Hoppa till innehåll
Framsidan
Till företag
Företagsansvar

Ansvarsfullt företagande

Hur har hållbarhetsfrågor, såsom klimatförändringen, beaktats i ditt företags verksamhet? Vilka effekter har ditt företag identifierat i miljön – i Östersjön?  Hur återspeglas arbetet för den biologiska mångfalden i ditt företags ansvarsstrategi?

Om miljöansvar är viktigt för företaget kan du, genom att ta hänsyn till Östersjön i strategin, höja nivån på företagets ansvarsarbete, minska affärsriskerna och öka dina affärsmöjligheter

Företagsansvar spelar en allt viktigare roll i företagens verksamhet. Här är intressenternas förväntningar avgörande.  Företagen förutsätts identifiera de väsentliga konsekvenserna av sin verksamhet och agera till exempel för att minimera skadliga miljökonsekvenser. Företagen förväntas också skapa ansvarsfulla lösningar och verksamhetsmodeller.  Dessa förväntningar återspeglas i den ökande regleringen av företagsverksamhet både nationellt och internationellt. Ansvarstagande förknippas ofta med förkortningen ESG (Environmental, Social och Governance), som syftar på miljö, samhälle och god förvaltning, samt mätning och konkretisering av ansvarsarbetet inom dessa områden.

Företag ser också i allt högre grad ansvarsarbete som ett sätt att generera samhällsnytta och få strategiska konkurrensfördelar. Ansvarstagande är en förutsättning för företagens existens. Ansvarstagande återspeglas direkt i företagens resultat. Det hjälper till att möta kraven från kunder, investerare och andra intressenter och lockar de bästa talangerna till företagen. Företagsansvar innebär att hantera risker, men också att identifiera nya affärsmöjligheter och att investera i framtiden. 

Företag kan implementera ansvarstagande på många olika sätt. Transparens i ansvarsarbete och ansvarskommunikation och samarbete med andra aktörer bidrar till att undvika greenwashing och uppnå bästa möjliga resultat.

Att stödja John Nurminens Stiftelses arbete är ett effektivt sätt för företag att ta sitt miljöansvar och delta i bevarandet av den marina biologiska mångfalden och den maritima kulturen.

Vem arbetar vi med och vad förväntar vi oss av våra partners?

Mer information om företagssamarbete

vene rantautumassa saaren laituriin ylhäältä kuvattuna.

Sök