Itämeri on ainutlaatuinen, pohjoinen murtovesimeri, jollaista maailmassa ei ole toista. Ihmisen toiminta kuormittaa Itämeren herkkää luontoa.

Meidän tavoitteenamme on elävä Itämeri, jossa ravinteita ja leviä ei ole liikaa, pohjalla riittää happea, ja meren eliöyhteisö on monimuotoinen ja elinvoimainen.

Tietoa Itämerestä

Itämeren ongelmista suurin on rehevöityminen, mutta myös öljy- ja kemikaalikuljetukset, luonnon köyhtyminen ja ilmastonmuutos uhkaavat rakasta mertamme. Me John Nurmisen Säätiössä teemme konkreettista työtä Itämeren pelastamiseksi.

Itämeren pelastaminen vaatii kaikkien toimijoiden yhteistyötä, Suomessa ja kansainvälisesti. Itämeren rantavaltioiden yhteinen Itämeren suojelun toimintaohjelma, Baltic Sea Action Plan (HELCOM), ohjaa toimia meren tilan parantamiseksi, mutta tavoitteista ollaan jäljessä. Suomi on itse vastuussa rannikkovesiensä hyvinvoinnista, ja siinä meillä riittää vielä kirittävää. Rehevöityneitä rannikkovesiämme kuormittavat erityisesti ravinnevalumat maa- ja metsätaloudesta.

Tutustu Itämereen

Pieni ja matala Itämeri on erityisen herkkä kuormitukselle ja ympäristön muutoksille. Opi lisää Itämeren erityispiirteistä. 

Rehevöityminen

Itämeren suurin ongelma on ravinteiden liiallisesta määrästä aiheutuva rehevöityminen. Vaikka Itämeren ravinnekuormitus on onnistuttu viime vuosikymmeninä puolittamaan, rehevöitymisen oireet, kuten myrkylliset sinilevälautat ja pohjien happikato vaivaavat Itämerta yhä. Lue lisää rehevöitymisestä.

Itämeri ja ilmastonmuutos

Ilmaston lämpeneminen muuttaa Itämerta ja vaikuttaa monin tavoin vedenalaiseen luontoon. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kiihdyttävät myös meren rehevöitymistä entisestään. Tutustu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Itämeressä.

Meriluonnon monimuotoisuus

Kylmän ja murtovetisen Itämeren luonto on ainutlaatuinen. Ihmisen toiminnan seurauksena meriluonnon monimuotoisuus on uhattuna. Lue lisää meriluonnon suojelusta.

Itämeren uhat

Rehevöitymisen lisäksi Itämeren herkkää luontoa uhkaavat muun muassa lisääntyvä meriliikenne öljy- ja kemikaalikuljetuksineen, mikromuovit ja roskaantuminen sekä monenlaiset haitalliset aineet ja ympäristömyrkyt. Lue lisää.

Mitä me teemme?

John Nurmisen Säätiön työn tavoitteena on Itämeren hyvä ekologinen tila, jossa ravinteita ja leviä ei ole meressä liikaa, pohjalla riittää happea, ja meren eliöyhteisö on monimuotoinen ja elinvoimainen. Tavoitteenamme on elävä Itämeri.

Pelastamme Itämeren ja sen perinnön tuleville sukupolville.

Leikkaamme ravinnekuormitusta ja torjumme ympäristöriskejä.

Parannamme Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. Pienennämme merta rehevöittävää ravinnekuormaa useista lähteistä – jätevedenpuhdistamoilta, teollisuudesta, meriliikenteen lannoitekuljetuksista sekä maa- ja metsätaloudesta. Lisäksi hankkeissamme poistetaan mereen jo päätyneitä ravinteita hoitokalastuksella ja ruovikon niitolla.
Tutustu hankkeisiin.

Vaikutamme päättäjiin.

Pyrimme vaikuttamaan muun muassa EU:n maaseutuohjelmaan sekä kansalliseen tukipolitiikkaan rahoituksen turvaamiseksi niin uusille, nopeille keinoille kuin pitkäjänteisten ravinnevalumia vähentävien ratkaisujen käyttöönotolle sekä ympäristötukien ohjaamiseksi tehokkaimpiin vesiensuojelutoimiin.
Lue lisää säätiön vaikuttamistyöstä.

Edistämme meriluonnon hyvinvointia ja meren kestävää käyttöä.

Rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ulottuvat myös ihmiselle taloudellisesti tärkeisiin kalakantoihin, ja meren huonosta tilasta koituu haittaa monelle elinkeinolle. Päästöjen rajoittamiseksi tarvitaan kaikkien Itämeren alueen valtioiden viipymätöntä yhteistyötä sekä konkreettisia toimenpiteitä meren hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Toimimme meren roskaantumisen ehkäisemiseksi.

Osallistumme yhteistyössä rantojen siivoustalkoisiin ja Muoviton meri -kampanjaan. Lisääntyvä muoviroska on uhka niin Itämeren kuin muidenkin maailman merien elämälle. Meressä muovi pilkkoutuu vähitellen pieneksi, ja mikromuovia päätyy mereen myös liikenteestä ja jätevedenpuhdistamoilta.
Tutustu säätiön ympäristökasvatusmateriaaleihin.

Edistämme yhteistyötä.

Itämeren pelastaminen vaatii eri toimijoiden välistä, sektoreiden ja valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä. Etsimme ratkaisuja ja toteutamme toimia koko Itämeren valuma-alueella, yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Asiantuntijamme osallistuvat myös virallisina tarkkailijoina Itämeren suojelukomission (HELCOM) työhön.
Lue lisää vaikuttavasta yhteistyöstä.

Välitämme tietoa Itämeren suojelusta.

Uskomme, että tieto lisää tahtoa! Kerromme Itämeren ongelmista ja erilaisista keinoista auttaa mertamme voimaan paremmin. Ohjaamme kuluttajia kestävien valintojen pariin, ja olemme myös mukana tukemassa lasten ja nuorten ympäristökasvatusta. Itämeren pelastaminen ei ole vain päättäjien käsissä. Pienetkin teot vaikuttavat, ja niitä voi tehdä meistä jokainen.
Tutustu suojeluvinkkeihin täällä.