbetssökning och rekrytering. Enligt den allmänna dataskyddsförordningen är ett berättigat intresse en rättslig grund för behandlingen av personuppgifter.

Erbjudande av manuskript
Syftet med användning av personuppgifter är bedömning och hantering av kostnadsprojekt, bedömning av manuskript och kontakthållning. Enligt den allmänna dataskyddsförordningen är ett berättigat intresse en rättslig grund för behandlingen av personuppgifter.

5. Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi kan till exempel spara följande uppgifter om den arbetssökande: Identifikationsuppgifter som namn, personbeteckning, kön, hemadress, e-postadress, telefonnummer.
Arbetssökning: Övriga uppgifter som uppgifter om utbildning (t.ex. namn på examen, läroanstalt), uppgifter om arbetserfarenhet (t.ex. arbetsgivare, titel, längden på anställning), språkkunskaper, eventuella uppgifter i anslutning till lämplighetsbedömningar, den arbetsplats som söks och övriga uppgifter som arbetstagaren själv har uppgett i ansökan.
Manuskript: Övriga uppgifter som uppgifter om utbildning, tidigare utgivna verk, bokmanuskript.

6. Hur länge lagras uppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för behandlingen av personuppgifter som fastställts i denna dataskyddsbeskrivning. På grund av skyldigheter i bokföringslagen eller annan tillämplig lag kan vi bli tvungna att lagra uppgifterna längre än ovan nämnda period.

Arbetsansökning som har skickats till oss självmant förvarar vi maximalt i 12 mån. och ansökningar som har sänts till oss som svar på annons sparar vi maximalt i 6 mån.

7. Varifrån samlar vi in uppgifterna?

Vi tar dina uppgifter i första hand från din ansökan, ditt brev och från en eventuell intervju. Inom ramen för vad lagen tillåter kan vi även få uppgifter från andra källor, som vid rekrytering av en utomstående lämplighetsbedömare. I dessa fall har vi som utgångspunkt att be om din tillåtelse för insamling av uppgifter.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter samt översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Vi kan utlämna personuppgifter till våra egna register för de ändamål som anges i punkt 4.

Vi utlämnar inte uppgifter till andra aktörer än de som deltar i produktionen, utvecklingen eller underhållet av tjänster och kommunikation för oss eller för vår räkning, med undantag för när det gäller avtal, separat samtycke eller uttryckliga författningar. Vi kan även överföra uppgifter utanför EU eller EES inom de ramar som den allmänna dataskyddsförordningen tillåter.

9. Hur skyddar vi personuppgifter?

Skyddet av personuppgifter är en viktig fråga för oss och vi är noggranna vid hanteringen av registret. Vi har vidtagit ändamålsenliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig säkerhet för personuppgifterna, till exempel med tanke på obehörig eller olaglig behandling, och för att skydda uppgifterna mot att de av misstag raderas, utplånas eller skadas.

Uppgifter som finns i registret och som behandlas elektroniskt skyddar vi med till exempel brandmurar, lösenord och andra inom dataskyddsbranschen allmänt accepterade tekniska metoder. Manuellt material lagrar vi i utrymmen som obehöriga inte har tillträde till. Endast särskilt utsedda anställda hos oss eller hos företag som verkar på uppdrag av oss har tillgång till personuppgifterna i registret.

10. Dina rättigheter i anslutning till integritetsskyddet

I och med EU:s allmänna dataskyddsförordning är bestämmelserna om de registrerades rättigheter mer detaljerade än tidigare. Förordningen medför även en del nya rättigheter för de registrerade. Som registrerad har du följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter som Stiftelsen innehar:

a) Rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få veta huruvida vi behandlar personuppgifter som gäller dig och att bekanta dig med personuppgifter som vi eventuellt har samlat in om dig.

b) Rätt att begära att felaktiga eller bristfälliga uppgifter korrigeras. Om uppgifterna är felaktiga, bristfälliga eller inexakta har du rätt att begära att uppgifterna korrigeras, till exempel genom att skicka en tilläggsutredning om uppgifterna.

c) Rätt att kräva att uppgifter raderas, det vill säga att bli glömd. I följande situationer kan du kräva att personuppgifter om dig raderas:

d) Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter. Du kan kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du bestrider riktigheten eller lagligheten i behandlingen av de uppgifter som vi behandlar eller om du har invänt mot vår rätt att behandla dina uppgifter.

Rätt att invända mot behandlingen av uppgifter på grund av berättigat intresse. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål eller för profilering i anslutning till direktmarknadsföring.

e) Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat. Om behandlingen av uppgifter grundar sig på samtycke eller på att fullgöra ett avtal och uppgifterna endast har behandlats automatiskt. I så fall har du rätt att få uppgifterna i maskinläsbar form och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du vill utöva dina ovan angivna rättigheter bedöms begärandena från fall till fall. Observera att det ibland kan vara nödvändigt att lagra och använda uppgifter för att fullgöra lagstadgade skyldigheter, lösa tvistemål eller fullgöra avtal.

