Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Havsängprojekt

Havsängprojekt

I projektet Havsäng kommer vi tillsammans med Forststyrelsens Naturtjänster att återställa de undervattensängar där bandtången utgör en nyckelart i Östersjön. Syftet med projektet är att återinföra havsängar i områden där de tidigare har förekommit men senare försvunnit. Bandtången tillhandahåller en livsmiljö för tiotals andra arter i Östersjön. Genom att återinföra den i nya områden motverkar vi naturförlusten i Östersjön. I projektet samarbetar vi också med centraleuropeiska havsskyddsorganisationer genom att öka medvetenheten om havsnaturens tillstånd och dess mångfald internationellt.

Mål
Att motverka naturförlusten i Östersjön och öka den regionala biologiska mångfalden genom att återinföra bandtångsängar i nya områden
Tidsplan
2023-2026
Status
Första omplanteringarna har gjorda
Samarbetspartner
Forststyrelsen, La Fondation de la Mer, MEDSEA Foundation
Plats
Finnish, Italian and French marine areas
Meriajokas Itämeren pohjassa

Bandtången trivs på sandbottnar och breda ut sig över stora områden. Blid: Pekka Tuuri

Mer information:

Vad är bandtång?

  • Bandtång är en av nyckelarterna i Östersjön. De vidsträckta och täta ängarna på havsbotten som bandtången bildar sjuder av liv på samma sätt som korallrev. Bandtångsängarna ger näring och skydd för tiotals Östersjöarter. Med sina rötter binder de täta ängarna bottensediment, vilket minskar erosion och vattnets grumlighet. Ängarna förbättrar också vattenkvaliteten genom att ta upp näringsämnen från vattnet.
  • Bandtången trivs på sandbottnar och använder sina rötter för att breda ut sig över stora områden. Bland annat olika snäckor och kräftdjur betar på ängarna, och ängarna ger också mat och skydd för många Östersjöfiskar.
  • Bandtångsängen är en effektiv kolsänka. I norra Östersjön är ängarnas kolbindningseffekt ändå svagare än i södra Östersjön, där de naturliga förutsättningarna för växtens tillväxt är gynnsammare.

Bandtången riskerar att försvinna

Bandtångsängarna har minskat på många håll i Östersjön på grund av bland annat muddring av sandbottnar och strandbyggen. Hårdast har ängarna ändå drabbats av övergödningen av havet: i grumligt vatten finns det inte tillräckligt med ljus för bottenväxter. Även de allt vanligare trådalgerna har tagit livsutrymme av bandtången, eftersom de snabbväxande algerna kan kväva de fleråriga bandtångsängarna under sig. Därför klassificeras bottnar med bandtång för närvarande som en nära hotad naturtyp. Man har dock lyckats minska övergödningen av havet på vissa ställen längs vår kust, vilket också ger bandtångsängar en chans att återhämta sig.

I projektet Havsäng återställer vi i samarbete med Forststyrelsens Naturtjänster havsängar i områden där växten tidigare har förekommit men sedan försvunnit. I norra Östersjön sprider sig bandtång inte med frön, därför sprider vi den genom att samla ett litet antal plantor från välmående, frodiga ängar och plantera dem på lämpliga tomma sandbottnar. Målet är att plantorna ska växa upp till nya, vitt utbredda bandtångsängar.

Uppmuntrande resultat från tidigare planteringar

Forststyrelsens havsnaturskyddsteam har under de senaste åren genomfört pilotförsök där man omplanterat bandtång i statens skyddsområden i västra Finska viken. Baserat på uppföljningsresultat har planteringarna lyckats, och på några av ställena har bandtången redan bildat ny tät vegetation. I både Sverige och Danmark har planteringar genomförts i större skala.

Under de senaste åren har kartläggningar av undervattensnaturen vid den finska kusten gett mycket information både om befintliga ängar och om bottenområden som är lämpliga för bandtång och där det ställvis har funnits gamla, numera försvunna förekomster. Planteringsområdena för projektet Havsäng väljs ut i samarbete med Forststyrelsens Naturtjänster, baserat på befintlig kartläggningsinformation.

Biologisk mångfald återställs även utanför skyddsområdena

De nya planteringarna i projektet Havsäng utförs främst utanför statens skyddsområden. På så sätt kan havsnaturens mångfald återställas och nätverket av livsmiljöer på havsbottnen utvidgas till nya områden. John Nurminens Stiftelse ansvarar med stöd av havsnaturskyddsteamet vid Forststyrelsens Naturtjänster för genomförandet av planteringarna. Forststyrelsen övervakar också hur de planterade ängarna trivs.

Åtgärderna för att återställa havsnatur stöder målen såväl i EU:s strategi för biologisk mångfald som i restaureringsförordningen och i FN:s konferens om biologisk mångfald (COP 15): att skydda och återställa 30 procent av havsnaturen senast 2030.

Havsnaturen ska bli känd genom internationellt samarbete

De ängar som bandtång och andra sjögräs bildar är viktiga livsmiljöer inte bara i Östersjön utan också i andra hav i världen. Sjögräsängar är bland de mest mångsidiga marina livsmiljöerna och är också betydande kolsänkor, vilket bidrar till att motverka klimatförändringarna. Under de senaste 40 åren har upp till en tredjedel av världens sjögräsängar försvunnit.

Inom ramen för projektet Havsäng kommer vår stiftelse att inleda ett internationellt samarbete med två centraleuropeiska havsskyddsstiftelser. Syftet med samarbetet är att genomföra konkreta havsnaturprojekt och främja skyddet av havsnatur genom att öka medvetenheten om havsnaturens tillstånd och vilken betydelse dess mångfald har också för oss människor.

Meriajokasta hiekkapohjalla Itämerellä
Bandtång är den enda arter av sjögräs som strivs i Östersjön. Bild: Pekka Tuuri

Vad är sjögräs?

Sjögräs är de enda blommande växterna som växer i salt havsvatten. De anpassade sig till ett marint liv redan under dinosauriernas tid för upp till 100 miljoner år sedan. Det finns ett 60-tal olika arter av sjögräs i världens hav, men i det nordliga, saltfattiga Östersjön trivs bara en av dem, bandtång (Zostera marina). Sjögräsängarna täcker endast 0,1 procent av världshavens bottnar, men absorberar ändå upp till 11 procent av det organiska kol som binds i haven. Som kolbindare är havsängar därför överlägsna, rent av ännu effektivare per yta än tropiska regnskogar! Livsmiljöerna i sjögräsängar upprätthåller en mångfald av liv i sin omgivning, inklusive många fiskbestånd längs världshavens kuster. Därför är de också livsviktiga för de människor som bor vid havet.

Sök