Hoppa till innehåll

Sjötransport

tankkeri merellä taustalla tuulivoimaloita

Sjöfarten i Östersjön

Idag är Östersjön ett av världens livligast trafikerade hav. På Östersjön seglar tankfartyg, handelsfartyg, lastfartyg, kryssningsfartyg, passagerartrafik och fritidsbåtar.

Över 90 procent av Finlands export och import går över Östersjön, vilket betyder att havet är en mycket viktig transportled för vårt land. Sjötrafiken passerar genom det smala danska sundet till hamnarna i Östersjön. Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har klassificerat Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde (PSSA, Particularly Sensitive Sea Area).

Östersjön är ett krävande havsområde för sjötrafiken:

  • kusten är grund
  • vattnen är steniga
  • det finns mycket korsande trafik
  • isförhållandena kan vara svåra
kaksi tankkerialusta ja silta
Foto: Ville-Veikko Intovuori, Traficom.

Oljeolyckor i Östersjön

Den växande sjöfarten och de ökande transporterna av olja och kemikalier ökar risken för en allvarlig olycka. Olja som hamnat till exempel i vatten under kalla förhållanden sönderfaller långsamt, och i de labyrintiska skärgårdarna är oljebekämpning mycket svårt. En stor oljeolycka skulle få långvariga och oåterkalleliga skadliga konsekvenser för organismer i havet och på havsstränderna samt för näringslivet.

Syftet med John Nurminens Stiftelses projekt Tankerskydd var att märkbart minska sannolikheten för oljeolyckor i Finska viken och att öka säkerheten inom sjöfarten. Läs mer om vad vi gjorde i projektet Tankerskydd:

Tankkeri kaukana horisontissa merellä.
Projekt
Projektet Tankerskydd

I samarbete med centrala aktörer inom sjöfarten skapade vi navigationstjänsten ENSI® för att minska sannolikheten för oljeolyckor i Finska viken och öka säkerheten inom sjöfarten.

meriliikennesatama
Foto: Eeva Tähtikarhu

Transport av kemikalier och gödselmedel


Utöver olja, gods och människor transporteras också tonvis av olika kemikalier på Östersjön. En del av dem är mycket skadliga för miljön.

Kemikaliefartygen sköljer sina tankar ute på havet efter att ha tömt dem i hamnarna. I lagstiftningen finns begränsningar som gäller avledningen av sköljvattnet ut i havet endast i fråga om de allra farligaste ämnena. Det finns ingen exakt information om utsläppen av andra skadliga kemikalier i sköljvattnet.

Vårt mål är att utreda mängden och kvaliteten på kemikalier som hamnar i havet med tankspolvatten samt att kartlägga möjliga lösningar för att eliminera kemikalieutsläpp. Läs mer om Kemikaliefartygsprojektet:

Säiliöalus satamassa
Projekt
Kemikaliefartygsprojekt

Vi minskar utsläppen av skadliga ämnen till Östersjön då kemikaliefartyg rengör sina tankar.

Över 44 miljoner ton gödsel passerar också genom hamnarna vid Östersjön varje år. I samband med transport av gödsel uppstår svinn, varav en del göder Östersjön direkt.

Utsläpp av näringsämnen sker under lastningen när lasten dammar och när gödsel kommer ut i havet, antingen direkt eller från lastkajerna med dagvatten. Även efter transport av gödsel sköljs fartygens lastrum ofta på öppet hav, då rester av gödsel hamnar med tvättvattnet i havet.

Vårt projekt Gödselfrakt söker lösningar och bästa praxis för hantering av gödsel i hamnar. Läs mer om vårt projekt Gödselfrakt:

Gdynian satama. Kuva: Eeva Tähtikarhu
Projekt
Gödselfrakt-projektet

Vi minskar näringsutsläppen från sjötransporten av gödsel i hela Östersjöområdet.

Sök