Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Sustainable Biogas

Sustainable Biogas

Projektet främjade biogasens hållbarhet ur ett vattenskyddsperspektiv. Med hjälp av de riktlinjer som togs fram i projektet är det möjligt att minska utsläppen av näringsämnen under biogasproduktionens hela livscykel med avseende på råvaror, bränsleproduktion samt återvinning och slutförvaring av näringsrika sidoströmmar.

Mål
Förbättra hanteringen av näringsämnen och minska utsläppen på ca 30 befintliga biogasanläggningar
Tidsplan
2020–2022
Status
Projektet utarbetade utvecklingsplaner och instruktioner samt policyrekommendationer för bättre hantering av näringsflöden
Samarbetspartner
NTM-centralen i Egentliga Finland, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Lettlands statliga miljötjänster och Biogasföreningen i Lettland och EU-programmet Interreg Central Baltic
Plats
Lettland, Åland, Sydvästra Finland

Mer information:

Biogas är en klimatvänlig energiform. Den kan dock medföra en risk för näringsutsläpp i vattendrag och i Östersjön om hanteringen av näringsrika rötrester från produktionen och avloppsvatten från biogasanläggningarna inte planeras omsorgsfullt. De verktyg och riktlinjer som implementerades i projektet Sustainable Biogas vägleder både biogasproducenter och myndigheter till bättre hantering av näringsämnen.

John Nurminens Stiftelse ledde projektet Sustainable Biogas 2020–2022. Projektet genomfördes i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Lettlands statliga miljötjänster och Biogasföreningen i Lettland. EU-programmet Interreg Central Baltic finansierade projektet med totalt 0,8 miljoner euro.

Placeringen av och tillståndsgivningen för biogasanläggningar och användningen av rötrester har nyckelroller i vattenskyddet 

Enligt projektets resultat kräver en hållbar hantering av näringsämnen noggranna överväganden vid planeringen av biogasanläggningar, vid beviljandet av tillstånd och vid driften av anläggningarna. Faktorer som ska beaktas är till exempel den regionala näringsbalansen, lagringskapaciteten för råvaror och rötrester samt att det inte sprids för mycket rötrester på åkrarna i förhållande till växternas näringsbehov.

Projektet Sustainable Biogas utvecklade näringskartor och planer för hantering av näringsämnen som verktyg. Med hjälp av näringskartorna lyckades man identifiera ställen med överproduktion av näringsämnen samt områden där näringsämnen kunde spridas utan skador. Kartläggningarna i projektet gjordes i områden som kämpar med näringsöverskott i Zemgale, Lettland, på Åland och i sydvästra Finland.

Projektet sammanställde allmänna rekommendationer för biogasproducenter och myndigheter för att möjliggöra vattendragsvänlig biogasproduktion runt Östersjön.

Genom att utveckla behandlingen av återvunna näringsämnen och avloppsslam kan vi minska utsläppen av näringsämnen

Projektet främjade också användningen av rötrester från biogasproduktion i återvinningsbaserade gödselprodukter. En betydande andel av de mineralgödselmedel som används i jordbruket skulle kunna ersättas med återvinningsbaserade alternativ. Genom att utveckla kvaliteten på och marknaden för återvunna näringsämnen kan också risken för att näringsämnen från biogasproduktionen hamnar i vattendrag minskas.

För att öka efterfrågan på återvunna näringsämnen byggde projektet upp ett kvalitetssystem för återvunna gödselmedel i Lettland och vidareutvecklade det kvalitetssystem som redan används i Finland.

Det avloppsslam som också används i biogasproduktion är dock inte alltid önskvärt på åkrarna eftersom en del av konsumenterna och livsmedelsindustrin har en negativ inställning till att det används. I projektet genomfördes en jämförelse av olika behandlingsmetoder för avloppsslam, där man utvärderade metodernas effektivitet med tanke på föroreningsförebyggande, näringsåtervinning och begränsning av klimatförändringar. Jämförelsen visade att ingen metod tillsvidare är överlägsen de andra.

Samarbetspartnerna

Sustainable Biogas -hankkeen logot

Material

Alla utvecklingsplaner och policyrekommendationer som togs fram i projektet finns på projektets webbplats:

Sök