Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Skogsprojektet VALVE

Skogsprojektet VALVE

John Nurminens Stiftelse, Forststyrelsen och privata skogsägare söker inom projektet VALVE-Metsä kostnadseffektiva och belastningsminskande lösningar och praxis för vattenskyddet inom skogsbruket i torvmarker med hjälp av avrinningsområdesspecifik planering och samarbete.

Mål
Vattendragsvänlig skogsvård genom planering på avrinningsområdesnivå
Tidsplan
2021–2023
Status
Plan för vattendragsvänlig skogsbruk i Tilajokis vattendrag är färdig
Plats
Norra Österbotten
Samarbetspartner
Forststyrelsen, Forststyrelsen och skogsägarna i Tilanjokis avrinningsområde
Virtaava joki metsässä.
Tilanjoki i September. Bild: Aino Hyttinen

Markku Lehtelä
Expert på naturvård vid Forststyrelsen Skogsbruk Ab
tel. +358 40 718 2561
markku.lehtela@metsa.fi

Anne-Mari Rytkönen
Ledande vattenhushållningsexpert
NTM-centralen i Norra Österbotten
tel. +358 295 083 038
anne-mari.rytkonen@ely-keskus.fi

En fjärdedel av Finlands trädbestånd växer på torvmarker. Dikade myrar har i ljuset av de senaste undersökningarna visat sig vara en betydande källa till utsläpp av näringsämnen, suspenderade ämnen och humus som belastar vattendragen. Belastningen från skogsbruket är större än vad som tidigare uppskattats. I synnerhet från dikade torvmarksskogar rinner näringsämnen, suspenderade ämnen, humus och lösligt kol ut i vattendragen. Skogsbrukets verkningar på vattendragen syns förutom i insjöarna även i Östersjön.

Det finns många bra metoder, praxis och planeringsverktyg för att minska skogsbrukets påverkan på vattendragen. Planering på avrinningsområdesnivå gör det möjligt att utnyttja dem vid identifiering av områden som är viktiga med tanke på vattenskyddet inom skogsbruket och vid planering av kostnadseffektiva åtgärder. Vattendragsvänlig skogsvård kan kombineras med andra mål i anslutning till skogsanvändningen. Till exempel målen för vilt- och naturvården stämmer i allmänhet väl överens med målen för vattenskyddet.

Skogsprojektet VALVE genomför pilotprojekt på planeringen av vattendragsvänligt skogsbruk på avrinningsområdesnivå vid Tilanjokis avrinningsområde i Utajärvi i Norra Österbotten i samarbete med regionens privata skogsägare och Forststyrelsen, som förvaltar statens marker. En avrinningsområdesplan utarbetas för Tilanjoki där man bedömer den nuvarande näringsbelastningen på floden och presenterar sätt att stävja näringsbelastningen. Målet är att bevara Tilanjoki, som är unik med tanke på naturvärdena, i sitt nuvarande utmärkta skick.

De privata skogsägarna som deltar i projektet ersätts för de merkostnader som effektiviseringen av vattenskyddet medför, samt kompenseras för eventuella inkomstbortfall till följd av vattenskyddsåtgärderna. Samtidigt genomför Forststyrelsen liknande vattenvårdsåtgärder på statlig mark. Man strävar efter att övervaka åtgärdernas inverkan på vattenkvaliteten i Tilanjoki genom att regelbundet ta vattenprover från Tilanjoki och flodbäddarna i dikessystemet.

Slutrapporten till planen för vattendragsvänligt skogsbruk för avrinningsområdet i Tilanjoki som utarbetats i projektet kan läsas på finska. Planen har utarbetats av Aino Hyttinen, skogsrådgivare vid skogsvårdsföreningen Rokua-Paljakka, i samarbete med projektgruppen och skogsägarna i området.

Projektet beställde också en rumslig dataanalys till hjälp för placeringen av vattenskyddsstrukturerna i Tilanjokis avrinningsområde. Analysen utarbetades av Mikko Niemi, skogsinformationsspecialist vid rådgivnings- och konsultleverantören Tapio.

Skogsprojektet VALVE, som inleddes 2021, genomförs av John Nurminens Stiftelse, Forststyrelsen och skogsägarna i Tilanjokis avrinningsområde. Projektet finansieras av John Nurminens Stiftelse, Forststyrelsen samt jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet som en del av projektunderstöden för främjande av vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket. Understödet administreras av NTM-centralen i Norra Österbotten.

Medlemmarna i projektets styrgrupp är:

Markku Ekdahl, MTK
Aino Hyttinen, Rokua-Paljakka skogsvårdsförening
Samuli Joensuu, Tapio
Antti Otsamo, Forststyrelsen
Ulla Rosenström, John Nurminens Stiftelse
Jaana Rintala, NTM-centralen i Norra Österbotten
Anne-Mari Rytkönen, NTM-centralen i Norra Österbotten
Arto Tolonen, Forststyrelsen
Matti Välimäki, Suomen Metsäkeskus
Aleksi Räsänen, Naturresursinstitutet

I samarbete med

Material på finska:

Sök