Hoppa till innehåll

Penninginsamlingstillstånd som beviljats av Polisstyrelsen

Tillståndshavare: John Nurminens Stiftelse
Tillståndsnummer: RA/2021/1341, 15.10.2021
Tid och område för anordnande av insamling: 1.1.2022–, hela Finland förutom Åland

Användning av de insamlade medlen:

Syftet med insamlingen är att samla in medel för verksamhet som bidrar till att göra sjöfart, prospektering och kartografi kända, som möjliggör en utvidgning av användningen av kulturarvet och därigenom även en digital utveckling av kultursektorn. Ett ytterligare syfte är att främja förbättringen av tillståndet i Östersjön genom åtgärder som främjar en minskning av näringsbelastningen samt ingripa i andra miljöproblem i Östersjön genom att stödja till exempel olika projekt.

De medel som samlas in används för att göra sjöfartens, prospekteringens och kartografins historia känd med hjälp av besöksgrupper, publikations- och utställningsverksamhet och annan liknande verksamhet samt med hjälp av kulturprojekt som i samarbete med andra aktörer inom kulturfältet startar pilotprojekt och underlättar nya verksamhetsmodeller och kanaler. Projekten förmedlar kulturarv till alla och sammanför aktörer från olika sektorer.

I projekten Ett Rent Östersjön ligger fokus för stiftelsens verksamhet på konkreta och kostnadseffektiva projekt som stiftelsen genomför inom hela Östersjöns avrinningsområde. Dessutom syftar stiftelsen till att öka den stora allmänhetens medvetenhet om hur viktigt och brådskande det är att vidta åtgärder för att bevara Östersjön. Med hjälp av medlen bekostas verksamhet för att göra den maritima kulturen känd och slå vakt om kulturarvet samt kostnader för verksamhet som förbättrar Östersjöns tillstånd: löne- och resekostnader, experttjänster och investeringar. Med de medel som samlats in för stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön kan man till exempel effektivera avskiljningen av fosfor från avloppsvatten i tätbebyggelse i Östersjöns avrinningsområde.

De insamlade medlen kan också användas direkt för lokalavgifter, verktygskostnader, materialkostnader och andra verksamhetskostnader i anslutning till ovannämnda syften.

Åland

Tillståndshavare: John Nurminens Stiftelse
Tillståndsnummer: ÅLR/2023/8710, 7.11.2023
Tid och område för anordnande av insamling: 1.1.2024 – 31.12.2024, landskapet Åland

Till att främja en förbättring av tillståndet i Östersjön med åtgärder som minskar näringsbelastningen samt att åtgärda andra miljöproblem i Östersjön, exempelis genom att stödä olika project, och at göra Östersjöns betydande kulturarv bekant för både experter och den stora allmänheten.

Sök