Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
John Nurminens Stiftelse och Forststyrelsen tar itu med näringsutsläppen från skogsbruket

John Nurminens Stiftelse och Forststyrelsen tar itu med näringsutsläppen från skogsbruket för att bevara det goda tillståndet i Bottenviken

Männyn runkoja metsässä
Foto: Tommy Kankkonen / Vastavalo.net

Mer information

Antti Karppinen
Expert på naturvård
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
antti.karppinen@metsa.fi
+358 40 549 1831

Anne-Mari Rytkönen
Ledande vattenhushållningsexpert
NTM-centralen i Norra Österbotten
anne-mari.rytkonen@ely-keskus.fi
+358 295 083 038

De senaste studierna har visat att utdikade torvmarksskogar är en betydande källa till belastningen på vattendrag. Det finns nya bra sätt att minska skogsbrukets belastning på vattendrag, och dem vill nu införas. I det gemensamma skogsprojektet VALVE testar John Nurminens Stiftelse och Forststyrelsen i samarbete med privata skogsägare i området en ny vattenskyddsmodell i floden Tilanjokis avrinningsområde i Norra Österbotten. Avsikten är att genom planering och samarbete som omfattar hela avrinningsområdet öka effektiviteten i vattenskyddet inom skogsbruket.

En fjärdedel av Finlands skogar växer på torvmarker, och i Bottenvikens avrinningsområde är andelen ännu betydligt högre. Iståndsättningsdikning och skogsbearbetning på torvmarker ökar risken för att fasta ämnen, humus och eutrofierande näringsämnen rinner ut i vattendrag. Genom att förbättra vattenskyddet inom skogsbruket på torvmarker kan man avsevärt minska belastningen på vattendrag.

Tillämpa nya forskningsresultat och ny praxis

Syftet med skogsprojektet VALVE är att genom ett planeringspaket som omfattar hela avrinningsområdet finna en lösning som minskar skogsbrukets belastning. Dessutom får skogsägare stöd för att genomföra de vattenskyddsåtgärder de väljer.

Föremålet för pilotprojektet är floden Tilanjokis avrinningsområde, som hör till vattendragen i Naturaområdet kring Kiminge älv och som omfattar cirka 4 000 hektar. Den lokala skogsvårdsföreningen Rokua-Paljakka utarbetar en vattenvårdsplan för skogsbruket, som omfattar hela avrinningsområdet. I planeringen utnyttjar man de senaste forskningsresultaten om vattenskyddet inom skogsbruket samt samordnar målen för olika sätt att använda skogarna och för vattenskyddet.

Genom planeringen söker man vattenskyddslösningar och praxis för det aktuella avrinningsområdet, som skogsägare på frivillig basis kan genomföra på sin mark. ”Det för skogsägare mest intressanta med handlingsmodellen är säkert att de kan få finansiering för att genomföra de vattenskyddsåtgärder de väljer”, säger Anna Saarentaus, projektledare för skogsprojektet VALVE på John Nurminens Stiftelse.

”Om planeringen av vattenskyddet redan från början innefattar ett brett spektrum av såväl statliga mångbruksskogar som skyddsområden och privata skogsägares marker, kan man finna de mest effektiva vattenskyddsåtgärderna. Till exempel kan torvmark som ska återställas användas som ytavrinningsfält, vilket kommer att resultera i en kostnadseffektiv vattenskyddslösning,” fortsätter Saarentaus.

”John Nurminens Stiftelse är känd för sina åtgärder som effektivt har minskat belastningen på Östersjön. Vi har i flera år varit verksamma inom jordbrukssektorn och uppnått utsläppsminskningar i bland annat Vanda ås avrinningsområde. Också inom skogsbruket finns det nya metoder och planeringsverktyg för att hantera belastningen. Vi vill bidra till att främja deras användning och ett effektivt vattenskydd även inom skogsbruket”, säger Annamari Arrakoski-Engardt, vd för John Nurminens Stiftelse.

Projektets erfarenheter och resultat kan utnyttjas i hela landet

Tilanjoki ligger i ett skogsdominerat område i Utajärvi, på gränsen mellan Norra Österbotten och Kajanaland. I avrinningsområdet finns dikad torvmark och ett naturskyddsområde som sköts av Forststyrelsens Naturtjänster.

”Projektet är viktigt för Forststyrelsen eftersom det främjar regionalt samarbete och ökar medvetenheten om god vattenskyddspraxis. Som modellavrinningsområde valdes ett torvmarksdominerat skogsområde i Norra Österbotten. Området omfattar mångbruksskogar som Forststyrelsen använder som ekonomiskog samt skyddsområden och privata skogsägares marker. Det går att genomföra beprövade vattenskyddsåtgärder i området på ett kostnadseffektivt sätt”, säger Antti Karppinen, expert på naturvård vid Forststyrelsen Skogsbruk Ab.

Utöver de lokala och regionala vattenskyddsfördelarna kommer projektet att generera information som gynnar utvecklingen av ett incitamentssystem för skogssektorn. Incitamentssystemet inom skogsbruket dirigeras i Finland för närvarande om från stöd till iståndsättningsdikning mot en skogsvårdsplanering av mer omfattande myrområden och mot uppbyggandet av vattenskyddsstrukturer.

“Projektbidrag för vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket används för att finna lösningar för hur vi kan ta hand om vattenhushållningen för åkrar och skogar på ett miljömässigt och klimathållbart sätt. Skogsprojektet VALVE ger mycket viktig information och erfarenheter om hur markägare kan uppmuntras att delta i den gemensamma planeringen av vattenhushållningen för flera gårdar. Erfarenheterna från Tilanjoki kommer att utnyttjas i hela landet”, säger ledande vattenhushållningsexpert Anne-Mari Rytkönen från NTM-centralen i Norra Österbotten.


Skogsprojektet VALVE använder avrinningsområdesspecifik planering och samarbete mellan skogsägare för att hitta kostnadseffektiva belastningsminskande lösningar och praxis för vattenskyddet på torvmarker. Projektet genomförs av John Nurminens Stiftelse, Forststyrelsen och skogsägarna i Tilanjokis avrinningsområde. Projektet finansieras av John Nurminens Stiftelse, Forststyrelsen samt jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet som en del av projektunderstöden för främjande av vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket. Understödet administreras av NTM-centralen i Norra Österbotten.

VALVE-metsähankkeen toteuttajien ja rahoittajien logot

Senaste nyheter

Sök