Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
Skyddandet av Östersjön

Skydd av Östersjön

merenpohja kampela ja rakkohaurua

Uppvärmningen av klimatet och eutrofieringen har redan förändrat Östersjön, och havets organismer kämpar för att anpassa sig till den snabba förändringen. Ett mångsidigt, hälsosamt samhälle av organismer är ändå mer motståndskraftigt mot kommande miljöförändringar, och därför är det värt att utföra skyddsarbete.

Målet för skyddsarbetet i John Nurminens Stiftelse är ett bra ekologiskt tillstånd i Östersjön, där det inte finns för mycket näringsämnen och alger i havet, det finns tillräckligt med syre på botten, och växt- och djurlivet i havet är mångsidigt och livskraftigt. Vårt mål är ett levande Östersjön.

Varför skydda Östersjön?

Övergödningen är det största problemet i Östersjön, men sjöfarten, såsom olje- och kemikalietransporter, är också ett hot mot havsnaturens välbefinnande. Förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna förändrar vårt älskade hav.

Att rädda Östersjön kräver samarbete av alla aktörer, både i Finland och internationellt. Kuststaternas gemensamma handlingsplan, Baltic Sea Action Plan (HELCOM), för skydd av Östersjön, styr åtgärder för att förbättra havets tillstånd, men vi ligger efter i målen för detta.

Finland har ett eget ansvar för välfärden i sina kustvatten, och där har vi fortfarande mycket kvar att göra. Våra övergödda kustvatten belastas särskilt av näringsavrinning från jord- och skogsbruk.

jäälauttoja merellä
Foto: Raimo Sundelin

Skydd av havsnaturen


Den finska kustens undervattensnatur har kartlagts på lång sikt och som ett resultat av arbetet har man identifierat flera viktiga områden för biologisk mångfald (EMMA-områden). Välbefinnandet i havets artsamhällen är kopplat till lokala livsmiljöer, och därför bör skyddsåtgärder för havsnaturen också inriktas på lokalt viktiga områden. Omkring 11 % av Östersjöns undervattensnatur är för närvarande skyddad i Finland, vilket bara är en tredjedel av målnivån på 30 % i EU:s strategi för biologisk mångfald.

Ett mångsidigt, hälsosamt samhälle av organismer är mer motståndskraftigt mot miljöförändringar. Uppvärmningen av klimatet och eutrofieringen har redan förändrat Östersjön, och havets organismer kämpar för att anpassa sig till den snabba förändringen.

John Nurminens Stiftelses projekt bekämpar övergödning och andra miljörisker som riktas mot havet samt återuppbygger strandängar, som är viktiga marina livsmiljöer. Målet för skyddsarbetet i John Nurminens Stiftelse är ett bra ekologiskt tillstånd i Östersjön, där det inte finns för mycket näringsämnen och alger i havet, det finns tillräckligt med syre på botten, och växt- och djurlivet i havet är mångsidigt och livskraftigt. Vårt mål är ett levande Östersjön.

Östersjön behöver ditt hjälp. Det är inte för sent att rädda Östersjön.

Merenpohja Itämerellä
Foto: Pekka Tuuri

Sök