Hoppa till innehåll

Stadgar för John Nurminens Stiftelse benämnda stiftelse

Stiftelsens namn är John Nurmisen Säätiö sr, på svenska John Nurminens Stiftelse sr, på engelska John Nurminen Foundation sr och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens syfte är att bevara och värna om historien och den finländska kulturtraditionen med anknytning till det internationella utbytet och dess servicenäringar, samt att upprätthålla allmänhetens intresse för dessa frågor.

För att uppfylla sitt syfte

 • kan stiftelsen upprätthålla, utöka eller sälja objekt ur den konst-, antikföremåls- och kartsamling som stiftelsen äger och som hänför sig till sjöfartshistorien,
 • kan stiftelsen låna ut föremål och material som stiftelsen äger till utställningar och andra tillställningar samt bedriva forsknings-, publikations- och utställningsverksamhet,
 • främjar stiftelsen den marina miljöns livskraft och användningsvärde
 • kan stiftelsen bidra till bevarandet av det finländska kulturarvet genom att identifiera problem i havets ekologiska tillstånd och inleda miljöskyddsprojekt som hänför sig till dem
 • kan stiftelsen verka inom miljöfostransprojekt som ökar intresset för att bevara den marina miljön och det marina kulturarvet
 • upprätthåller stiftelsen kontakter med finländska och utländska organisationer, samfund och institutioner,
 • kan stiftelsen ekonomiskt stödja verksamhet som överensstämmer med stiftelsens syfte exempelvis genom att bevilja stipendier,
 • kan stiftelsen samla in medel,
 • kan stiftelsen bedriva affärsverksamhet
 • och genom att agera på andra sätt främja uppfyllandet av stiftelsens syfte.

Stiftelsens grundkapital utgörs av de föremål och material som nämns i bilagan till stiftelseurkunden samt 25.228,19 euro i pengar.

Stiftelsen har rätt att ta emot donationer och testamenten samt att öka sin egendom även på andra sätt.

Stiftelsens angelägenheter sköts och stiftelsen företräds av en styrelse bestående av minst fem och högst tio ledamöter som väljs för ett kalenderår åt gången.

Stiftelsen kan ha antingen en verkställande direktör eller ett ombud eller bådadera. Styrelsen väljer ombud och/eller verkställande direktör eller bådadera för stiftelsen och beslutar om lönevillkor och andra avtalsvillkor. Ombudet och verkställande direktören kan vara i huvudsyssla eller bisyssla. Alla stiftelsens funktionärer ska ha tillräcklig sakkunskap för att uppfylla stiftelsens syfte.

Stiftelsens styrelse kompletterar sig själv. Om möjligt vore det önskvärt att en ättling i rakt nedstigande led till sjöfartsrådet Matti Pellervo Nurminen ingår i styrelsen.

Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande på varje kalenderårs första möte.

Styrelseledamöterna kan betalas ett sedvanligt, rimligt mötesarvode och ett rimligt arvode för annat arbete stiftelsen till fromma. Styrelsen beslutar om storleken på arvodena.

Styrelsen sammankallas av ordföranden eller om denne har förhinder av vice ordföranden. Om kallelsesättet och det sätt på vilket andra meddelanden lämnas till styrelseledamöterna beslutar styrelsen på sitt första möte under mandatperioden.

Styrelsen är beslutför i närvaro av fler än hälften av ledamöterna varav en ska vara ordföranden eller vice ordföranden.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i andra frågor gäller den mening som biträds av mötesordföranden.

Vid styrelsemöten förs protokoll som undertecknas av samtliga styrelseledamöter närvarande vid mötet.

Styrelsen sammanträder till årsmöte före utgången av mars varje år.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 • fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet
 • beslut om budgeten för innevarande år
 • fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 • val av revisor eller revisorssuppleant eller revisionssammanslutning

Revisorn och hans eller hennes suppleant eller revisionssammanslutningen ska vara en revisor eller revisionssammanslutning som godkänts av Centralhandelskammaren.

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajalleStiftelsens räkenskapsår är ett kalenderår. Räkenskaperna och styrelsens berättelse om stiftelsens verksamhet under det föregående året ska överlämnas till revisorn efter årsmötet.

Om revisorns berättelse ger anledning till det, ska styrelsen sammanträda inom maj för att besluta om de åtgärder som revisionsberättelsen föranleder.

Stiftelsen företräds av varje styrelseledamot ensam och av verkställande direktören eller den person eller de personer som styrelsen beviljar rätt att företräda stiftelsen. Byte av styrelseledamot och företrädare för styrelsen ska utan dröjsmål anmälas till Patent- och registerstyrelsens stiftelseregister.

Stiftelsens stadgar kan ändras om samtliga styrelseledamöter biträder detta. En stadgeändring ska fastställas av Patent- och registerstyrelsen. Beslut om upplösning av stiftelsen fattas i samma ordning.

Om stiftelsen upplöses ska stiftelsens återstående egendom efter betalning av skulder ges såsom John Nurminens Stiftelses samling och fond för att användas för att uppfylla det syfte som nämns i punkt 2 i stadgarna.

Sök