Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
John Nurminens Stiftelse och Traficom samarbetar för att minska kemikalieutsläppen till Östersjön

John Nurminens Stiftelse och Traficom samarbetar för att minska kemikalieutsläppen till Östersjön

Säiliöalus satamassa
Foto: Ville-Veikko Intovuori

Mer information

Eeva Tähtikarhu Projektchef, vid föräldraledighet

Jyrki Vähätalo
Specialsakkunnig
Traficom
jyrki.vahatalo@traficom.fi
+358 29 534 6470

I samband med att tankfartyg med flytande bulklaster, dvs. kemikalier, rengör sina tankar till havs kan till och med hundratals liter skadliga och farliga kemikalier hamna i havet vid ett och samma tillfälle. John Nurminens Stiftelse och Trafik- och kommunikationsverket Traficom har startat ett projekt med målet är att identifiera de mest skadliga och farliga kemikalieutsläppen till Östersjön i samband med rengöring av tankar i kemikalietankfartyg i finländska hamnar. Samtidigt är syftet att finna lösningar för att minska de tillåtna utsläppen.

Kemikalietankfartyg har ofta som rutin att efter lossning rengöra sina tankar med havsvatten på väg till nästa lastningshamn. Enligt den internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, MARPOL, får fartyg i samband med tankrengöring släppa ut vissa kemikalier i havet inom vissa gränser.

”Regleringen förutsätter att fartyget vid lossning av rengöringsvatten måste vara tillräckligt långt från närmaste strand – minst 12 sjömil (cirka 22 km) från stranden – och det minsta djupet i havet måste vara 25 m. I praktiken leder detta till att till exempel i det grunda Finska viken är tankrengöring koncentrerad till ett ganska litet havsområde”, berättar specialsakkunnige Jyrki Vähätalo från Traficom.

”Vi i John Nurminens Stiftelse förbättrar tillståndet i Östersjön genom att minska belastningen på havet samt miljöriskerna. Även om rengöringsvattnet späds ut när det blandas med vattnet i Östersjön, vill vi som stiftelse säkerställa att ingen onödig kemikaliebelastning rinner ut i Östersjön. Vi hoppas att företag som använder kemikalier skyddar Östersjön tillsammans med oss och utvecklar lösningar för att minska utsläppen”, säger Ulla Rosenström, direktör för havsmiljön vid John Nurminens Stiftelse.

De mest skadliga och farliga kemikalierna samt mängderna av dem har uppskattats

Traficoms experter Juulia Suikula och Jyrki Vähätalo genomförde i början av projektet en riskbedömning med vars hjälp man identifierade de kemikalier som kan orsaka störst skada på den marina miljön och människans hälsa. Vid riskbedömningen beaktades kemikaliens skadlighet för miljön, dess farlighet för människans hälsa samt de mängder av kemikalien som lossades i de finländska hamnarna.

Baserat på riskbedömningen söker man i Kemikaliefartygsprojektet efter lösningar för att minska utsläppen av styren, bensen och pyrolysbensin samt talloljor som används vid produktion av kemiska produkter, i synnerhet biobränslen.

Lösningar för att minska utsläppen söks i samarbete med aktörerna

”Den kemiska belastningen som orsakas av tankrengöring kan minskas till exempel genom att utveckla tömnings- och rengöringsmetoder för tankarna samt behandling av rengöringsvattnet. För olika kemikaliers del kan de mest effektiva lösningarna vara olika, så att nyckeln till att hitta de bästa lösningarna är de företag som använder dessa kemikalier”, berättar Kemikaliefartygsprojektets projektledare Eeva Tähtikarhu från John Nurminens Stiftelse.

I Sköldvik i Borgå finns det ett bra exempel på ett företag som sköter utsläppen i sin anskaffningskedja noggrannare än vad som krävs enligt kraven i miljötillståndet och den internationella MARPOL-konventionen om sjöfart. BEWI RAW Oy, en tillverkare av expanderad polystyren (EPS), kräver att fartygen efter lossning av styrenlasten rengör sina tankar i Sköldviks hamn innan de får fortsätta sin resa till Östersjön.

”Därigenom kan de styrenhaltiga rengöringsvattnen återvinnas. Styrenet separeras från rengöringsvattnet och utnyttjas i produktionsanläggningen, och därefter behandlas det återstående rengöringsvattnet vid företagets eget avloppsreningsverk”, berättar Petri Rekonen, platschef hos BEWI RAW Oy.

”Hos oss i Sköldvik har den här proceduren varit i bruk redan i flera år. I det här projektet är vi intresserade av att ta reda på om vi kan använda metoden även i andra hamnar från vilka det kommer råvaror till oss.”

Mer information om Kemikaliefartygsprojektet:

Säiliöalus satamassa
Projekt
Kemikaliefartygsprojekt

Vi minskar utsläppen av skadliga ämnen till Östersjön då kemikaliefartyg rengör sina tankar.

Senaste nyheter

Sök