Projektet SEABASED

Inom projektet utvärderades och kartläggds sätt att avlägsna fosfor som redan finns i havet. Nya metoder testades i form av små lokala projekt. Som ett resultat av projektet sammanställdes en bedömning för myndigheterna och beslutsfattarna av kraven för åtgärderna och deras lämplighet för olika förhållanden i Östersjön.

Mål
Mål
Att hitta lössningar som minskar interna fosforbelastningen i Östersjön
Tidsplan
Tidsplan
2018
2021
Status
Status
Sätt att avlägsna fosfor som redan finns i havet utvärderades och kartläggds och en bedömning för myndigheterna sammanställdes.

Projektet SEABASED ­utvärderade åtgärder som potentielt minskar havets interna belastning

I SEABASED-projektet (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management), finansierade av EU:s Central Baltic -program, prövades och bedömdes förbättringsåtgärder som ska minska på havets inre näringsbelastning och därmed förbättra kustvattenområdena i havsvikar vid kustområden runt Östersjön.  Även om en del av de nya metoderna verkar lovande, kan de än så länge inte tillämpas i praktiken i så stor skala på de öppna havsområdena på grund av höga kostnader och stora risker. En del metoder kan dock användas för att stöda tillfriskningen av svårt eutrofierade, måttligt instängda, små havsvikar. En central förutsättning för detta är att man redan lyckats minska på den externa näringsbelastningen som drabbar dessa områden, och att huvudsakligen intern belastning uppehåller områdenas eutrofiering.

I projektet prövades återvinning av näringsrikt vatten till bevattningsvatten för åkrar, bindning av fosfor till bottensediment med hjälp av värmebehandlad kalksten samt vårdfiske av storspigg för att stöda rovfiskebeståndet i Sydvästra Finland, på Åland och på Sveriges kust.  Dessutom byggde man i Sverige konstgjorda rev till stöd för rovfiskarnas förökning och lade fram instruktioner för att förverkliga en gäddfabrik, dvs en liten våtmark som är lämpligt fortplantningsområde för gäddan. På Åland utvecklades i anslutning till den förnyade vattenlagen ett koncept för näringskompensationer, vilka lämpar sig för havsmiljöer. Med laboratorietester undersöktes också avlägsnandet av havsbottensedimentets ytskikt och åtgärdens inverkan på mängden fosfor och mängden syre som havsbottnen förbrukar.

SEABASED-projektet har skapat information om möjligheterna att förverkliga olika åtgärder för att minska den interna näringsbelastningen, om åtgärdernas risker, övervakning samt deras kostnadseffektivitet och utvecklingsbehov. Denna värdefulla information tillsammans med praktiska erfarenheter samlas till anvisningar som i framtiden kan utnyttjas i skyddandet av Östersjön. Anvisningar finns på SEABASED-projektets webbsida.

En av pilotåtgärderna är minskandet av mängden storspigg genom fiske. Bild: Rosita Broström

SEABASED-projektet var på gång åren 2018-2021 och leddes av John Nurminens Stiftelse. Samarbetspartner i projektet var NTM-centralen i Egentliga Finland, Ålands landskapsregering, Ålands fiskodlarförening, Stockholms universitet och Länsstyrelsen Östergötland. Projektet var finansierat av EU:s Interreg Central Baltic -program. Mer information om åtgärder och resultat finns på projektets webbsidor: seabasedmeasures.eu

Mer information:

Miina Mäki
Projektchef, Projekten Ett Rent Östersjön
John Nurminens Stiftelse
miina.maki(at)jnfoundation.fi
+358 (0)50 576 3298