Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Viborg avloppsreningsverket projekt

Viborg avloppsreningsverket projekt

Avloppsreningsverket i Viborg inledde i oktober 2016 en effektiverad fosforavskiljning av avloppsvattnet. Efter detta sjönk fosformängden i det avloppsvatten som lämnar vattenverket till den nivå som rekommenderas av Östersjöns skyddskommission HELCOM (0,5 mg fosfor/liter utgående avloppsvatten).

Mål
En effektiverad fosforavskiljning av avloppsvattnet
Tidsplan
2010–2016
Status
Projektet är avslutat
Plats
Viborg

Viborg har cirka 80 000 invånare. Stadens avloppsvatten rinner via Viborgska viken direkt ut i Finlands kustområden och fosforavskiljningen förbättrar således tillståndet för både Viborgska viken och Finlands östra havsområde. Med effektiverad rening av avloppsvatten minskas den årliga fosforbelastningen i Finska viken via Viborgska viken med cirka 20 ton. Detta är nästan lika mycket som de årliga utsläppen från​Viksbacka avloppsreningsverk i Helsingfors.

Leveransen av reningsverkets system för fosforrening samt monteringen och byggnadsarbetet utfördes i juli–oktober 2016. I Viborgs vattenverks och John Nurminens Stiftelses gemensamma projekt ansvarade stiftelsen för anskaffningen av utrustning för effektiverad fosforrening och vattenverket för kostnaderna för montering och byggnadsarbete. Totalkostnaden för stiftelsens delprojekt uppgick till cirka 140 000 euro.

Ett gemensamt projekt inleddes år 2010 

I juni 2010 undertecknades en avsiktsförklaring med Viborgs vattenverk om effektiverad fosforavskiljning och ett genomförandeavtal om fosforavskiljningsprov vid reningsverket. Provverksamheten genomfördes vintern 2010–2011 med en anläggning som levererats av stiftelsen och finansiering från miljöministeriet i Finland. Utifrån resultaten av proven lät man göra upp en teknisk processplan och anbudshandlingar för en effektivering av fosforavskiljningen vid Viborgs reningsverk 2011.

Våren 2012 undertecknades ett investeringsavtal med Viborgs vattenverk. Genomförandet av avtalet fördröjdes emellertid på grund av upprepade direktörsbyten vid Viborgs vattenverk och skador på reningsverkets huvudavloppsrör. I februari 2014 firade man att den nya uppsamlingsledningen blev färdig i Viborg, varefter man kunde fortsätta med att implementera den kemiska fosforavskiljningen på reningsverket. Fosforavskiljningen påbörjades hösten 2016.

Sök