Hyppää sisältöön
Etusivu
Mitä teemme
Hankkeet
VALVE-metsähanke

VALVE-metsähanke

John Nurmisen Säätiö, Metsähallitus sekä yksityiset metsänomistajat etsivät VALVE-metsähankkeessa kustannustehokkaita, kuormitusta vähentäviä ratkaisuja ja käytäntöjä turvemaiden metsätalouden vesiensuojeluun valuma-aluekohtaisen suunnittelun ja yhteistyön keinoin.

Tavoite
Vesistöystävällistä metsänhoitoa valuma-aluetason suunnittelulla
Aikataulu
2021–2023
Tilanne
Vuonna 2023 päättyneessä hankkeessa tunnistettiin valuma-alueen vesistökuormituksen riskikohteet ja suunniteltiin ja toteutettiin kuormitusta vähentävät toimenpiteet.
Lokaatio
Pohjois-Pohjanmaa
Yhteistyökumppanit
Metsähallitus, Tilanjoen valuma-alueen metsänomistajat
Tilanjoki syyskuussa. Kuva: Aino Hyttinen

Lisätietoja:

Markku Lehtelä

Luonnonhoidon asiantuntija
Metsähallitus Metsätalous Oy
puh. 040 718 2561
markku.lehtela@metsa.fi

Markus Saari

Johtava vesitalousasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
puh. 050 351 3133
markus.saari@ely-keskus.fi

Neljäsosa Suomen puustosta kasvaa turvemailla. Turvemaiden metsäojitusalueet ovat uusimpien tutkimusten valossa osoittautuneet merkittäviksi vesistöjä kuormittavien ravinne-, kiintoaine- ja humuspäästöjen lähteeksi, ja metsätalouden vesistökuormitus on kaikkiaan moninkertaisesti suurempaa kuin aiemmin arvioitiin. Turvemaiden metsäojitusalueilta valuu vesistöihin ravinteita, kiintoainetta, humusta ja liukoista hiiltä. Metsätalouden vesistövaikutukset näkyvät sisävesien lisäksi myös Itämeressä.

Metsätalouden vesistövaikutusten vähentämiseen on olemassa paljon hyviä menetelmiä, käytäntöjä ja suunnittelutyökaluja. Valuma-aluetason tarkastelu mahdollistaa niiden hyödyntämisen metsätalouden vesiensuojelun kannalta tärkeiden alueiden tunnistamisessa ja kustannustehokkaiden toimenpiteiden suunnittelussa. Vesistöystävälliseen metsänhoitoon voidaan yhdistää myös muita metsän käyttöön liittyviä tavoitteita. Esimerkiksi riistan- ja luonnonhoidon tavoitteet sopivat yleensä hyvin yksiin vesiensuojelutavoitteiden kanssa.

VALVE-metsähanke vähensi kuormitusta Tilanjoella

VALVE-metsähankkeessa pilotoitiin valuma-aluetason vesistöystävällisen metsänhoidon suunnittelua Tilanjoella Pohjois-Pohjanmaan Utajärvellä yhteistyössä alueen yksityismetsänomistajien ja valtion maita hallinnoivan Metsähallituksen kanssa. Tilanjoelle laadittiin valuma-aluesuunnitelma, jossa arvioitiin jokeen kohdistuvaa nykyistä ja tulevaa ravinnekuormitusta ja etsittiin keinoja ravinnekuormituksen leikkaamiseksi. Tavoitteena oli pureutua etenkin vanhoilta metsäojitusalueilta turpeen hajotessa syntyvään kuormitukseen eli ns. ojituslisään, jota ei metsätalouden tavanomaisilla vesiensuojelukeinoilla pystytä pysäyttämään, ja säilyttää luontoarvoiltaan ainutlaatuinen Tilanjoki nykyisessä, erinomaisessa kunnossaan.

Valuma-aluesuunnitelman toteutusvaiheessa hanke tarjosi yksityismetsänomistajille vesiensuojeluratkaisujen maksuttoman toteutuksen. Samanaikaisesti Metsähallitus toteutti mittavia vesienhoitotoimia valtion mailla.

Hankkeessa vähennettiin ravinnekuormitusta paikallisesti ja jaettiin oppeja vesistöystävällisestä metsänhoidosta maanomistajille sekä muille toimijoille. Hankkeessa tuotettiin valuma-aluesuunnitelman lisäksi topografiatietoa ja algoritmeja yhdistävä uudenlainen paikkatietoanalyysi vesiensuojelurakenteiden sijoittamisesta ja esite suometsien vesistöystävällisestä hoidosta.

VALVE-metsähankkeen toteuttivat John Nurmisen Säätiö, Metsähallitus ja Tilanjoen valuma-alueen metsänomistajat. Hanketta rahoittivat John Nurmisen Säätiö, Metsähallitus sekä maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Uusia toimintamalleja ja kannustimia tarvitaan

Valtaosa metsätalouden kuormituksesta syntyy turvemailla ja on vanhojen ojitusalueiden turpeen hajotessa syntyvää ojituslisää. Tämän rehevöittävän kuormituksen vähentämisessä keskeisessä roolissa ovat liukoisia ravinteita pidättävät ratkaisut, joita ovat käytännössä vain soiden ennallistaminen ja vesien palautus metsäojitusalueilta luonnontilaisille tai ennallistetuille soille.  Metsätalouteen tarvitaankin uusia toimintamalleja ja kannustimia näiden toimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeen loppuraportissa suositellaan, että ojituslisän vähentäminen integroitaisiin metsätalouden tukiin ja informaatio-ohjaukseen, jotta metsänomistajien tietoisuus kuormituksen merkityksestä ja vähentämismahdollisuuksista kasvaisi. Avainasemassa ovat uusi kannustejärjestelmä Metka ja sen tarjoama rahoitus, sekä metsänhoitosuositukset.

Yhteistyössä

Hankkeeseen liittyvät materiaalit

Hankkeeseen liittyvät uutiset:

Metsäkone lumisessa metsässä
Uutinen
Leikkaamme metsätalouden vesistöpäästöjä
Metsäoja lumisessa metsässä.
Blogi
Vesiensuojelun tehostaminen Tilanjoen valuma-alueella on tarpeen
Tilanjoki, jota ympäröi vihreä metsä. Taustalla näkyy taivasta.
Uutinen
Metsähanke vähentää Itämeren fosforikuormaa
Männyn runkoja metsässä
Tiedote
John Nurmisen Säätiö ja Metsähallitus tarttuvat metsätalouden ravinnepäästöihin

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Haku