Hyppää sisältöön

Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa

Luvan saaja: John Nurmisen Säätiö
Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2021/1341, 15.10.2021
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2022 alkaen, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättyjen varojen käyttötarkoitus:

Merenkulun, löytöretkeilyn ja kartografian tunnetuksi tekemiseen sekä kulttuuriperinnön käytön laajentamiseen ja siten osallistumiseen kulttuurialan digitaaliseen kehittämiseen. Itämeren tilan parantamiseen ravinnekuormitusta vähentämällä ja muihin Itämeren ympäristöongelmiin puuttumalla. Suuren yleisön tietoisuuden kasvattamiseen Itämeren kulttuurista sekä suojelutoimien tärkeydestä ja kiireellisyydestä erilaisten viestintämateriaalien ja kaikille avoimien tapahtumien avulla.

Kulttuurihankkeisiin, jotka välittävät kulttuuriperintöä kaikille ja tuovat yhteen toimijoita eri sektoreilta. Kerättäviä varoja käytetään merenkulun, löytöretkeilyn ja kartografian tunnetuksi tekemiseen vierailijaryhmien opetuksien, näyttely- ja julkaisutoiminnan, digitaalisten palveluiden, tapahtumien sekä muun vastaavan toiminnan avulla. Säätiön meriympäristöhankkeiden osalta keräysvaroilla voidaan tehostaa yhdyskuntajätevesien ravinteidenpoistoa ja teollisuuden päästöjen puhdistusta, vähentää maa- ja metsätalouden ravinnevalumia sekä kehittää ja toteuttaa toimia Itämeren sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. Hankkeita toteutetaan Itämeren valuma-alueella.

Varoja voidaan käyttää edellä mainittuihin säätiön yleishyödyllisten toimintojen palkka- ja matkakustannuksiin, näyttely- ja tuotantokustannuksiin, kokoelmien hankintoihin, verkkoviestinnän, painettujen viestintämateriaalien sekä yleisölle avoimien tapahtumien kustannuksiin, asiantuntijapalveluihin, investointeihin, logistiikkakustannuksiin, ekosysteemipalveluihin, vesistövaikutuksen seurantaan liittyviin kustannuksiin sekä muihin yleishyödyllisen toiminnan toteuttamisesta aiheutuviin välittömiin kustannuksiin. Varoja voidaan käyttää myös välittömästi yleishyödylliseen toimintaan liittyviin toimitila-, työväline-, tietoliikenne-, puhelin- sekä muihin toimintakustannuksiin.

Ahvenanmaan rahankeräyslupa

Luvan saaja: John Nurmisen Säätiö / John Nurminens Stiftelse
Luvan numero ja myöntämisajankohta: ÅLR/2023/8710, 7.11.2023
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2024 – 31.12.2024, landskapet Åland

Till att främja en förbättring av tillståndet i Östersjön med åtgärder som minskar näringsbelastningen samt att åtgärda andra miljöproblem i Östersjön, exempelis genom att stödä olika project, och at göra Östersjöns betydande kulturarv bekant för både experter och den stora allmänheten.

Haku