Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Projekt för gödsel­återvinning

Projekt för gödsel­återvinning

Målet med gödselåtervinningsprojektet är att förbättra den regionala näringsbalansen i livsmedelsproduktionen och minska avrinningen av näringsämnen till Östersjön. Syftet är att föra över näringsämnen från processad gödsel, särskilt fosfor, från husdjursproduktion i områden med näringsöverskott till växtproduktion i områden med näringsunderskott. Projektet genererar också information om och modeller för hur näringsbalansen inom djurproduktion kan förbättras.

Mål
Att förbättra den regionala näringsbalansen i livsmedelsproduktionen och minska avrinningen av näringsämnen till Östersjön
Tidsplan
2020–2023
Status
År 2023 främjas gödselåtervinning mellan växt- och djurgårdar
Plats
Egentliga Finland

Processad gödsel överförs till de åkrar i växtgårdarna som deltar i projektet, där det finns behov av fosforgödsling och tillskott av organiskt kol.
Photo: Tara Jaakkola

Mer information:

Inom husdjursproduktion uppstår ett överskott av gödsel, vilket är ett problem för många djurproduktionsgårdar. Transport av flytgödsel kan utföras kostnadseffektivt endast på åkrar som ligger på ett relativt kort avstånd. I områden med en hög koncentration av djurproduktion sprids därför större mängder gödsel ut på åkrarna än vad växterna behöver, särskilt i fråga om fosfor. Detta höjer åkrarnas fosfornivå, vilket i sin tur ökar avrinningen av näringsämnen från åkrarna ut i vattendragen.

När gödseln processas så att dess fosforhalt ökar och dess totala massa minskar kan området för gödselspridning utvidgas till åkerskiften som har låga fosfornivåer och ligger på större avstånd. Bilden visar separerad gödsel. Foto: Kai Huovinen

I projektet för gödselåtervinning 2020–2023 samarbetar John Nurminens Stiftelse med svin-, fjäderfä- och växtodlingsgårdar som är intresserade av att utveckla verksamheten. I de djurgårdar som deltar i projektet uppstår för mycket gödselfosfor i förhållande till behovet hos växterna på närliggande åkrar. Processad gödsel överförs till de åkrar i växtgårdarna som deltar i projektet, där det finns behov av fosforgödsling och tillskott av organiskt kol. Verksamheten bygger på avtal mellan John Nurminens Stiftelse och de deltagande gårdarna.

När det gäller gårdarna som överlämnar gödsel kommer återvinningsprojektet särskilt att inriktas på områden i sydvästra och västra Finland, där det har uppstått koncentrationer av djurproduktion och som är centrala för näringsbelastningen på Skärgårdshavet och Bottenhavet. De växtgårdar som tar emot gödsel ligger i områden med näringsunderskott. För att minimera avrinningen av näringsämnen utförs gödselspridningen under vårsäsongen.

Syftet är såväl att generera lokala miljöfördelar, genom en förbättring av tillståndet för både vattendrag och jordmånen, som att minska näringsbelastningen på Östersjön. Ett annat syfte är att ta fram information och modeller för att förbättra näringsbalansen inom djurproduktionen i hela Finland.

Pilotprojekt i Satakunta

År 2020 genomfördes ett pilotprojekt för gödselåtervinning i Satakunta, i vilket stiftelsen samarbetade med HKScans Agrofood Ecosystem®, bolagets avtalsproducent för svinkött Emomylly Oy samt Raisio. Totalt 510 ton separerad svinspillning flyttades från Vittis till en spannmålsgård i Sastamala. Det fasta gödselmedlet tillförde växtodlingsgårdens åkrar värdefull fosfor och organiskt material. Samtidigt minskade avrinningen av näringsämnen till Östersjön.

Sök