En begäran i anslutning till utövandet av rättigheter bör skickas skriftligen till kontaktpersonen som ansvarar för dataskyddsbeskrivningen (punkt 2 i dataskyddsbeskrivningen). Vi kan vid behov be att du preciserar din begäran och att du bekräftar din identitet innan begäran behandlas. Vi besvarar en begäran så snart som möjligt, dock senast inom den tid som föreskrivs i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Kontakt till Stiftelsen eller dataskyddsmyndigheten

Har du frågor om dataskyddsbeskrivningen kan du kontakta vår kontaktperson som ansvarar för dataskyddsbeskrivningen per e-post (rekisteri(a)jnfoundation.fi) eller per brev (Bölegatan 2, 00240 Helsingfors).

Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Behörig dataskyddsmyndighet i Finland är dataombudsmannen (www.tietosuoja.fi).

11. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Vi strävar ständigt efter att utveckla våra tjänster och vår praxis gällande integritetsskyddet, och förbehåller oss därför rätt att ändra denna dataskyddsbeskrivning, vilket vi underrättar om på denna sida. Ändringarna kan också grunda sig på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att man regelbundet läser dataskyddsbeskrivningen.


John Nurminens Stiftelsens cookiepolicy

Denna cookiepolicy för John Nurminens Stiftelse sr och dess dotterbolag Baltic Sea Services Ab (nedan ”JNS” eller ”vi”) upprättades 4.12.2020 och uppdaterades senast 5.3.2024. Policyn beskriver de cookies och liknande tekniker vi använder på våra webbplatser johnnurmisensaatio.fi, puhdasmeri.fi, itameripaiva.fi, oursea.fi, seabasedmeasures.eu, sustainablebiogas.eu, nutritradebaltic.eu och kauppa.johnnurmisensaatio.fi (nedan tillsammans kallade ”webbplatser”). Policyn innehåller den information du behöver för att kunna välja om du vill att cookies ska sparas på din enhet. Vi använder cookies på våra webbplatser för att förbättra och utveckla användarupplevelsen och för att rikta relevant marknadsföring till besökare på webbplatserna.

Cookiepolicyn utgör en integrerad del av vår dataskyddsbeskrivning. Om du vill kan du läsa mer om bland annat dina rättigheter enligt lag i vår dataskyddsbeskrivning, som du hittar här.

1. Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som en webbläsare sparar på din dator, mobila enhet eller annan enhet när du besöker webbplatser. I enlighet med dataskyddslagstiftningen får cookies endast sparas på din enhet med ditt samtycke, om det inte gäller nödvändiga cookies som specificeras nedan.

2. Vilken typ av cookies används på JNS:s webbplatser och i vilket syfte används de?

Vi använder cookies på JNS webbplatser för olika ändamål. Information om användningsändamålen för olika cookiegrupper, och detaljerad information om cookies och syftet med var och en av dem, finns i vår cookiebanner. I den mån cookies inte är nödvändiga för webbplatsens funktion eller för tillhandahållandet av en annan tjänst, behandlar vi cookies endast med stöd av ditt samtycke för dem.

Permanenta cookies och sessionscookies

JNS:s webbplatser använder permanenta cookies och sessionscookies. En permanent cookie har en förutbestämd livslängd och finns kvar på din enhet även efter att du stängt webbläsaren, tills livslängden löper ut (eller tills du raderar cookies). En sessionscookie försvinner däremot när du stänger webbläsaren efter en session.

Nödvändiga och icke-nödvändiga cookies

Cookies på våra webbplatser kan delas in i nödvändiga och icke-nödvändiga/marknadsföringscookies.

– Nödvändiga cookies: På JNS:s webbplatser finns cookies som är nödvändiga för att webbplatserna ska fungera korrekt. Cookies på våra webbplatser används till exempel för att hantera varukorgen och komma ihåg valet av språk. Om du inte godkänner nödvändiga cookies, kommer du inte att kunna använda alla funktioner på webbplatserna.

– Icke-nödvändiga/marknadsföringscookies: JNS:s webbplatser använder också icke-nödvändiga cookies, såsom marknadsförings- och analyscookies. Syftet med dessa cookies är till exempel att mäta användningen av våra webbplatser, förbättra användarupplevelsen och att rikta marknadsföring.

Första- och tredjepartscookies

JNS:s webbplatser använder första- och tredjepartscookies.

– Förstapartscookies: Förstapartscookies är cookies som sparas på din enhet av den webbplats du besöker.

– Tredjepartscookies JNS:s webbplatser använder tredjepartscookies, som är cookies som installeras av en tredje part. Tredjepartscookies används exempelvis i samband med analys och marknadsföring.

3. Cookies

Via länken ”Visa leverantörsinformation” i vår cookiebanner får du aktuell information om de cookies som används av webbplatsen. Via bannern får du information om huruvida en cookie samlar in information för första (JNS) eller tredje parts ändamål (”Typ” och ”Värd”), hur länge cookies samlar in information på din enhet (”Varaktighet”), vilken identifierad kategori av cookies den enligt sitt ändamål tillhör (”Kategori”) och en kort beskrivning av cookies (”Beskrivning”).

