Sustainable Biogas

Biogas är ett klimat-smart alternativ för energiproduktion. Produktionen av biogas är dock förknippad med risken för övergödningsproducerande näringsutsläpp. Sustainable biogas -projektet, finansierad av EU:s Interreg Central Baltic-program, ämnar att minska utsläppen genom att uppmärksamma återvinning och slutlagring av rötrester samt hantering av avloppsvatten från produktionen.

Mål
Mål
Förbättra hanteringen av näringsämnen och minska utsläppen på ca 30 befintliga biogasanläggningar
Tidsplan
Tidsplan
2020
2022
Status
Status
Näringskartläggning har genomförts och rekommendationer för vattenvänlig biogasproduktion har publicerats.

Sustainable Biogas projektkonsortiet arbetar tills vidare med en relativt osynlig utmaning: produktionen av miljövänlig biogas är förknippad med risken för övergödningsproducerande näringsutsläpp. Detta kan minskas genom att uppmärksamma återvinning och slutlagring av rötrester samt hantering av avloppsvatten från produktionen. På detta sätt kan man minimera utsläppet av näringsämnen i vattendrag och i Östersjön.

John Nurminens Stiftelse och biogasproducenter samt miljömyndigheter i Finland och Lettland inleder ett samarbete för att främja hållbarheten hos miljövänlig biogas ur vattenskyddssynpunkt. Projektet Sustainable biogas, som nu inleds, tar fram metoder för bättre hantering av näringsflöden i samarbete med biogassektorn och olika intressegrupper.

Särskilt fokus på Egentliga Finland, Åland och Zemgaleregionen

Projektet minskar näringsutsläpp till vattendrag från biogasproduktion genom ökad medvetenhet om de näringsämnen som bildas vid biogasproduktion, och genom att ta fram verktyg och metoder för biogasanläggningar och myndigheter för bättre hantering av näringsflöden. Projektets resultat kan utnyttjas i bland annat planering och beviljande av miljötillstånd till biogasanläggningar. Dessutom främjar projektet hållbart och säkert utnyttjande av näringsrika rötrester från biogasproduktion som återvunnet gödselmedel.

Åtgärderna genomförs i tre områden: Egentliga Finland, Zemgaleregionen i Lettland och på Åland. I samtliga tre områden finns det utöver biogasproduktion även ett överflöd av näringsämnen, bland annat p.g.a. intensiv boskapsuppfödning samtidigt som näringsinnehållen på åkrarna är höga, vilket medför en ökad risk för näringsutsläpp i vattendrag.

Målet är att förbättra hanteringen av näringsämnen och minska utsläppen på ca 30 befintliga biogasanläggningar, och i många anläggningar som bara befinner sig i planeringsstadiet. Dessutom utnyttjas resultaten inom hela Östersjöområdet för att minska näringsutsläppen från biogasproduktion.

Projektet kommer att resultera i anvisningar till myndigheter och anläggningar om hantering av rötrester och rejektvatten, samt tre regionala planer för förbättring av näringsbalansen i Egentliga Finland, Zemgale och på Åland. Dessutom tar man inom ramarna för projektet i samarbete mellan lettiska och finska experter fram ett kvalitetssystem för återvunna gödselmedel, samt vidareutvecklar det kvalitetssystem som redan används i Finland. Inom ramarna för projektet tar man också fram planer för framtida användningsmöjligheter för avloppsslam och tillhörande rötrester för såväl Finland som Lettland.

John Nurminens Stiftelse genomför Sustainable Biogas-projektet i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Lettlands statliga miljötjänster och Biogasföreningen i Lettland, med 1,06 miljoner euro finansiering från EU:s Interreg Central Baltic-program.

Projektet kommer att genomföras under drygt två års tid, och resultaten kommer att finnas tillgängliga sommaren 2022.

Mer information:

Maija Salmiovirta
Projektchef
John Nurminens Stiftelse
maija.salmiovirta(at)jnfoundation.fi

Foto: Marjukka Porvari

Central Baltic Programme

EU flag