Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Risk­utredning för biogas­produktion

Risk­utredning för biogas­produktion

Enligt utredningen som stod klar 2018 är produktionen av biogas kopplad till risker, och många av dessa berör flera av länderna i Östersjöns avrinningsområde. År 2019 strävar vi efter att hitta finansiering och samarbetspartner för att genomföra ett projekt i anslutning till minskning av riskerna med biogasproduktion.

Mål
Att minska näringsutsläpp från biogasproduktion.
Tidsplan
2018–2020
Status
Riskutredningen är färdig och ska används i Sustainable biogas projektet.
Samarbetspartner
Aalto-universitetet och Pöyry Finland, Tekniska högskolan i Riga i Lettland, Tekniska högskolan i Gdansk i Polen, IBBK (International Biogas and Bioenergy Competence Centre) i Tyskland, Århus universitet i Danmark och Monus Minek Ltd i Estland.
Plats
Finland, Estonia, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark

Enligt en riskbedömning som John Nurminens Stiftelse lät göra och som blev klar år 2018 ökar biogasverkens verksamhet betydligt utsläppen av näringsämnen, kväve och fosfor som leder till övergödning av vattendrag i Östersjöområdet.

Utsläppen av näringsämnen beror bland annat på spridning av näringshaltiga rötrester på åkrar, som inte övervakas i många Östersjöländer eller begränsas på samma sätt som exempelvis åkeranvändning av gödsel. Även kommunala avloppsreningsverk, vars rengöringskapacitet inte alltid är tillräcklig för behandling av avloppsvattnet från biogasverk, samt förvaring av rötrester förorsakar utsläpp.

Näringsämnen från biogasproduktion har kommit ut i vattendrag i exempelvis norra Tyskland, där rötrester från biogasproduktion som spridits ut på åkrar i stor omfattning har förorenat grundvattnet med nitrater. I Forssa i Finland har rötrester som förvarats på biogasverkets område runnit ut i närliggande vattendrag och bland annat Eura avloppsreningsverk har lidit av kvävehaltiga utsläpp från biogasverket.

Ökade näringsutsläpp inom biogasverkprojekt som startats med stöd från staten och utvecklingsbanker i Ukraina och Vitryssland har inte beaktats överhuvudtaget i flera fall, utan avloppsvattnet från verken har utan ytterligare rengöring letts till kommunala rengöringsverk, till följd av vilket utsläpp av fosfor och kväve även har ökat i flodvattendrag på Östersjöns avrinningsområde.

Biogas är en välkommen förnybar energiform och biogasproduktion skapar nya möjligheter för återvinning av näringsämnen. Det kan dock förorsaka en betydande risk för utsläpp av näringsämnen i vattendrag om behandlingen av rötrester och verkens avloppsvatten inte har planerats noga fullt ut. Eftersom biogasverk nu byggs i ökande takt på grund av klimat- och energipolitiken och geopolitiska förändringar är det nödvändigt att snabbt fästa uppmärksamhet vid saken.

Bedömning och tillståndspraxis för verken miljöeffekter bör utvecklas

Enligt arbetsgruppen som utfört riskbedömningen är det väsentligt för minimeringen av näringsutsläppsrisker att utveckla bedömningen av biogasverkens miljöeffekter samt praxis för miljötillstånd för verken på så vis att särskild uppmärksamhet fästs vid behandlingen av näringshaltiga rötrester som uppkommer och avloppsvatten.

Vid beviljandet av tillstånd till avloppsreningsverk bör man se till att den aktör som ansöker om tillstånd har tillräcklig åkerareal för spridning av de näringshaltiga rötrester som uppkommer. Dessutom bör man vid beviljandet av miljötillstånd se till att kapaciteten är tillräcklig hos kommunala avloppsreningsverk som tar emot verkens avloppsvatten. I synnerhet då biogasverket inte ursprungligen har planerats intill rengöringsverket utan detta byggs i efterhand, är det väsentligt att se till att kapaciteten är tillräckligt och vid behov förutsätta tillräcklig förbehandling av avloppsvattnet vid biogasverken, exempelvis intensifierat avlägsnande av kväve.

Vid placeringen av större biogasverk är det viktigt att beakta den regionala näringsbalansen, dvs. att inte en alltför stor näringsmängd samlas på ett och samma område i förhållande till den tillgängliga åkerarealen i området. Det är inte nödvändigtvis vettigt att placera stora biogasverk på områden som redan ett näringsämnesöverskott – exempelvis områden med stor djurproduktion – som samlar septiska biomassor till största delen utanför området.

I lagstiftningen och myndighetsverksamheten bör säkerställas att näringsämnena i rötrester beaktas fullt ut vid spridning på åkrar och att detta även övervakas. Dessutom är det viktigt att öka medvetenheten om behandlingen av näringsämnen från biogasproduktion samt risker i anslutning till detta bland myndigheter, miljöexperter och aktörer inom biogasbranschen.

Riskbedömningen beställdes av John Nurminens Stiftelse och genomfördes av ett konsortium bestående av nio expertorganisationer, i vilket ingick Aalto-universitetet och Pöyry Finland, Tekniska högskolan i Riga i Lettland, Tekniska högskolan i Gdansk i Polen, IBBK (International Biogas and Bioenergy Competence Centre) i Tyskland, Århus universitet i Danmark och Monus Minek Ltd i Estland.

Material

Sök