Sustainable biogas

Biogas är ett klimat-smart alternativ för energiproduktion. Produktionen av biogas är dock förknippad med risken för övergödningsproducerande näringsutsläpp. Sustainable biogas -projektet, finansierad av EU:s Interreg Central Baltic-program, ämnar att minska utsläppen genom att uppmärksamma återvinning och slutlagring av rötrester samt hantering av avloppsvatten från produktionen.

Mål
Mål
Förbättra hanteringen av näringsämnen och minska utsläppen på ca 30 befintliga biogasanläggningar
Tidsplan
Tidsplan
2020
2022
Status
Status
Projektet har lanserats.

Projektet minskar näringsutsläpp till vattendrag från biogasproduktion genom ökad medvetenhet om de näringsämnen som bildas vid biogasproduktion, och genom att ta fram verktyg och metoder för biogasanläggningar och myndigheter för bättre hantering av näringsflöden. Projektets resultat kan utnyttjas i bland annat planering och beviljande av miljötillstånd till biogasanläggningar. Dessutom främjar projektet hållbart och säkert utnyttjande av näringsrika rötrester från biogasproduktion som återvunnet gödselmedel.

Åtgärderna genomförs i tre områden: Egentliga Finland, Zemgaleregionen i Lettland och på Åland. I samtliga tre områden finns det utöver biogasproduktion även ett överflöd av näringsämnen, bland annat p.g.a. intensiv boskapsuppfödning samtidigt som näringsinnehållen på åkrarna är höga, vilket medför en ökad risk för näringsutsläpp i vattendrag.

John Nurminens Stiftelse genomför Sustainable biogas-projektet i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Lettlands statliga miljötjänster och Biogasföreningen i Lettland, med 1,06 miljoner euro finansiering från EU:s Interreg Central Baltic-program.

Foto: Marjukka Porvari

Mer information:

Maija Salmiovirta
Projektchef
John Nurminens Stiftelse
maija.salmiovirta(at)jnfoundation.fi

Central Baltic Programme

EU flag