Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
Återvinning av näringsämnen i stallgödsel är avgörande för välmående vattendrag och för jordbrukets försörjningstrygghet

Återvinning av näringsämnen i stallgödsel är avgörande för välmående vattendrag och för jordbrukets försörjningstrygghet

Kolme traktoria peltotöissä maalaismaisemassa
Kuva: Tara Jaakkola

Mer information

Stigande priser på mineralgödsel och den senaste tidens frågor kring försörjningstrygghet inom livsmedelsproduktion har ökat behovet av att återvinna näringsämnen i jordbruket. Återvinning av näringsämnen skulle kunna bidra till självförsörjning inom inhemsk livsmedelsproduktion och skydda vattendrag mot övergödning. Det nuvarande stödsystemet för jordbruket främjar emellertid inte återvinning. John Nurminens Stiftelses Projekt för gödselåtervinning presenterar lösningar på problemet.

Ungefär två tredjedelar av den fosfor som övergöder Östersjön och insjövatten kommer från jordbruket. På 40 år har man avsevärt lyckats minska den fosforbelastning på Östersjön som kommer från städer och industri, men jordbruksutsläppen från åkrar har knappt alls minskat.

Den fortsatt höga belastningen från jordbruket beror på att djurproduktionen har koncentrerats till Egentliga Finland, Satakunta och Österbotten. Det uppstår för mycket gödsel och näringsämnen i dessa områden i förhållande till behovet hos de grödor som odlas i området. Överflödiga näringsämnen rinner ut i vattendrag och övergöder dem.

“Det handlar alltså inte om att jordbrukarna på grund av bristande förståelse sprider för mycket konstgödsel på sina åkrar. Gödselmedel är dyra och på senare tid har de blivit ännu dyrare, påpekar  direktör för havsmiljön vid John Nurminens Stiftelse Marjukka Porvari.

John Nurmisen Säätiön meriympäristöjohtaja Marjukka Porvari kuvattuna meren rannalla
Direktör för havsmiljön vid John Nurminens Stiftelse. Foto: Tara Jaakkola

I och med att priserna på industrigödsel stiger och tillgången är mer begränsad bör organiska näringsämnen i stallgödsel i områden där det finns för mycket näringsämnen komma till mer effektiv användning. Detta skulle förbättra såväl jordbrukarnas utkomst som försörjningstryggheten och vattendragens tillstånd.

”Tillgången på fosfor är bra i Finland, men beroendet av kväve och kalium från Ryssland och Vitryssland har nu blivit ett problem för hela Europa. Nu om någonsin bör alla näringsämnen i stallgödsel utnyttjas fullt ut på så många hektar som möjligt, men de drastiskt ökade transportkostnaderna är en stor utmaning”, säger Olli Niskanen, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Olli Niskanen kuvattuna pellon reunalla
Olli Niskanen, specialforskare vid Naturresursinstitutet. Foto: Tara Jaakkola

Det nuvarande stödsystemet för jordbruket främjar inte återvinning av näringsämnen i stallgödsel

Återvinning av näringsämnen för växtgårdar som ligger längre bort faller på process- och transportkostnaderna. Genom att processa gödseln kan dess näringsproportioner förbättras och längre transportsträckor bli möjliga, men processningen kräver mycket energi.

På grundval av erfarenheterna från John Nurminens Stiftelses Projekt för gödselåtervinning står processningen av stallgödsel för den största enskilda delen av de totala kostnaderna för gödselåtervinning, och därför processar husdjursgårdarna knappt alls denna gödsel.

”Det största hindret för återvinning av näringsämnen är den nuvarande stödpolitiken för jordbruket. Gödselproblemet som orsakar övergödning av vattendrag skulle kunna desarmeras med en bråkdel av den årliga miljö- och projektfinansieringen inom jordbruket, om finansieringen riktades mot att lösa de ekonomiska hindren för återvinning av näringsämnen i stallgödsel”, säger Porvari.

Finlands förslag till ett nytt stödsystem för jordbruket 2023–2027 har fått hård kritik från EU-kommissionen, som menar att de föreslagna åtgärderna inte är tillräckliga för att förbättra Östersjöns tillstånd. Kommissionen efterlyser tydliga mål och konkreta åtgärder av Finland för att minska näringsutsläppen samt uppmanar Finland att i programmet inkludera åtgärder som ökar återvinningen av näringsämnen och användningen av organiska näringsämnen.

När jordbruket diskuteras i Finland ställs miljöskydd ofta mot lönsamhet. Återvinning av näringsämnen i stallgödsel främjar såväl ett gott tillstånd i Östersjön och vattendragen i Finland som självförsörjning och lönsamhet för det inhemska jordbruket. En grön omställning kan dock inte ske om den inte möjliggörs för producenterna genom deras eget stödsystem,” säger Porvari.

Traktori levittää lantaa pellolle
Gödselbearbetning till åkern på Kari Mutkala’s gård. Foto: Tara Jaakkola

Fler djurgårdar söks till pilotprojekt för återvinning av näringsämnen

John Nurminens Stiftelse, som fokuserar på att rädda Östersjön, har tillsammans med växtodlare och djurgårdar utvecklat återvinningen av näringsämnen. Stiftelsens Projekt för gödselåtervinning har letat efter lämpliga djur- och växtgårdspar, mellan vilka processad fosforhaltig torrgödsel har transporterats.

Syftet med projektets konkreta återvinningsåtgärder är att få en uppfattning om vilka kostnader och flaskhalsar återvinning av stallgödsel är förknippad med. Denna information kommer att användas för att utveckla praktiska lösningar och samhälleliga styrmedel så att användningen av näringsämnen i stallgödsel ytterligare kan effektiviseras i framtiden.

”Projektet har skapat förutsättningar för en mer miljövänlig odling. Användningen av organiska gödselmedel förbättrar också bördigheten i jord som gödslats med mineralgödsel. Jordbrukarna behöver stöd för att gå över till organiska gödselmedel och det är bra att det här projektet stöder förändringen”, säger växtodlare Kari Mutkala, som deltar i projektet.

Viljelijä Kari Mutkala kuvattuna traktorin edessä
Kari Mutkala, en bonde involverad i John Nurminens Stiftelses gödselåtervinningsprojekt. Foto: Tara Jaakkola

För tillfället söker gödselåtervinningsprojektet fler gris- och fjäderfäproducenter på Finlands sydväst- och västkust. Där genererar husdjursproduktionen mer stallgödsel än vad växtproduktionen på närliggande åkrar kan utnyttja.

I praktiken tar bönderna själva hand om transport, spridning och eventuell kortvarig lagring av gödseln. John Nurminens Stiftelse ger stöd till producenterna för kostnaderna för processning och transport av torrgödsel.

Senaste nyheter

Sök