Kemikaliefartygsprojekt

Med John Nurminens Stiftelses och Traficoms gemensamma kemikaliefartygsprojekt strävar man efter att minska utsläppen av skadliga ämnen till Östersjön som orsakas av kemikaliefartygens tankrengöring. I början av projektet genomförs en riskbedömning med vars hjälp man identifierar de mest skadliga kemikalieutsläppen i samband med kemikaliefartygens tankrengöring. I samarbete med företag inom kemiindustrin, med hamnar och med rederier söker man efter lösningar för att minska utsläppen.

Mål
Mål
Att minska utsläppen till Östersjön av skadliga ämnen från kemikaliefartygens tankrengöring.
Tidsplan
Tidsplan
2022
2024
Status
Status
De mest skadliga kemikalieutsläppen för havsmiljön har identifierats.

Målet är att minska farliga kemikalieutsläpp till Östersjön

I samband med att tankfartyg med flytande bulklaster, dvs. kemikalier, rengör sina tankar till havs kan till och med hundratals liter skadliga och farliga kemikalier hamna i havet vid ett och samma tillfälle. Kemikalietankfartyg har ofta som rutin att efter lossning rengöra sina tankar med havsvatten på väg till nästa lastningshamn. Enligt internationell lagstiftning får rengöringsvatten som innehåller kemikalier släppas ut i havet inom vissa gränser. Fartyget måste färdas minst 12 nautiska mil (ca 22 km) från närmaste strand och djupet i havet måste vara minst 25 m. I praktiken leder detta till att till exempel i det grunda Finska viken är tankrengöring koncentrerad till ett ganska litet havsområde.

Det är önskvärt att utsläpp av skadliga ämnen undviks, även om rengöringsvattnet späds ut när det blandas med Östersjöns vatten. Även om rengöringsvattnet späds ut när det blandas med vattnet i Östersjön, vill vi som stiftelse säkerställa att ingen onödig kemikaliebelastning rinner ut i Östersjön.

Målet med kemikaliefartygsprojektet är att identifiera de mest skadliga och farliga kemikalieutsläppen till Östersjön i samband med rengöring av tankar i kemikalietankfartyg i finländska hamnar. Samtidigt är syftet att finna lösningar för att minska de tillåtna utsläppen. John Nurminens Stiftelse genomför projektet i samarbete med Transport- och kommunikationsverket Traficom.

De mest skadliga och farliga kemikalierna samt mängderna av dem har uppskattats

I början av projektet har genomförts en riskbedömning med vars hjälp man identifierade de kemikalier som kan orsaka störst skada på den marina miljön och människans hälsa. Vid riskbedömningen beaktades kemikaliens skadlighet för miljön, dess farlighet för människans hälsa samt de mängder av kemikalien som lossades i de finländska hamnarna. Baserat på riskbedömningen söker projektet efter att finna lösningar för att minska utsläppen av styren, bensen och pyrolysbensin samt tallolja. De tre första används bland annat som råvara för plast. Tallolja används vid produktion av kemiska produkter, i synnerhet biobränslen.

Lösningar för att minska utsläppen söks i samarbete med aktörerna

I projektet sker samarbete med hamnar, företag inom kemiindustrin och andra aktörer inom sektorn för att hitta de bästa sätten att minska utsläppen. Den kemikaliebelastning som orsakas av tankrengöring kan minskas till exempel genom att utveckla tömnings- och rengöringsmetoder för tankarna samt behandling av rengöringsvattnet. För olika kemikaliers del kan de mest effektiva lösningarna vara olika, så att nyckeln till att hitta de bästa lösningarna är de företag som använder de ifrågavarande kemikalierna.

Mer information:

Eeva Tähtikarhu
Projektchef, havsmiljöprojekt
John Nurminens Stiftelse
eeva.tahtikarhu(at)jnfoundation.fi
+358 (0)50 314 2102