Hyppää sisältöön
Etusivu
Mitä teemme
Itämeri-media
Leikkaamme metsätalouden vesistöpäästöjä

Nyt alkoi tapahtua! VALVE-metsähankkeessa leikkaamme metsätalouden vesistöpäästöjä Tilanjoella

Lisätietoja

Marjaana Ahokumpu
Ympäristöasiantuntija
Metsähallitus Metsätalous Oy
marjaana.ahokumpu@metsa.fi
+358 40 631 6177

Perusteellisen suunnitteluvaiheen jälkeen VALVE-metsähankkeessa on päästy aloittamaan vesiensuojelutoimen toteutus Tilanjoen alueella Pohjois-Pohjanmaalla. Toimenpiteillä vähennetään metsätaloudesta aiheutuvaa vesistökuormitusta sekä valtion että yksityisten metsänomistajien mailla. VALVE-metsähankkeen toteuttavat John Nurmisen Säätiö ja Metsähallitus yhdessä paikallisten metsänomistajien kanssa.

Metsähallitus Metsätalous Oy on aloittanut ennallistamistoimet Tilanjoen läheisellä Virtasuolla. Ensimmäisessä vaiheessa alueella poistetaan haihduttavaa puustoa ja tukitaan ojia, jotta vesitalous palautuisi kohti luonnontilaa. Toimet nostavat turpeen vedenpinnan tasoa, hidastavat veden virtausta pois suolta ja ohjaavat valuntaa luontaiseen suuntaan.

Tavoitteena on vettä pidättämällä vähentää etenkin tulva-aikaan aiheutuvia ravinteiden ja kiintoaineen huuhtoutumia alapuoliseen vesistöön. Samalla hyötyy myös ilmasto, kun hiilidioksidipäästöt turpeen hajoamisen loppumisen myötä vähenevät.

”Virtasuon ennallistamisalue on kooltaan 187 hehtaaria ja sillä leikataan etenkin tulvahuippuihin liittyviä päästöjä. Jatkossa ennallistamisalue voi puhdistaa myös ympäröivien ojitusalueiden valumavesiä. Ennallistamistoimiin liittyvää kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutumista pyritään välttämään huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella”, kertoo ympäristöasiantuntija Marjaana Ahokumpu Metsähallituksesta.

Metsäkone lumisessa metsässä
Ojien tukkiminen auttaa kuivatettua suota palautumaan kohti luonnontilaa. Kuva: Markku Lehtelä / Metsähallitus

Metsähallitus rakentaa alueella myös niin sanottuja puupuhdistamoita. Ne tarkoittavat ojitusalueiden laskeutusaltaisiin asennettavia rankanippuja, jotka puhdistavat valumavesiä biologisesti: ne tarjoavat kasvualustan ravinteita käyttäville pieneliöille. Suomen ympäristökeskuksen mukaan puupuhdistamot voivat tulva-aikaan pidättää merkittävän osan huuhtoutuneista ravinteista, humuksesta ja kiintoaineesta.

Kolmas toimenpide metsätalouden vesistökuormituksen vähentämiseksi on alueen metsänlannoitusten jaksottaminen useamman vuoden ajalle. Metsien lannoitus lisää puuston kasvua ja kasvattaa metsien hiilinieluja. Jaksottamalla toimet useammalle vuodelle vältetään ravinnepiikkejä.

Ensi vuonna Metsähallitus jatkaa vesiensuojelua vielä uusilla kohteilla. Suunnittelussa on toinenkin ennallistamiskohde Koirasuolla, pintavalutusta eli ojitusvesien johtamista reunoiltaan kuivahtaneelle Ison Tilansuon-Housusuon soidensuojelualueelle sekä putki- ja pohjapatoja.

Yksityismaiden kohteet toteutetaan loppukesällä 

Vesiensuojelutoimia toteutetaan vuonna 2023 myös yksityismailla. Niille rakennetaan puupuhdistamoja sekä pohja- ja putkipatoja. Lisäksi yhden puron kunnostamismahdollisuutta tutkitaan. Työt etenevät urakoinnin kilpailutukseen kevään aikana ja toimenpiteiden toteutukseen loppukesällä.

Hankkeeseen osallistuville yksityismetsänomistajille korvataan vesiensuojelun tehostamisesta aiheutuvia lisäkustannuksia sekä kompensoidaan vesiensuojelutoimista mahdollisesti aiheutuvia tulonmenetyksiä.

”Hankkeessa saadaan uutta tietoa siitä, kuinka halukkaita maanomistajat ovat vesiensuojeluun. Tähän mennessä olemme saaneet metsänomistajilta varovaisen myönteisen vastaanoton, kun noin puolet yksityisistä maanomistajista on tarttunut mahdollisuuteen ilmaisista vesiensuojelutoimista”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Anna Saarentaus John Nurmisen Säätiöstä.

Tilanjoella on myös metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaita elinympäristöjä, jokivarren tulvavaikutteisia luhtametsiä. Majavat ovat padoillaan vettäneet jokivarressa kaksi aluetta, joilla esiintyy runsaasti lahoja lehtipuita. Maanomistajilta tiedustellaan heidän kiinnostustaan näiden kohteiden vapaaehtoiseen suojeluun.

Kuormitusriskit tunnistettiin valuma-aluesuunnitelmassa  

Tilanjoen metsien vesiensuojelutarpeet ja mahdollisuudet tunnistettiin Rokua-Paljakan metsänhoitoyhdistykseltä tilatussa valuma-aluesuunnitelmassa. Tavoitteeksi asetettiin säilyttää hieno Tilanjoki, joka on osa Kiiminkijoen Natura-vesistöä, nykyisessä erinomaisessa kunnossaan.

VALVE-metsähankkeessa etsitään valuma-aluekohtaisen suunnittelun ja metsänomistajien yhteistyön keinoin kustannustehokkaita kuormitusta vähentäviä ratkaisuja ja käytäntöjä turvemaiden vesiensuojeluun.

Hankkeen toteuttavat John Nurmisen Säätiö, Metsähallitus Metsätalous Oy ja Tilanjoen valuma-alueen metsänomistajat. Hanketta rahoittavat John Nurmisen Säätiö, Metsähallitus Metsätalous Oy sekä maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Valve-hankkeen toteuttajien logot

Lue lisää VALVE-metsähankkeesta:

mies rakentaa puista patoa metsäojaan
Hankkeet
VALVE-metsähanke

Vähennämme metsätalouden ravinnepäästöjä vesistöihin kehittämällä vesistöystävällistä valuma-aluesuunnittelua.

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Lue seuraavaksi

Haku