Östersjön är ett unikt nordligt hav med bräckt vatten utan motsvarighet i hela världen. Människans aktiviteter belastar Östersjöns känsliga natur.

Vårt mål är ett levande Östersjön där det inte finns för mycket näringsämnen och alger, där det finns tillräckligt med syre på botten och växt- och djurlivet i havet är mångskiftande och livskraftigt.

Information om Östersjön

De största problemen i Östersjön är övergödning, men även transporten av olja och kemikalier, utarmningen av naturen och klimatförändringen hotar vårt älskade hav. Vi på John Nurminens Stiftelse gör konkret arbete för att rädda Östersjön.

Att rädda Östersjön kräver samarbete av alla aktörer, både i Finland och internationellt. Kuststaternas gemensamma handlingsplan, Baltic Sea Action Plan (HELCOM), för skydd av Östersjön, styr åtgärder för att förbättra havets tillstånd, men vi ligger efter i målen för detta. Finland har ett eget ansvar för välfärden i sina kustvatten, och där har vi fortfarande mycket kvar att göra. Våra övergödda kustvatten belastas särskilt av näringsavrinning från jord- och skogsbruk.

Läs mer om Östersjön

Det lilla och grunda Östersjön är särskilt känsligt för påfrestningar och förändringar i miljön. Lär dig mer om Östersjöns speciella egenskaper.

Eutrofiering

Det största problemet i Östersjön är eutrofiering på grund av överskott av näringsämnen. Även om näringsbelastningen i Östersjön har kunnat halveras under de senaste decennierna, fortsätter symtom på eutrofiering, såsom flottar av giftiga blågröna alger och syrebrist i havsbotten, att plåga Östersjön. Läs mer om eutrofiering.

Östersjön och klimatförändring

Uppvärmningen av klimatet förändrar Östersjön och påverkar naturen under vattnet på många sätt. Klimatförändringens inverkan ökar även eutrofieringen i Östersjön ytterligare. Läs om hur klimatförändringen inverkar på Östersjön.

Den biologiska mångfalden i havsnaturen

Naturen i det kalla Östersjön med bräckt vatten är unik. På grund av människans verksamhet är havsnaturens mångfald hotad. Läs mer om skydd av havsnaturen.

Hot mot Östersjön

Utöver eutrofiering hotas Östersjöns känsliga natur av bland annat ökad sjötrafik med olje- och kemikalietransporter, mikroplaster och skräp samt många skadliga ämnen och miljögifter. Läs mer.

Vad gör vi?

Målet för arbetet i John Nurminens Stiftelse är ett bra ekologiskt tillstånd i Östersjön, där det inte finns för mycket näringsämnen och alger i havet, det finns tillräckligt med syre på botten och växt- och djurlivet i havet är mångsidigt och livskraftigt. Vårt mål är ett levande Östersjön.

Vi räddar Östersjön för kommande generationer.

Vi minskar näringsbelastningen och bekämpar miljörisker.

Vi förbättrar tillståndet i Östersjön genom att minska belastningen på havet samt miljöriskerna. Vi minskar näringsbelastningen från många källor som övergöder havet – från avloppsreningsverk, industri, sjötransport av gödselmedel samt jord- och skogsbruk. Dessutom tar våra projekt bort näringsämnen som redan hamnat i havet genom förvaltningsfiske och vassklippning.
LÄS MER OM PROJEKTEN.

Vi påverkar beslutsfattare.

Vi strävar efter att påverka bland annat EU:s landsbygdsprogram och den nationella stödpolitiken för att säkra finansieringen av såväl nya, snabba metoder som införandet av långsiktiga lösningar som minskar näringsavrinningen samt för att styra miljöstödet till de mest effektiva vattenskyddsåtgärderna.

Vi främjar välbefinnandet i havsnaturen och en hållbar användning av havet.

Effekterna av övergödning och klimatförändring sträcker sig även till fiskbestånd som har ett ekonomiskt värde för människan, och havets dåliga tillstånd orsakar problem för många näringsgrenar. För att begränsa utsläppen krävs att alla stater i Östersjöområdet omedelbart börjar samarbeta och vidtar konkreta åtgärder för att trygga välbefinnandet i havet.

Vi arbetar för att förebygga nedskräpning av havet.

Vi deltar i strandstädning och kampanjen Plastfritt hav. Det ökade plastavfallet är ett hot mot livet i såväl Östersjön som andra hav i världen. I havet bryts plast successivt ner i småbitar och mikroplast hamnar i havet även från trafiken och avloppsreningsverk.

Vi främjar samarbete.

Det krävs gränsöverskridande samarbete mellan olika aktörer, sektorer och stater för att rädda Östersjön. Vi söker lösningar och genomför åtgärder i hela Östersjöns avrinningsområde tillsammans med andra aktörer. Våra experter deltar också som officiella observatörer i arbetet i Skyddskommissionen för Östersjön (HELCOM).

Vi förmedlar kunskap om skyddet av Östersjön.

Vi tror på att kunskap ökar viljan! Vi berättar om problemen i Östersjön och olika sätt att hjälpa vårt hav att må bättre. Vi vägleder konsumenter mot hållbara val, och vi är också med och stöder miljöpedagogik för barn och unga. Det är inte enbart beslutsfattarnas uppgift att rädda Östersjön. Även små handlingar gör nytta och vi alla kan göra sådana.
LÄS TIPS FÖR SKYDD HÄR.