Uppvärmningen av klimatet förändrar Östersjön och påverkar naturen under vattnet på många sätt. Klimatförändringens inverkan ökar även eutrofieringen i Östersjön ytterligare. Konsekvenserna av den globala uppvärmningen syns redan i Östersjön. Tiden med istäcke har förkortats och en ännu mindre del av Östersjön får istäcke på vintern. Havets ytvatten är sötare än tidigare och värmerekorden för havsvattnet slås på såväl havsytan som i sänkorna på botten.

Östersjöns natur förändras

Som ett resultat av klimatförändringen förväntas mängden nederbörd öka. När strömningen av sötvatten till Östersjön ökar kommer marina arter som kräver saltvatten att vara i nöd. Livsmiljöerna för marina arter förväntas krympa. Nyckelarterna i kustsamhällena i Östersjön, blåstång, bandtång och blåmussla, kommer alla ursprungligen från världshavet, och som en följd av klimatförändringen är deras framtid i norra Östersjön hotad.

Även uppvärmningen av havsvatten förändrar näringskedjorna i Östersjön och påverkar hela undervattensmiljön på många sätt. En del av de nordliga arterna som anpassat sig till Östersjöns förhållanden kan för sin del inte anpassa sig till den snabbt framskridande förändringen. I framtiden är det lättare för främmande sydliga arter att bosätta sig i Östersjön, och vissa nykomlingar kan vara ett hot mot de ursprungliga arterna i vårt hav. Utarmningen av arter försämrar havsnaturens förmåga att anpassa sig till de förändringar som uppvärmningen av klimatet medför.

Klimatförändringen ökar eutrofieringen

Ökad nederbörd och milda, snöfria vintrar ökar avrinning och näringsbelastning från land till Östersjön, vilket påskyndar eutrofieringen av havet. När klimatet blir varmare värms även havsvattnet, vilket gynnar tillväxten av blågröna alger. Varmare vatten ökar syreförbrukningen i havet, vilket ytterligare kan förvärra syrebristen i bottnarna, då ännu mer näringsämnen frigörs från de syrefria bottnarna att förbrukas av algerna.

Arter som inte påverkas nämnvärt av eutrofieringen i havet har gynnats av effekterna av klimatförändringen. I kustvatten har till exempel karpfiskar ökat och även gösen trivs i grumliga, varma vatten. Däremot lider arter som behöver rent och svalt vatten, som lax och sik, av förändringar i havet till följd av både övergödning och klimatförändringar.

Bekämpning av klimatförändringen hjälper Östersjön

Den lilla och grunda Östersjön är särskilt känsligt för påfrestningar och effekterna av klimatförändringar. Östersjön är ett unikt, kallt och nordligt bräckt hav med lite vatten och en känslig och sårbar natur. Uppvärmningen av klimatet och eutrofieringen har redan förändrat Östersjön, och havets organismer kämpar för att anpassa sig till den snabba förändringen. Ett mångsidigt, hälsosamt samhälle av organismer är ändå mer motståndskraftigt mot kommande miljöförändringar, och därför är det värt att skydda det.

Genom att bekämpa klimatförändringen kan vi samtidigt hjälpa Östersjön och bromsa klimatförändringarnas konsekvenser för havsmiljön och havets tillstånd.

Vad gör vi?

Våra projekt minskar eutrofiering i hela Östersjöns avrinningsområde
KUNSKAP OM ÖSTERSJÖN

Vi främjar kunskap om Östersjön i skolorna genom miljöfostran i samarbete med Luonto-Liitto.

Fosforbelastning som redan finns i Östersjön avlägsnas genom förvaltningsfiske av karpfiskar
Baltic Fish

Näringsämnen som är bundna i vassbestånd vid övergödda strandvatten återvinns på land
VASSPROJEKT FÖR KUSTEN

Information sprids i hela Östersjöområdet om gipsbehandling av åkrar som har visat sig vara en effektiv vattenskyddsåtgärd
Gypsum Initiative

Utsläppen av näringsämnen i samband med produktionen av biogas minskas under hela dess livscykel och biogasens hållbarhet främjas ur vattenskyddets synvinkel
Sustainable Biogas