Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
Torvsektorn bidrar med nytt företagande för slåtter av strandvassar

Torvsektorn bidrar med nytt företagande för slåtter av strandvassar – målet med slåtter är att skydda Östersjöns och naturens mångfald

Ruovikoitunut rantaniittymaisema, josta on niitetty järviruokoa
Foto: Ilkka Vuorinen

Mer information

Eeva Tähtikarhu Projektchef, vid föräldraledighet

Genom slåtter av strandvassar kan man bekämpa naturförlust, avlägsna näringsämnen som övergöder Östersjön och producera klimatvänlig råvara som ersätter torv bland annat i odlingssubstrat, såsom mullprodukter för trädgårdar. Av de maskinföretagare och vidareförädlare som övergår från torvproduktion önskas nytt företagande inom branschen.

Under de senaste årtiondena har vassen kraftigt tagit över havsstränderna, och längs Finlands kuster finns det gott om områden att utföra slåtter på och råvara för förädlingsindustrins behov. John Nurminens Stiftelse strävar efter att påskynda utnyttjandet av vass och uppkomsten av en vassmarknad genom projektet Vassprojektet för kusten. Projektet sammanför aktörer som utför slåtter och företag som är intresserade av vidareförädling av vass.

För att komma i gång med utnyttjandet av vass behövs det mer av både slåtterföretagare och vidareförädlare inom branschen. För vasslåtter lämpar sig maskinell utrustning som planerats för användning på mjuk mark. Liknande utrustning används vid torvproduktion.

”I år har branschen glädjande nog fått nya företagare från just torvsektorn. Också vidareförädlarnas intresse för att använda vassmaterial ökar”, säger Eeva Tähtikarhu, projektchef för Vassprojektet för kusten.

I John Nurminens Stiftelses vassprojekt testas slagen vass som en beståndsdel i mullprodukter av Biolan Oy, Kekkilä Oy och Kiteen Mato ja Multa Oy.

”Vi undersöker aktivt olika råvaror som lämpar sig som odlingssubstrat. Vi är särskilt intresserade av snabbt förnybara och cirkulärekonomiska råvaror. God kvalitet, renhet och säkerhet i fråga om material för odlingssubstrat är särskilt viktiga och vi skaffar kontinuerligt forskningsdata om olika råvaror”, säger utvecklingschef Toni Luoma vid Kekkilä.

Genom slåtter och återvinning av bladvass är det möjligt att minska utsläppen av växthusgaser.

”Med bladvass kan man ersätta råvaror som är skadliga för klimatet, men genom slåtter kan man eventuellt också minska växthusgasutsläppen från vass. Hittills har man dock inte på ett heltäckande sätt undersökt hur slåtter påverkar klimatet, och man känner dåligt till fenomenet”, säger specialforskare Tanja Myllyviita vid Finlands miljöcentral.

Ruovikon niittoa
Foto: Ilkka Vuorinen

Genom att utnyttja vassmaterial kan man hjälpa Östersjön

Genom slåtter och insamling av bladvass för nyttobruk kan man minska övergödningen av stränder, eftersom en betydande mängd näringsämnen som övergöder Östersjön är bunden i vassbiomassan.

”Vid sidan av vårdfisket är slåtter och insamling av vattenväxande vass det enda kostnadseffektiva sättet att få bort kväve och fosfor som redan hamnat i Östersjön”, säger Miina Mäki, miljösakkunnig vid John Nurminen Stiftelse. ”Utöver att avlägsna näringsämnen har slåtter i bästa fall många andra fördelar med tanke på mångfalden, traditionslandskapen och utnyttjandet av ständer för rekreation.”

Utmaningen är att insamlingen av vassmassa avsevärt ökar kostnaderna för slåtter, och därför krossas vassen ofta på växtplatsen utan insamling. ”Då går man miste om en god råvara, och näringsämnen som är bundna i vassen går tillbaka ut i strandvattnet. Det håller på att uppstå efterfrågan på vass och därigenom förhoppningsvis i framtiden ett marknadspris som täcker kostnaderna för slåtter och insamling”, säger Mäki.

Eftersom ett hållbart och marknadsbaserat system fortfarande är under uppbyggnad har arbetet delvis utförts med donationsmedel. Ålandsbanken, en av John Nurminens Stiftelses viktigaste samarbetspartner, är med och möjliggör vassprojektet vid sidan av stiftelsens andra skyddsprojekt.

“Skyddet av Östersjön är allas vårt ansvar och företag har en betydande roll  för att möjliggöra nödvändiga åtgärder. Ålandsbankens Östersjöprojekt är ett bra exempel på detta, och genom åren har vi redan stött miljöprojekt med mer än tre miljoner euro ”, säger Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet i Finland vid Ålandsbanken.

Slåtter bekämpas naturförlust

Iståndsättningen av igenvuxna och vassbevuxna strandängar är framför allt en gärning som stöder naturens mångfald.

”Många arter och naturtyper i öppna strandområden har blivit hotade, och avlägsnande av vass hjälper dessa arter”, säger fågelvattenkoordinator William Velmala vid NTM-centralen i Nyland.

Vid planeringen av slåtter beaktas också de arter som lever i vassen, vassmiljöns mångfald och vassens förmåga att binda näringsämnen i bottensedimentet. John Nurminens Stiftelse har som en del av vassprojektet sammanställt spelregler för hållbart utnyttjande av strandvassar. Spelreglerna är till hjälp för alla som är intresserade av vasslåtter och utnyttjande av vass, och de finns att läsa på John Nurminens Stiftelses webbplats.


John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt förbättras Östersjöns tillstånd genom konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs med hjälp av mätbara resultat och effektivitet.

Senaste nyheter

Sök