Riksdagsvalet 2023

Världen är instabil och Östersjöns säkerhet är ifrågasatt. Skyddet av havsnaturen kan inte och får inte trampas ner av geopolitiken. Östersjöregionens unika karaktär förtjänar fortfarande vår uppmärksamhet, och det framgångsrika arbetet för räddning av Östersjön måste fortsätta.

Målet för John Nurminens Stiftelse är att i regeringsprogrammet 2023–2027 få med åtgärder för att förbättra situationen i Skärgårdshavet. Senast 2027 måste belastningen från jordbruket i Skärgårdshavets avrinningsområde fås bort från Hot Spot-listan för Östersjöns skyddskommission (HELCOM).

Östersjön är en indikator på klimatförändringen och naturförlusten

Övergödning är fortfarande det största problemet för Östersjön. Läget är särskilt illa i Skärgårdshavsområdet, men övergödningen fortskrider också i Bottenviken.

Ju längre klimatförändringen utvecklas, desto häftigare blir övergödningen.
John Nurminens Stiftelse genomför åtgärder för grön omställning och blå ekonomi som minskar den näringsbelastning som orsakar övergödningen.

Riksdagsvalet 2023: åtgärder för att rädda Östersjön

Valteman 2023–2027 för John Nurminens Stiftelse är

1) Skära ner utsläppen av näringsämnen från jordbruket

För att rädda Östersjön måste den näringsbelastning som rinner ut i havet minskas effektivt, särskilt från jordbruket, eftersom dess andel är 70 % av den fosforbelastning som övergöder havet, i Skärgårdshavet upp till 87 %.

Återvinning av gödsel
* återvinning av gödselnäring till växtproduktionsdominerade områden från gårdar som fokuserar på boskapsproduktion
* nationellt stöd för att korrigera den näringsobalans som orsakas av regional ackumulering av gödselfosfor
* stöd till överföring av gödselnäringsämnen för att förbättra tillståndet i Östersjön och inlandsvattnen, och grön omställning och självförsörjande jordbruk är möjliga

Gipsbehandling av åkrar
* fortsättningsfinansiering av permanent natur även under 2024 för gipsbehandling av åkrar som omedelbart minskar fosforutsläppen från jordbruket
* finansieringsprogram för att säkerställa verkställande av effektiva vattenskyddsåtgärder, såsom gipsbehandling

Återvinning av rötrester från biogasproduktion
* ett krav på bearbetning av rötrester till miljötillståndsvillkoren för biogasanläggningar, vilket skulle göra det möjligt att transportera näringsämnen längre bort från områden med näringsöverskott

Användning av förnybara biomassor
* stödsystem för lönsam användning av alternativa förnybara biomassor som ersätter torv, såsom vass
* fortsättningsfinansiering av program för att utveckla vasslåtter och vidareanvändning av vassmassa

2) Skydd av havsnaturen

Naturförlustens fortskridande kan ses i Östersjön. För att värna den biologiska mångfalden i havsnaturen är åtgärder viktiga för att minska övergödningen av havet. Även skadliga ämnen och effekterna av klimatförändringen ökar trycket på havsnaturen. Den marina miljöns värdefulla naturtyper behöver skyddas.

Verkställande av biodiversitetsstrategin
* 30 % av Östersjöns undervattensnatur bör skyddas och 1/3 av denna bör vara strikt skyddad senast år 2030
* tillräcklig finansiering måste säkerställas för verkställande av biodiversitetsstrategin

Minska övergödningen
* inriktande av skyddet av havsnaturen, i synnerhet i de ekologiskt mest värdefulla områdena med undervattensnatur som har identifierats i marina kartläggningar av havsnaturen
* fortsättningsfinansiering av HELMI-programmet, som finansierar förbättring av strandmiljöer och vasslåtter
* fortsättningsfinansiering av effektiva vattenskyddsåtgärder för att minska övergödningen i Östersjön.

 

Rösta i riksdagsvalet 2023 på beslutsfattare som är beredda att agera för Östersjön.