Vänligen observera att information som samlas in med hjälp av icke-nödvändiga cookies kan överföras till våra tjänsteleverantörer, såsom webbplatsleverantörer, för att utveckla vår verksamhet och förbättra användarupplevelsen enligt beskrivningen i cookiebannern.

4. Tredjepartscookies, insticksprogram för sociala medier och pixeltaggar

På JNS:s webbplatser använder vi även cookies som inte hanteras av JNS själv (tredjepartscookies) samt annan teknik som samlar in information om dig på ett liknande sätt som cookies. Samma principer tillämpas på pixeltaggar som på cookies, de används med andra ord endast med ditt samtycke (med undantag för nödvändiga) och i enlighet med dina val. Det som på andra ställen i denna policy sägs om cookies gäller även, i tillämpliga delar, för pixeltaggar och annan teknik.

Tredjepartscookies

När det gäller de tredjepartscookies som används på våra webbplatser bör du kontrollera denna tredje parts dataskydds- och cookiepolicy för att se hur denna tredje part använder cookies. Du kan till exempel läsa:

– Googles dataskyddsbeskrivning här. Dessutom hittar du mer information om Google Analytics på Google Analytics webbplats. Du kan blockera tjänsten Google Analytics genom att installera följande tilläggsprogram i din webbläsare: Google Analytics opt-out add-on.

– Facebooks dataskyddspolicy här.
– Vimeos dataskyddsbeskrivning här.
– Hotjars dataskyddsbeskrivning här
– Appnexus dataskyddsbeskrivning här.
– Sanomas dataskyddsbeskrivning här.

Insticksprogram för sociala medier

Våra webbplatser kan även innehålla så kallade insticksprogram för sociala medier (social media plugin). Syftet med dessa insticksprogram är att göra det möjligt för besökare att till exempel dela innehåll från våra webbplatser på sina konton på sociala medier. Observera att om du till exempel delar innehåll från våra webbplatser kan en tredje part, såsom Facebook, få teknisk information om din webbläsare, din IP-adress och de sidor du besöker.

På de tjänster som insticksprogrammens tjänsteleverantörer tillhandahåller tillämpas dessa tjänsteleverantörers dataskyddspolicy, användarvillkor och andra villkor. På följande länkar hittar du dataskyddsbeskrivningarna för de tjänster som insticksprogrammen på våra webbplatser tillhandahåller:

Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube

Pixeltaggar

JNS kan dessutom använda annan teknik som utför liknande funktioner som cookies, till exempel olika pixeltaggar. En pixeltagg kan till exempel vara en osynlig bildfil, stor som en enskild pixel, som kan placeras på en webbplats eller i ett e-postmeddelande.

Till exempel sändningssystemet för vårt elektroniska nyhetsbrev utnyttjar pixeltaggar. En pixeltagg ger oss information om huruvida du har öppnat nyhetsbrevet vi skickat, vilka nyheter i nyhetsbrevet du har öppnat, antalet gånger nyhetsbrevet har öppnats, din IP-adress och tidpunkten då du öppnade meddelandet med nyhetsbrevet eller en nyhet. Vi använder denna information i marknadsföringssyfte, för att utveckla innehållet i nyhetsbrevet och för att bättre nå dem som är intresserade av vår verksamhet. Att prenumerera på ett nyhetsbrev är frivilligt och du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Observera att information som samlas in via tredjepartscookies, insticksprogram för sociala medier och pixeltaggar kan göras tillgänglig för tredje part och skickas till och lagras på servrar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till exempel i USA.

5. Ändra inställningar för cookies

Du kan ge ditt samtycke till hanteringen av cookies och när som helst återkalla ditt samtycke via cookiebannern. Du kan också påverka hanteringen av cookies med en lämplig webbläsare och i inställningarna för den.

I de flesta webbläsare kan du också hantera cookies med hjälp av webbläsarens inställningar. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du till exempel förhindra att cookies accepteras. Observera att om du ändrar cookieinställningarna i din webbläsare eller blockerar användningen av cookies i din webbläsare eller enhet, så kanske tjänsterna på våra webbplatser inte fungerar på bästa möjliga sätt och alla funktioner på webbplatserna kanske inte är tillgängliga för dig.

Hur du kan förhindra att cookies accepteras eller ändra inställningarna för cookies beror på vilken webbläsare du använder. Via följande länkar hittar du information om hur du ändrar inställningarna för cookies i de populäraste webbläsarna:
Safari
Google Chrome
Edge
Mozilla Firefox

Mer information om cookies finns på:
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta

6. Kontakt och utövande av rättigheter

Om du har frågor om cookies eller denna cookiepolicy kan du alltid kontakta vår kontaktperson via e-post (rekisteri(a)jnfoundation.fi).

Om du vill få mer information om hur vi behandlar personuppgifter som samlas in via cookies, eller utöva dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, använd instruktionerna och kontaktuppgifterna i vår dataskyddsbeskrivning.

Sök