Hönseriet Udarnik

I projektet som inleddes år 2012 tog man itu med avrinningen från hönseriet Udarniks spillningsbassänger och förhindrade utsläpp av näringsämnen i omgivande vattendrag.

Stiftelsen inledde år 2011 en utredning i syfte att minska utsläppen från djurgårdar i Leningradområdet. Fyra riskhönserier valdes ut inom projektet, som utsetts av skyddskommissionen för Östersjön HELCOM till de största potentiella belastarna av Östersjön.

Slutligen valdes som föremål för projektet hönseriet Udarnik i byn Pobeda i närheten av Viborg, vars utsläpp av näringsämnen i omgivande sjöar och floder konstaterats vara särskilt stora. Enligt Finlands miljöcentrals bedömningar hamnade upp till 10–20 ton fosfor från hönseriet årligen i omgivande vattendrag. I hönseriområdet förvarades hönsspillning ända från 1970-talet, då hönseriet inledde sin verksamhet.

En utredning om förbättringar av spillningshanteringen inleddes i juni 2012. Udarnik-projektet stöddes av John Nurminens Stiftelse men fick också tilläggsfinansiering ur fonden Baltic Sea Action Plan Trust Fund, som grundades våren 2012 av den svenska och finska staten.

Stiftelsen och ägarna till hönseriet Udarnik utredde tillsammans under 2013 alternativ för att minimera avrinningsrisken i miljön från gödselbassänger och åkrar som använts för gödselspridning. Man beslutade år 2014 att behandla avrinningen med ett filtreringssystem grundat på ett mineralbaserat filtreringsmaterial som används för behandling av avloppsvatten i den svenska glesbygden. Efter användningen kan filtreringsmaterialet och fosfor som sedimenterats där nyttjas som gödsel på åkrarna, och näringsämnena kan således återanvändas för odling.

På gården byggdes år 2014 ett filter för avrunnen fosfor och fasta ämnen från åkrarna via diken. Filtreringssystemet för gödselbassängerna färdigställdes år 2017.