Hoppa till innehåll

PURE-projektet

I PURE-projektet (Project on Urban Reduction of Eutrophication) förbättrades 2010–2013 fosforavskiljningen vid avloppsreningsverken i Vitryssland, Polen, Lettland och Estland. Projektet genomfördes med hjälp av finansiering från EU:s Östersjöprogram, och flera vattenverk i Östersjöområdet samt Östersjöstädernas förbund UBC deltog i det. Stiftelsen genomförde tekniska utredningar med anknytning till fosforavskiljning samt styrde genomförandet av investeringarna i reningsverken. Dessutom ledde stiftelsen ett delprojekt med anknytning till slambehandling.

Mål
Förbättra fosforavskiljningen i avloppsreningsverk i Vitryssland, Polen, Lettland och Estland.
Tidsplan
2010–2013
Status
Projektet är avslutat
Plats
Brest, Riga, Jurmala, Kohtla-Järve, Szczecin och Gdansk
Jätevedenpudistamo

Brest, Vitryssland

Vid reningsverket i Brest i Vitryssland effektiverades fosforavskiljningen genom att installera utrustning för kemisk fosforavskiljning med stöd av det EU-finansierade PURE-projektet. Investeringarna i Brest blev klara i september 2013, då Vitrysslands första kemiska fosforavskiljningsanläggning öppnades efter slutgranskningen.

Riga, Lettland

Vid vattenverket i Riga i Lettland investerade man inom ramen för PURE-projektet i effektiverad kemisk fosforavskiljning, förbättrad slamavskiljning samt mätning av mängden avloppsvatten som kommer till verket. Förutom det EU-finansierade PURE-projektet uppförde stiftelsen 2012 med egna medel en andra reningslinje för kemisk fosforavskiljning vid reningsverket i Daugavgriva i Riga.

Jurmala, Lettland

På reningsverket i Sloka i Jurmala investerade man med finansiering från PURE-projektet i att effektivera den biologiska avskiljningen av näringsämnen under 2011–2012.

Kohtla-Järve, Estland

Vid Kohtla-Järves reningsverk effektiviserades reningen av avloppsvatten och slambehandlingen med stöd av PURE-projektet under åren 2010–2012. År 2012 ströks Kohta-Järves vattenverk från Östersjöns skyddskommission HELCOMs ”hot spot”-lista.

Gdansk och Szczecin, Polen

I PURE-projektet minskade Szczecin och Gdansk fosforbelastningen i Östersjön till HELCOMs rekommenderade nivå genom att effektivera användningen av sina reningsverk. Szczecins vattenverk ströks från Östersjöns skyddskommission HELCOMs ”hot spot”-lista år 2012.

Sök